Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 10 February, 2016

Wednesday, February 10, 2016

/ Published by VIRTHLI
Bills 3 hai chungthuah UPF le KNO inrawinain Joint meeting nei
UPF le KNO in Feb. 13­a Martyrs hai ruong vui dingin thutlukna an siem
CCPUR: February 9, 2016, 11:00AM khan UPF le KNO inrawinain KKL Complex, IB Road, CCPur­ah Manipur Assembly in August 31, 2015 nia Bills 3 (Anti­Tribal Bills) an passed hai le inzawmin joint meeting nei a ni a, Inpuis/Tribe Leaders, JAC le JPO thuoitu hai an thang tawl.Hi huna hin TS Thangboi Kipgen, Chairman, UPF le PS Haokip, President KNO han  Bills 3 chungthua Feb. 7, 2016 nia UPF le KNO Joint meeting nei huna an thutlukna fekhawm hai hriet dingin an puonglang. UPF le KNO thutlukna dungzui chun Tribal Martyrs 9 hai ruong Feb. 13, 2016 nia vui ding, martyr hai ruong vuina kawnga mawphurna chu JAC le JPO kuta an pek. JAC le JPO kuta sum lut hai audit thaw a, UPF le KNO kuoma copy an pek ding tiin an rel bawk a nih. Chun, JAC Against Anti­Tribal Bills thil ngen state sawrkarin a ngaisaknaw leiin UPF le KNO in Bills 3 hai chungthuah mawphurna  an lak ding le Centre­a state hran ngen ding; martyrs hai ruong vui zo pha hma lak thar ding tiin KNO le UPF chun an rel bawk niin an hril.

Hi huna PS Haokip in thu a hrilnaah, kum 30 deuthaw sawrkara thil ngen neiin helna ei nei ta a, sawrkarin a ngaimaw leiin kum 7 sung SoO hnuoia umin, pawl tum tum hai pakhatin la umkhawm theinaw inla khawm KNO le UPF hmingin sawrkar leh inbiekna nei zing a nih. Sawrkar thlungpui chun pakhata um khawm dingin a mi dit a, pumkhata ei um theinaw le umkhawm tak tak naw laiin Bills 3 hai leia mi 9 in hringna an chan hnunga mipui hai pumkhatin ei hung um a, ralthuom chawi hai khawm pumkhatin um nghal theinaw hai sienkhawm political demand thuhmun/pakhat nei nuomna lungril an hung nei a; hi le inzawm hin Sept. 2015 khan Separate state ngen tlang dingin remtina an lo nei ta a nih. Hi le inzawm pei hin inbiekna a um theina dinga hmalak nisienkhawm thil thenkhat leiin hma sawn thei lovin a la um a nih.Feb. 7, 2016 khan KNO le UPF chun Imphal hmuna inhmukhawmin hmatienga hmalak pei dan ding an hriltlang a, Martyrs hai ruong vuiliem a tha tanaw manih ti thu ngaituo a ni hnungin Feb . 14, 2016 hma ngeia vui dingin UPF le KNO chun thutlukna an siem ta a nih. Chun, Bills 3 hai remchanga laa Separate State ngen tumna leiin KNO le UPF in hieng bill 3 hai chungthua hmatieng a hung baw zui dingin an rel a nih. Pasaltha hai inza an um a, an sung le kuo hai tuorna ei tuorpui a, an thisen a thlawnin luong naw nih tia hrilin Separate State ei hmu theina dingin mipui hai thlawp seng dingin a ngen.

ST Thangboi chun, Sawrkar thlungpuiin a min cha zing chu pumkhata um a ni a. Thangruol thei lo hai chu pasaltha hai thisen in a mi sukpumkhat a, tuhin a la dam han ei hmabak siem chu ei mawphurna a nih. Mimal le mani hnam bing interest­a hmalakna a um naw thu hrilin, ei thu hril hai a se zawnga la lova, thil tha lem a hung suok theina dingin hma la seng ei tiu tiin mipui hai a ngen.

Lalpa Ropui Music Video Album
CCPUR: Guwahati Hmar Christian Fellowship (GHCF) KTP hmalakna hnuoia ‘Lalpa Ropui’ ti Music Video Album siema um chu a dit hai ta dingin Churachandpur a hung tlung tah. Album a hin hla 11 a um a, album­a hla saktuhai chu GHCF KTP Choir, Nk. Rosiemkim Riengsete, Nk. Gloria Khawlhring le Nk. Kimi Ralsun hai an ni a, Pu Thanglun Hmar, IRS in a produced a nih. CCPur­ah Rs. 200/­ pein Ger & Emma Hardward Store, Vengpui, Rengkai (+91 90 89 866134); Ralsun Rama Hmar, Shillong Hills, Rengkai (+91 8732872295) le Eric Fimate, Sielmat (+91 85 75 172551) haiah hmu thei ning a tih.

Detection and Treatment camp nei
CCPUR: Zanikhan District Hospital­ah One Day Diebetis & Hypertension and Obesity Detection and Treatment Camp nei a ni a, hi huna hin MOPD bul lai Non­Communicable Disease Clinic hawng nghal a ni bawk.

Hi huna hin Blood sugar, Free Hepatitis B&C, BMI a thlawnin mi 50 vel test thaw a ni a, damdawi khawm a thlawna pek an nih. District Hospital­ah kartin Thaw­tanni, Nilaini le Zirtawpni zatin Non­Communicable Disease test thaw ni hlak a ta, damnaw hai kuoma a thalwnin damdawi pek ni hlak bawk a tih. NCD Clinic­a hin zanikhan Dr Y.Prenchandra Singh, Diabetologist; Dr AK Swarnalata, MO NCD Clinic & Dietician; M.Ibeyaima, Nirpendra MD Radiotherapy i/c Cancer OPD, NCD Clinic  han damnaw hai an en.

B.Phaicham Community Hall hawng
CCPUR: Zani zantieng 2:00PM khan B. Phaicham Community Hall hawngna prog. hmang a ni a,   Outer Manipur Lok Sabha MP Thangso Baite in Community Hall hi a hawng a, Rev. Yangkhongam in Pathien kuoma inhlanna a nei.


B. Phaicham hi tuta hma chun ramhnuoi nisienkhawm tuhin khuo inhawi tak a hung nita thu Mr Baite chun a hril. Khawsung hmasawnna le inhawi lemna dingin mipui hai chu lampui suklien le a tam thei ang tak thing phun dingin an fui. Ropui taka Community Hall hawng nuomna um sienkhawm tulai ei society ngirhmunah remchangnawna thenkhat um leiin duthusama thaw thei lova um a ni thu; hnam pakhat ta dinga palai ni lovin tribal  popo palai a ni thu; muongna le inremna hi hmun danga mi hai hung intlun ding ni loin a sunga cheng hai mawphurna a nih tiin a hril . Community Hall hawng zo hin B. Phaicham Biekin compound­ah thingkak phunna a nei.

Free Textbook sem a nih
CCPUR: Zani 11:30AM khan Mr Kaikhanlian Guite, DI of School, CCPur chun Bijang Loubuk  Govt. Jr. H/S­ah student hai kuoma free textbook a sem. Private school hai ang ni lova textbook bakah uniform khawm a thlawna dawng an ninaah Bijang Loubuk school­a kai hai chu an hamtha hle a nih tiin a hril. Student hai chu taima taka lekha inchuk dingin an fui bawk.

58-Churachandpur A/C Congress Workers’ Meet- 2016 nei a nih
IMPHAL:Zanikhan Manipur Health Minister Phungzathang In compound, Salem House, Paite Veng, Imphal­ah 58­Churachandpur A/C Congress workers Meet 2016 nei a ni a, 58­CCPur A/C sunga  Congress party Unit thuoituhai, Congress workers, sawrkar officers le officer pension thenkhat bakah Lal (village chief) mi 1000 neka tam ding an thang. Hi huna hin Phungzathang Tonsing, Minister (Health), Union President, Secretaries le Workers thenkhat in thu an hril a, zantieng khawp le hlim takin ruoi an kiltlang.

Hi huna Congress party workers hai hmaa Pu Phungzathang Tonsing in thu a hrilnaa chun, tharum insuona a ditnaw thu, tharum hmang hmasa sa an hlawsam hlak thu, roreltuhai Pathien ruot an ni thu, tribal issue ah tribal a ni ve leiin a thang ve  tula a hriet thu, a In rawtuhai chu an hrietnaw leia an thaw a ni thu, a nuhmei lungdaw suksieta um chu a tuornat thu, a lawm naw thu, thungrulnain ei harsatna a hlipkieng naw ding thu, ei ni rawi chauin ei harsatna ei hlipkieng thei naw ding thu, a hlipkieng theitu chu Pathien a ni thu, a In raw leia Imphal­a  Congress workers meet nei a ni thu, a ti leia Imphala a thaw a ninaw thu, tribal hmakhuo ngaina leia thina tuok sunghai zangnadawmna Rs. 5 lakh chau ni lovin Rs. 10 lakh Special a pek ding le thi sunghai kuomah an thiemna izira sin pek dinga  Cabinet meeting a rawtna a siem pawmpui a ni thu, Guite Road siem that dinga sawrkar thlungpuia ngenna a siem  pawmpek a ni thu, Union Health Minister kuoma Hill Medical College CCPur­a indin dinga a hrilin a lungril a hne hle thu, function neina haia fiel a ni chun CCPur­ah a hung ngei ta ding thu, function pakhatah fiel a ni leiin T.N. Haokip leh CCPur­ah an hung vat ta ding thu le thu dang tam tak a hril. Congress workers­hai chu MLA election hung um nawk dinga hin a hma ang bawka thangruol nawk seng dingin a fiel.  Chun, mihriem chu a fel le tha famkim ei um naw leiin suksuol, thaw suol le hril suol nei thei ei ni a, chuonghai chu thung tlang le hriltlanga sukfel thei a ni thu, tribal issue a ngaipawimaw thu, Manipur a chenghai po po unau ei ni thu, Manipur inpumkhatna humhim tlat dinga hma a lak pei ding thu, CCPur minister chau ni lova Manipur pumpui minister a ni thu, harsat le buoi hun um sienkhawm ei ta dinga khuo a la hung var ngei a ring tlat thu hai a hril bawk. Chu ding chun inthuruolna a pawimaw tiin a hril.

Truck eksiden­ah mi 2 an thi
IMPHAL: Zanikhan Tamenglong district a Nungba Police Station huop sunga Khopum Rengpam hmuna  molawma fe hai phurtu Truck pakhat a eksiden a, lamthlang tienga ruom ft. 100 vela inthukah a tla thla a, mi 2 an thi a, midang 2 an hliem. Hliem hai hi Imphal hung phurtlung le hospital­a admit an nih. Hliem 2 hai laia pakhat hi Truck Driver a ni a, a hliem inrik hlea hril a nih. Truck hi Rengpam a inthawka fe suok a nih.

An khuo an suoksan tan
IMPHAL:  Jan. 4, 2016 a Manipur­a simkhawlei inhning intannaa Kabui Khulen Part­I chu um zing theina nia an ngai tanaw leiin zanita inthawk khan a khaw mihan khuo hi an suoksan tan a, an renga an insawn dawkna ding hin thla khat vel hun a aw ding nia hril a nih. Simkhawlei inhning tum khan hi khuo a In 53 a suksiet nuol a, Kacha In 7 hluo thei ta lo khawpin a suksiet pha nia hril a nih.

Nambol­ah darkar 24 Public Curfew
IMPHAL:  Feb. 11, 2016 zanrila inthawk darkar 24 sung Nambol Sub­Division sunga Public Curfew an thaw ding thu JAC Against the transfer of MSPDCL, Nambol Sub­Division Manager, L. Joykumar chun thusuok a siem. Public Curfew hin media, inchuknainhai, medical le emergency services hai chu huomsa naw nih tiin hi JAC thusuok chun a hril. L. Joykumar transfer­na order kansel dinga state sawrkar an ngenna sukpuitling  a ninaw leia lungawi lova public curfew hi thaw an tum a nih.

Vur hnuoia ni 6 sung a um hnungin dama hmu
JAMMU: Siachen Glacier­a vur intawl leia Army Jawan 10 vur in a vurkhum, India sawrkarin thia a ngai ta hai laia pakhat Lance Naik Hanaman Thappa chu hring le damin zani hmasa zingkar khan sansuok a nih. Tuchena hin Army Jawan 5 hai ruong hmu le lakdawk a ni ta bawk. Tuhin sipai 4 hai chu la hmulo an la nih. Lance Naik Hanaman Thappa hi a ngirhmun a thanaw hle leiin Special Air Ambulance in zani zingkar khan New Delhi­a Research and Referral Hospital phurtlung le enkawl a nih tiin Lt. Gen. DS Hooda, Northern Army Commander chun a hril. L/N Hanaman Thappa hi Karnataka state mi a nih. Vur in a vur khum hai hi Madras Regiment­a mi an ni a, Junior Commissioned Officer (JCO) pakhat a thangsa a nih. Hanuman Thapa hi vur feet 35­a sa hnuoia hmu a nih.

Siachen Glacier hi khawvela battle field insang tak le deina hmun tak a ni a, indona nekin boruok dei leiin hi lai hmuna hin sipai an thi rawn lem a nih. Kum 1980s laia inthawk tuchenah hi lai hmuna hin officers thangin sipai 869 zet boruok dei leiin an thi ta a nih.

Hanaman Thapa hi hmu a ni hlim chun khawmuol a hriet a, sienkhawm a taksa chau leiin tuhin khaw hre lo (Comatose) in a um mek a, doctor thiem han uluk takin an enkai zing a nih. PM Narendra Modi chun zanikhan Hospital­ah a va kan a President Pranab Mukherjee chun hung dam vat dinga a ditsak thu a hril.

Tamil Nadu CM J. Jayalitha chun Siachen Glaciers a vur intawl in a vur hlum sungkuo hai Rs. 10 lakh seng pek dingin zanikhan a puong.

Swedish PM India ram a hung inzin ding
MUMBAI:  Swedish Prime Minister Stefan Lofven chu ni 2 sung cham dingin February 13, 2016 khin India rama hung inzin a ta, ‘Make in India Week’ hmangnaa thangin India PM Narendra Modi khawm inhmupui a tih. Lofven hi Swedish govt. a State secretaries le seniors official hai thangin high­level delegation team in hung zui an tih. Lofven hin Make in India Week hmangna huna swedish pavillion hawng a tih. Feb. 13, 2016 nia PM Narendra Modi in Make in India Week a hawng huna hin khawvel rambung 60 haia inthawk sumdawngtu 1,000 chuong an hung thang ding a nih.

IAF kuta Lengpui Airport inhlan remti ta lo
AIZAWL:  Mizoram­a Lengpui Airport Indian Air Force (IAF) kuta inhlan tumna chu Mizoram sawrkarin a remti nawk ta nawh. Lengpui Airport IAF kuta inhlan tumna thua hin process iemanichen fepui a ni ta a, airport pumpui ni lova hmun thenkhat IAF kuta inhlan tum a ni a, sienkhawm Mizoram CM Lalthanhawla chun a remti nawk tanaw niin GAD (Aviation Wing) hotuhai chun an hril. IAF kutah Lengpui Airport inhlan  chun security tiengpang state sawrkar kuta um ding ta ding ti a ni a, chu chu Mizoram sawrkarin a remti naw leia remti nawk ta lo  a ni a, AAI in security anni enkawl dinga an remti ruok chun IAF kuomah  inhlan chu a hniel naw a nih.

NDA leaders han meeting an nei
NEW DELHI: Parliament Budget Session hung um ding le inzawma thil thaw dan ding hai hriltlang dingin zani hmasa zan khan sawrkarna siemtu NDA leaders han New Delhi­ah Parliamentary Affairs Minister Venkaiah Naidu chengnain­ah meeting an nei. Meeting huna hin BJP President Amit Shah, Union Ministers Rajnath Singh, Sushma Swaraj, Shiv Sena leader Sanjay Raut le Akali Dal leader Sukhbir Singh Badal le NDA­a thang party 9 haia leaders dang dang hai an thang tawl. Meeting huna hin Budget session huna inthuruol taka hma lak le thil thaw dan ding an rel niin Mr Naidu chun a hril.

Budget session hung um dinga hin tulai hnaia Hyderabad University­a Ph.D inchuklai ama le ama an khai hlumna bakah Arunachal Pradesh­a political thila buoina chungthuah Opposition Congress han rihau nasa tak an siem nawk ngei ring a nih. Budget Session hi   February 23, 2016 a tan ding a ni a, Rai Budget Feb. 25, 2016 le General Budget Feb. 29, 2016 a phar dinga ti a nih.

Meghalaya mi nuhmei Delhi­ah a thisaa hmu
NEW DELHI: Zanikhan west Delhi­a Janakpuri hmuna Meghalaya mi nuhmei kum 35 mi Bahun Marbaniniang chu  ringhlaum takin a thisaa hmu a nih. A khup­ah hliemna hnuma hmu a ni a, sienkhawm a thi nasan tak hriet a la ni nawh. A ruong hi postmortem thaw ding thawn a ni a, postmortem result suok huna a thi nasan hriet thei chau ni dingon official thusuok chun a hril. A thi thu hi a sung hai khawm inhriettir an ni tah tiin senior official thusuok chun a hril. A ruol hai le party an nei zo zani zingkar tienga kha in inlawi chau nia hril a nih.

Zika testing centre 10 hawng belsa ding
NEW DELHI:  Tulai khawvel hmun thenkhatah mise/thokang­a inthawka kaisawng ‘Zika virus’ inleng le inzawma hi natna India rama a hung lut le an dar ding vengnain sawrkar thlungpui hnuoia health ministry chun tuta thla tawp chena hin Zika testing centre/diagnostic facilities 10 dang hawng belsa a tum. Tuhin National Centre for Disease Control (NCDC) le National Institute of Virology (NIV) hai chu Zika virus ringhla hai test­na hmuna siem an nih. Zika testing centre hawng belsa ding thu hi zani hmasaa Health Secretary B.P. Sharma inrawinaa high­level meeting nei huna an rel a ni a, meeting­a hin WHO India representative Dr Henk Bekedam khawm a thang.

Nepal PM hli Sushil Koirala a thi
KATHMANDU: Nepal Prime Minister hlui le Nepali Congress President Sushil Koirala chu zani zingkar 12:50AM khan Kathmandu­a a chengnainah Pneumonia natna leiin kum 76 mi niin a thi.

Koirala hin Feb. 2014­October, 2015 inkar khan Nepal PM a lo chel a nih. Koirala hi India rama Varanasi hmuna kum 1954 a pieng niin kum 16 sung zet political exile­a India rama lo um a nih.

PM Narendra Modi, Congress President Sonia Gandhi le party leader dang dang han Sushil Koirala thi hi an sun thu an puong. PM Narendra Modi chun, India ramin a ruoltha le Nepali Congress in an hotu ropui an chan a nih tiin a hril.

VAWISUN THUPUI
Lalpa ni ropuitak chu a hnai tah a, Lalpa ni rawlri ngei chu a hnai tah a, a tlung tep a nih; chu huna chun mi thilthawtheitak chu rinumtitakin a khek a nih.  ~ Zephania 1:14

Editorial
A dum chu dum, a var chu var ti a hun tah

Manipur Assembly in  August 31, 2015 nia Bills pathum ­ Protection of Manipur People bill, Manipur Land Revenue and Land Reforms (7th Amendment) bill le Manipur Shops and Establishments (2nd Amendment) Bill a passed hai Manipur tlangmi han a bul hlima inthuruol taka ei dodal tlang laiin hun a hung fe pei a, ngaidan le ditdan a hung inpersan pei leiin tuhin movement meichawk thi vang vangin a um mek a. Thenkhatin tha ei inthla pei laiin thenkhat chun theitawpin hma an la lak zing. Iengtinam ei fe pei ding ti ruok chu hril thei la ni hrinaw sienkhawm Manipur­a cheng tlangmi hai ta ding chun ei ngirhmun hi ei ennawn a, ei chet dan le thil thaw kawnga chau ni lovin sawrkar ei dawr dana khawm ei fimkhur hle naw chun tuta neka ngirhmun harsa hi ei la tawng pei ding niin an lang.

Persia thuvar chun, ‘thuhril huna to tlat le to huna tawng inchu tlat hai hi hrat nawna inentirna a nih’ a lo ti a.  Tribal Movement tia ei fepui mek  ti tak lovah  tuta hma kum tam tak liemtaa inthawk mipui han  mani dikna le chanvo khawm inchu ngam lova to ei inchu leiin tu ang ngirhmun hi Manipur tlangmi han ei tawng a nih ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh. Ei ram le hnam himna ding amani sawnin hnam tinin sipai nei fir ferin ei lo vailien a; ram le hnam hmangaitu nia ei ngai, ei ram le hnam sanhimtu dinga ei ngai hai khawmin an phingpui bak an ngituonain a phak naw leiin ei palai hai khawm thuhne talo ei nih ti chu ei movement fe mek hin a sukchieng em em.

Ti tak ema chu, tuta ei palai (MLA) hai hi ei thisen inzawmpui, ei tlangmi chanpui ngei an ni leiin ei ensan a, ei hnawl sawng thei ding an ninaw leiin ei lungawi nawna ei suklang huna khan anni le anni thiemnaw inchangin, puitling takin ei nawrna angin hang inban seng hai sienla chu mipui han a hma nekin ei thlawp tha lem  el thei; an inbanna pawmpek an lo ni a, Byelection lo hung um khawm nisien  mipuiin anni bawk thlangtling nawk nuomna lungril ei nei seng ngei ring a um. Sienkhawm an thaw ta si nawh. Hi kawnga hin mipui le  ei thlanglal MLA han thawsuol ei nei ve ve; mipui tieng khawmin MLA hai nuom pawnga ei intum el thei ding a ni bik naw a, mani thiem nawna khawm ei hmu ve a, mani thawsuol hriea ei pawm ngam a ngai, chu chu mipuitling mizie a nih.

Mipui le Politicians han suksuol ei nei ve ve ta a, ei suksuolna hai pawma insiemthat chu ei ram le hnam san na dinga lampui umsun a nitah. Kum 100 chuong Kristien ei nita leiin puitling tieng pan mek ei nina angin puitling taka mani thawsuol pawma insiemthat zai ei rel naw chun khawvela hnam boral hai laia tiemsa ei la hung ni vak ding a nih. Steven Den chun, ‘a pangngai bawk vawihni suksuol a um thei  nawh, a san chu, a vawihninaa chu suksuol ni  lovin ditthlangna  a ni lem’ tiin a lo hril a; suksuol hi mihriem dan a nih ( to err is human) ei ti laizingin, entirnain, ‘nuhmei tleirawl hnangsutin, buon a lo hratnaw deu leia changsuola vawikhat sâwn a pai hnung khawma, fimkhur nachang  hre lova  sâwn a la pai nâwk rawp a ni chun, a suksuol ni lovin a ditthlangna ngeia sâwn pai ti thei a nih. Hieng a ni lei hin mihriem lungril pangngai tak nei ta ding chun mani suksuolna pangngai bawk hre zing sia  suksuol nawk dinga  ke la pen  nawk tal chu suksuol ni lovin ditthlangna  a ni lem ti inla  thel taluo ring a um nawh.

Hieng a ni lei hin ei ram le hnam, ei dikna le chanvo ei humhal zing theina ding le, Pathienin hnam anga a mi siem anga hmasawn le parvul pei ei tum a ni chun ei lo suksuolna haia inthawk varna le fimkhur nachang hrie a, ‘A dum chu a ‘DUM’, a var chu a ‘VAR’ ei ti ngam a hun ta a nih. Chu ding chun ei ram le hnam ta dinga hri tha lo nia ei hriet hai chu enkawl dam vat a ni theina dingin mani mimal phing khawpna ding chau ngaituo lova ei ram le hnam damna dingin suol dona kawnga inthuruol taka hma ei lak tlang a hun ta hle a nih. Hi kawnga hin Kohran le hnam sung a Pawl le Organisation han mawphurna an nei lien hlein an lang.

Manipur­a chun kum 2017 khin Assembly Election ei nei nawk ta ding a ni a, hi le inzawm hin Centre­a sawrkarna siemtu BJP thangin political party tum tum hai chun hma an lak tan mek a, ram le hnam hmangaitu khawm an hung inlar tan mek ta ding a ni leiin, tu am  ram le hnam le mipui hmangaitu indik tak ti ei thlierhran thiem theina dinga mipui han ei biek Pathien hring nasa taka ei lo ko thil tha ning a tih. Tukhawm hin thenkhat chun kum thara election ding leiin sumdawngna hlawkpa Mizoram hai ‘Chhiahpuam’ an lo tan der ta nia hriet a ni a, hiengang sum thienghlim loa insukkhawp tumna hi bansanin, an diknaw le thienghlim naw chu hnawlin indikna, ringumna in ei rama ro a rel theina dingin ‘a dum chu a dum, a var chu a var’ ti ngam dingin huoisenna mitinin nei seng inla nuom a um ta takzet.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate