Responsive Ad Slot

BSN in The 21st Capping & Lamp Lighting Ceremony an nei

Friday, April 29, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR | Virthli News: April 29, 2016 11 am khan Bethesda School of Nursing (BSN), Muolvaiphei, CCPur chun The 21st Capping & Lamp Lighting Ceremony an nei. Hi huna hin GNM (Nurse) training ding mi 40 laiin an Principal hmaah intiemkamna an nei. Hi hunser a hin Chief Guest in Rev. Zathangsing Zate Executive Secy., ICI le Functional President in Pu Joseph Lalrothang President, Hmar Inpui, GHQ hai an thang. Hi huna Chief Guest in thu a hrilnaa chun Nurse hai chu damnaw hai tadinga ruoltha an ni thu hrilin ei khawtlang nun  khawm Nurse hai bo a um theilo, nurse hai chu damnaw hai bula doctor hai  neka um tamlem le an pawimaw zie thu hai uor takin a hril a. Functional President chun nurse training ding hai chu infuina thu tha tak tak hai hrilin, nurse hai chu damnaw hai lungril suknat theina thil haia fimkhur hle ding le damnawhai le inlaichinna thatak an nei chu a pawimaw zie thu hai uor takin a hril. Hi huna hin Pre Term Selection (PTS) Examnaa thaw tha bik 3 hai kuomah lawmman pek an ni a. Chuonghai chu- 1st Priscilla Lalrempui d/o Mr. Vanlalsung of Hmarkhawlien, (Assam); 2nd Rebecca N. Hanghal d/o Mr. H. Zamlianmang of Zenhang Lamka, (Manipur) le 3rd Ngaihbiakhoih d/o Mr. Khamkhansiam of Zion Veng, New Lamka, (Manipur) hai an nih.


BSN a training ding hai hi Capping Principal le Tutor ha'n an nei a. Tawngtai pekna Rev. JL Songate Secy., Mission Dept., ICI in a nei. Lamp lighting chu Chief Guest in a nei a, chu zo chun nurse training ding hai hin an sit sawng tawl a nih. BSN hi 1995 a kha Muolvaiphei Rural Health & Research Centre (MRH & RC), Muolvaiphei, CCPur hnuoia indin niin mi tam tak hi hmuna inchuk suok India ram hmun tum tum haia Private le Government hnuoia thawkna nei le fakhmu an suok pha tah a nih. Manipur le India rama khawm hi hmun a inchuk suok hai chu a thiem filawr le exam huna hai khawm Topper kai tam tak an lo um hlakna a nih. Ni kum (2015) khan mi 14 lai zet Manipur Nursing Council hnuoia Exam-naah Top 10 ah an kai phak a nih. Hi BSN ainthawk hin tuchenah 676 lai zet sawrkar hrietpuia tlaktlai a pawm nurse (qualified registered nurses) an suok tah a nih.

Tulai hnai khan Indian Nursing Council (INC) hotu hai khawmin hi hmun enfelna hi an hung nei a. Kha hun a khan mamaw (infrastructure) a nei kim tawk a an hmu thu an hril niin BSN thuneituhai chun an hril a. Hmatieng ah B.Sc Nursing College a la hung ni thei ngei an beisei thu ei palai kuomah an hril bawk.

Photo: Muona Infimate
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate