Responsive Ad Slot

Parbung Government High School naupang hai DHWA'n inpawlpuina a nei

Thursday, February 18, 2016

/ Published by VIRTHLI
New Delhi, February 18 (Virthli) : Assam Rifle hai hmalakna hnuoiah India khawpui hmun hrang hranga National Integration Tour a thang mek Parbung Government High School naupang 15 hai le hotu thenkhat-hai Delhi khawpuiah an châm mêk a. Delhi khawpuia an châm sung hin Delhi Hmar Welfare Association (DHWA) thuoitu haiin zani zan (February 17, 2016) khan, Fellowship Center, New Delhi-ah thlaithleng awtin inpawlpuina an nei. Pu Hrangthangvung, Chairman, DHWA  in naupang hai kuomah infuina thucha a hril a. Ama khawm Parbung High School lo kai ve le Delhi khawpuia officer sinthaw theia inchuk ani thu hai hrilin, naupang hai chuh lekha nasa taka tiem dingin an fui tawl a nih. An hung puitling hnunga khawm an intanna (root) theinghil ngai lo dingin an fui tawl bawk a nih. Pu Lalruot Ralsun, Headmaster, Parbung High School in Delhi khawpuia DHWA haiin hienga an lo dawngsawng le thlaithleng hai chen an lo buotsai pek chu lawmum a ti hle thu le thlamuong um an ti hle thu a hril. Pu Ralsun in Parbung High School ngirhmun hai hrilna a nei a. Tukum hin naupang admission thaw tah, 200 chuong an um ta thu le la thaw ding hai leh an rengin naupang 300 vel kai dinga a beisei thu a hril. Pawlsawm exam ding khawm naupang 20 chuong an um ni’n a hril bawk.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate