Responsive Ad Slot

Hmar Martyrs' Day ropui taka inser; 13th Hmar Martyrs' Trophy SYC in a'nlak

Monday, May 16, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR |May 16, 2016 (Virthli News): Saikot Playground, CCPur, Manipur a chun Hmar Inpui, GHQ innghatna le a hrietpuia indin HMARTOB hmalaknain umni khamin May 16 Hmar Martyrs' Day Tuithaphai biel le Imphal huopin ropui taka inser a nih. Hi ni le inruol hin 13th Hmar Martyrs' Trophy chu Sielmat Youtrh Club (SYC) le Lamka Sports Club (SYC) in Final an inkhel a. SYC in an khingpui LSC chu 1 - 0 a hnein Hmar Martyurs' Trophy hi an lo lak tah. Lawmmanin SYC in Trophy + Rs. 1 Lakh an dawng a. Runner Up LSC in Rs. 50,000/- an dawng bawk. SYC Jersey No. 11 Thangtinlien SYC in inkhel a ni a inthawka minute 14 in Goal a thun a, ama hi tuta hi tournament a Top Scorer khawm a nih. Hi le hin Goal 10 a thun a nih. Hi tak hin unau hnam tum tum le team 32 lai an suok a nih. Hi ni le inzawm hin Marathon Race, Lung deng inel le Fahrel inher hai huoihawt a ni bawk.


Hi hunser hmangna a hin Hmar hnam bakah hnam tum tum a thuoitu, Politician, Ex-Minister, MDCs, Media hran hran le mipui sang tamtakin an uop. Hi huna hin Video Camera Drone khawm hmang a ni a, hi ni inserna video chu hun sawtnawte a hmu thei ni dinga beisei a nih.

Zingkar huna chun Hmar Returnees' Association (HRA) in Hmar Pasaltha hai thlan hai kanin inzana Salute an pek a. Sun huna khawm Saikot Playground ah inzana Salute an pek nawk. Anni hai ruol hin Pi Lalrothar HWA, GHQ Thuoitu chun hnam Pasalthahai inzana le inpakna thu mawi takin an zawt suok a, mipui lungril a tawk hle.

Hi huna Chief Guest Pu Joseph Lalrothang President, Hmar Inpui, GHQ chun a thuhrilnaa chun hnam Pasalthahai chu ngaisangum le inzaum a ti thu hrilin, May 16 Hmar Martyrs' Day chu hmun hran hran a hai ropui taka inser a ni thu report a dawng thu le lawmum a ti thuhai a hril a. A hril peinaa chun Hmar hnam sunga Pahnam hminga pawl ei uor taluo ta chu pawi a ti thu hrilin, pahnam inzawmkhawm pawl bo khawma mithi vui thei a n thu le Inpui hnuoia inthlungkhawm lema Inpui chu suk hlu dinga hnam mipuihai a dit thu a hrillangsa bawk.

Guest of Honour Pi JL Sawmi President, HWA, GHQ chun hnam ta dinga hringna inhlantu, Pasalthahai chu a ngaisang thu hrilin, Pasalhai chu nuhmeihai chunga um an ni thu a hril a. Chuonglaizing chun nuhmeihai chu dawmsang an ngai zie le nuhmeihai hnuoisie hlak hai chu hnam changkang an ni ngai naw thu hai a hril.

Functional President Upa Laldawnlien Varte President, HYA, GHQ chun Pasalthahai inzaum a ti thu hai a hril a, hnam in a pawmaw chu ngaidan hril hrat el ni lovin a thaw a thaw mi a a ni thuhai a hril.

Hi hun a hin Pasalthahai inzanain Chief Guest, Guest of Honour le Functional President hai chun Hnam Pasalthahai Hrietzingna siema um a chun Par an inhlan.

Hi hun hi Pu Lunminthang IAS DC, CCPur Dist. chun uop vein thuhrilna hun a hmang a. Hmar Martyrs' Day inser theia a um chu lawmunm a ti thuhai a hril.

HYA Rengkai Branch in Gun Salute an pek a, Pu S. Damkung in hnam Pasaltha hai ngaihlutna hlado in samin silai a kap puok, Blessed Choir le Hmar Artistes' Association haia inthawk hnam hla ngaithlak a ni a, Hmar fahrel tawk lam HYA Sielmat, Saidan, Rengkai, Muolvaiphei, Saikot Branch haia inthawk a ruola suklang a ni bawk. Kom Cultural Troupe haia inthawk hnam lam en nuomum takel suklang a ni bawk.
Hiengang hun hlawtlingna dinga hma latu HMARTOB Official hai, HMARETOB Match Commissioner, Item chi hran hran a incharge hai, Saikot khawtlang mipui, sumfaia thangpuina petuhai, mipui hnam tina mi fekhawm hai inpak an um hle.

Exclusive Photos >>> LinkDon't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate