Responsive Ad Slot

Barclays Premier League 2015/16 Champions – Leicester City FC

Tuesday, May 3, 2016

/ Published by VIRTHLI
Virthli Sports: 3rd May 2016: Leicester City hai chun football chanchina hlawtlinga ropuitak  ti ngam hiel ni dingin Barclays Premier League 2015/16 champions an lo ni tah.

Thawṭanni zanril a inkhelah BPL table a Leicester(77 points) hnai tak tu Tottenham(69 points) ha’n Chelsea hai 2-2 a an in draw pui leiin game 2 inkhel ding la um sienkhawm Leicester hai hnawtphak ding an um tanaw leiin Champion a puong an ni tah.


Ekdûr a’nthawk hlawtlingna:
Leicester hai hlawtlingna hi mi tamtak mak ti khawm a tling hiel a, nikum April thla khan BPL table mawngdâp ah um an ni a, tukum April thla khan chu BPL table ah hmaṭhuoitu an ni nawk thung tah a nih. Hi season ropuitak sung hin vawi 3 chau an châu a. Mi tamtak chun tienami ngainuomum tak anih an ti hiel. Kum 1995 a tu iring phaklo Blackburn Rovers hai champion puitu Alan Shearer chun,”Leicester City hai angin team lienhai an hausakna le an tawnhriethai popo le hung hmasawn ngam hi - hmasawn chau ni lovin an la hung hne pei hi – football chanchina thil tlung ropui tak anih.” tiin BBC Sports hai alo hril bawk.

Leicester City hai hi club hlawtling an nih ti hi hriet ding a la vang khawp el a, tuta season-a an hlawtlingna ti lo hi chu Premier League inṭan hma dai 1929 khan runners-up an nih ti naw kha chu suong ding bek bek an nei nawh. Chu karlaka chun vawi 22 lai relegate le hung promote tung nawk an ni hman anih.

Tuta an club chairman, Thailand mi hausa, Vichai Srivaddhanaprabha hin kum 2010 khan £39million in hi club hi an chawk a, kum 2014 a Championship anthawka Premier League an hung kai khan £180million seng huomin kum thum sungin European competition ei inkhel hman ding anih tiin a duthusam a lo hril a. Kum 2016 a ni meu chun BPL champion niin season thar a Champions League inkhel dingin an lo tling tah anih. A ropui hle!

Mi hnawl hnung a’nthawk mi po po ngaisang:
Leicester hai chanchin hril zat a hrilhmai theilo ni ta ding chu an striker kum 29 mi Jamie Vardy chanchin hi a nih. A chîn em leia kum 16 mi ani laia Sheffield Wednesday ha’n an insuo, kum 2012 a Leicester in Fleetwood Town a’nthawka £1million a an inchawk hma po kha chu League football khawm an khel phak lo pa kha tuhin chu International player ni in BPL 2015/16 a goal thunrawntak dawttu ani meka, Thawṭanni khan Football Writers’Association Footballer Of The Year lawman khawm a lo dawng hiel an tah.

Professional Footballers’Association Player Of The Year lawman latu Riyad Mahrez khawm hi thiemna hau sienkhawm a pum chîn luot leiin club lien ha’n an inchawk nuom naw a, kum 2014 a an inchawk hma chen khan French second division club Le Havre ah inkhel a nih.

An manager Claudio Ranieiri khawm hi a team enkawlhai Champion la ni pui ṭhaklo ani a, chu el khelah Leicester a ṭhang hma khan Greece hai manager niin Euro 2016 qualifying round ah a team hai a tlakpui leia bân anih.

Sporting Intelligence website in a tarlang dan chun Leicester ha’n kum 132 liemtah a an club inṭantir anthawka an hmang po po belkhawm nekin Manchester United ha’n Louis Van Gaal hnuoia player thar inchawkna dinga an hmang po po hi a tam lem anih. Tuta an player hai po po hlutna belkhawm hi £30million vel chau anih.

Hlawtlingna thuruk:
Club chairman Vichai Srivaddhanaprabha hi Buddhist ani leiin Buddhist thiempu hai malsawmna pe dingin King Power Stadium ah a ṭhuoi hlak a, mi tam tak chun hi lei hin an hrat ni dingin an ring a. Chu khawm chu a lo ni rawi maw? Chu nek hman chun a player hai le a staff hai thawkrimna le an inpekna hai lei lieu lieu ni dingin an lang a. Mi hnawl hnung le tu iditlo hai an nih ti an inhriet na khan tumruna a siempek a, an manager pa thu zawmin teamwork ṭha le mawi em em an nei a. Chu el khel ah player hai an hrisel in season inṭantir a’nthawk hliemna leia inkhel theilo an vang em em a. An hlawtlingna hi hieng hai po po belkhawm le an fans hai season intluona phûr le thatho taka players hai an ṭawiawmna lei anih tin aw thei annawh.

Iengtinam ni pei a ta?
Sports Data & Marketing company Repucom in a sût dan chun £150million vel sumfai in an hmu pha ding anih. Hieng sum hai hi Premier League prize money, Champions League an ṭhangna man le inkhel zat a an ticket man le club thuomhnaw an zawrna man hai anthawka hisap anih.
Hieng hai khela hin Foxes hai hin sponsor tu ding hung hau an ta, khawvel hmun hran hran ah fans hung hau an ta, club hin an inlâr pha ding ani leiin tangka sum chu an tlasam naw hle ding anih.
Tuta seaso khawm hin an club facebook page chu 540% in a follow tu an pung a, khawvel pumpuia sports team facebook account follow tu pung rawn tak an ni hiel anih. An player suongvawr Riyad Mahrez a ram Algeria anthawkin mi 500,000 zetin an follow a, chu khelah a club neitupa ram Thailand a’nthawk khawmin ṭhahnem tawk tak an um ve.

Kum 2002 khan a club hi an tlasie hle el a, suktawp hiel kha a tum hman ani. Tuhin chu an hlawtlingna hi ringin hi neka club ropui lem le ṭha lem an hung ni pei ei beisei.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate