Responsive Ad Slot

Assam a Hmar Political Issue thu ah State le Central Sawrkar inbiekpuina a fe mek

Thursday, March 3, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, March 03,2016: HPC (D), Assam Region, Central le State sawrkar hai thanga Tripartite Agreement neia an silaihai khawm 2012 laia kha an lo intung tah nisienkhawm Assam-a Hmar Political Issue sukfel thei lova ala um zingna thu ah Central Sawrkar ṭhuoitu Jt. Secy., (NE) Satyendar Garg le Dy. Secy. Ajay Kanoujia hai chu March 1, 2016 khan Assam-a Hmarhai aiawin Dr. John Pulamte Former President, Hmar Inpui; Mr. Lalbeisei Hmar, Ms. Lalropui Hmar, Ms. Lalramhnem Buongpui le Coordinator in Delhi Mr. Romeo Hmar hai ṭhangin inbiekpuina nei a lo ni tah a. Chu hma chun CM, Assam khawm an lo inhmupui ta bawk.


March 2, 2016 zan khan MoS (Home) Kiren Rijiju an inhmupuia hun iemanichen an inbiekpui zovin Jt. Secy., (NE) an inhmupui nawn nawk. Assam State Election zo pha Tripartite Political Talk a um vat theina dingin inhmawtaka nawr zawm ngai a ni ding thu le chu hma chun Assam Home Commissioner leh fumfe taka hohlima Hmar hnamin Assam-a a hmu thei ding thil hai hriltlangpui tum a nih thu hi huna thang hai ei inbiekpuina huna chun an hril.

Tuta hma khan Dr. John Pulamte, Pu RC Tryte, Pu Lalbeisei, David Hmar, Chawnghmunlur Varte le Lalawmpui Hmar haiin Assam CM khawm hi chungthu a hin an inhmupui ta a. Hmar hnam sunga pawl tum tum HSA, HI le a dang dang khawmin Assam Governor kuomah Hmar Political Issue thuah hin Joint Memorandum khawm an lo pek ta kha a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate