Responsive Ad Slot

Parbung Govt. H/S Hostel Farewell hlim taka hmang

Sunday, March 20, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR | Virthli News: March 19, 2016 zan dar 8 pm khan Parbung Govt. H/S Hostel tukum 2016 a Class X Board of Secondary Education, Manipur (BSEM) hnuoia Exam ding hai chu an Exam zo Farewell hlim takin an hmang. Hi hun hi HSA JHQ, CCPur(2016-'18) Thuoitu thar hai, AGS, HSA GHQ le Chief Admin, Virthli le Photoghrapher hai khawmin an uop.

HSA JHQ CCPur President thar Tv. Lalthanzau le Chief Admin, Virthli le hi Hostel a Hmar MIL Volunteer Teacher Tv. LRS Puruolte haiin thuhril tawi hun an hmang a. Hi hostel naupanghai chu Pathien malsawmna an dawng ngei dinga an lo beisei tlat thu le hmatienga an ditsakna insang tak an inhlan. Hi huna hin insukhlimna chi tum tum buotsai a ni a, an hlim tlang hle. Miss Lalhlimum Joute hi Hostel a English Teacher chun item hlimum tak a host a naupang le hotuhai a suk hlim hle. Tulaia hla inlar U' duat ti hla chu Chief Admin, Virthli le naupang laia mi nuhmei pakhatin hnesaw takin acting an thaw a, mipui mit a tlai hle.

Hi Hostel naupang hai chun an hotu le enkawltu Tv. Charles Lalenglien Ralsun, Tv. Chawngneilien le Tv. Obed hai chu ngaihlutna thilpek an inhlan tawl. Hi huna hin HSA JHQ tienga thuoitu iemani zat hai chun naupanghai fak le dawn ding (refreshment) an present bawk.

Hi Hostel enkawltu le Teacher Tv. Charles Lalenglien chun hi Hostel a Bench le Desk hai Parbung Hostel neitu Bungkhawpui Education Upliftment Society in  phaltaka a thlawna an lo in hmangtirna thu ah lawmum a ti thuhai a hril.

-Reporting & Photo: Muona Infimate (Virthli News)Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate