Responsive Ad Slot

RWUS-Press Conference on Climate Change Combat nei

Friday, January 8, 2016

/ Published by VIRTHLI

CCPUR | Jan. 8, 2016: Vawisun khan 12 Noon khan Rural Women Upliftment Society (RWUS) huoihawtnain RWUS Training Hall, Sielmat, CCPur hmunah "Press Conference on Climate Change Combat" nei a nih. Hi huna hin fiel anni angin CCPur le Imphal based Chanchinbumihai baka Social Activist fiel bik hai an ṭhang.


"Climate Crisis - Looking Beyond and Combating in a Sustainable Pathway" ti thupui hmangin Mr. Dennis L. Hrangchal, Curative Founder of Planting A Thousand Lives chun inhrilhrietna/thuhrilna hun a hmang a, "Women Voices and Indegenous practices in Climate Change Resilience" ti thupui hmangin Ms. Mary Beth Sanate, Chief Functionary of RWUS chun inhrilhrietna/thuhrilna hun a hmang bawk. Question Hour huna chun Social Activist le Press haiin indawnna siemin le hmalak dan dinga ṭha an ti hai huoihawttu tienghai le hi huna inhrilhrietna hun hmangtu/thuhriltuhaiin an nei.

Hi huna bawk hin WinG (Women in Governance) promoters le women leaders Bethel, Lajangphai, Kamdou Veng ainthawk le Youth leaders le Youth groups New Boljang, Neihsial Veng, Khawmawi, Hmarveng le Sielmat haia inthawk fekhawmin "Climate Change Combat" le inzawm hin inhrilhrietna (awareness) hun hmang a nih.

Fiel an ni angin Social Activist pahni Mr. Joseph Joute (Freelance Journalist) le Mr. LRS Puruolte khawmin an uop ve. RWUS hi tuhin Manipur a NGOs/CBOs um hai laia a thaw ṭha pawl tak ni phakin Mary Beth Sanate Secretary/Chief Functionary, Nissi L. Infimate Co-Ordinator le Roselyn Keivom Project Co-ordinator hai enkaina hnuoia sinthaw mek an nih. Seed Bank (Thlai thar suoka um hai siekhawmna) hi Training Hall sir char a hin a um a, hi taka hin RWUS hmalakna lo hlawkpuitu (beneficiary) haiin an thar suok mihriem tadinga ṭha le him thlai an thar suok chi tum tum hai hmu thei dinga sie ṭhaṭ a nih.


Mr. Dennis chun hi huna hin Media, Govt., etc inzawm ṭhat a ngai thu, Legal Rights ei inhrilhriet thar zing a ngai thu, 2015 kuma Chandel Dist. a tuilet tlung, tulai hnaia lirhning tlung le inzawma duthusama Govt. hmalakna a um naw thu le mipui laia inhrilhrietna a um tawk naw thu, mipuiin ei rights/identity ei vengehim a pawimaw thu, Natural Resources enkawlṭhat le enkawl thiem a ngai thu, Climate Change le inzawma Forest Right ei humhim a ṭul hle lai zinga ei humhim theinaw thu, hmalak dan ding felfai tak nei a ngai thu, kum zabi 21-na chu Climate Change in a sawihning hne hle ta thu, UN Act zama um hai khawm a taka ei la hmang thei nawna um leia harsatna umhai hrilin tuhuna mani hmazawn senga hmalak a ngai thuhai a hril a, ei Culture ei maksan tamtak a um ta thu le hienganga ei sunzawm pei a ni chun tuta Manipur a Anti-Tribal Bills a ei ngai (3 Bills) el hi an naw a, ei fak-le-dawn (food) le incheina thil (fashion) ringawt hai khawm mihai ta ei ngaisang lem zing a ni chun ei la boral thei zie le vawisun huna hma lak nghal a ngai thu hai uor takin a hril baka Environment siet tak dan thu ah Delhi chu entirnaa lain Thlai hai khawm fertilizer hmang nasat leiin ama le ama sawt khawm um thei talovin a zawr sie nghal hlak tah le Cancer natna khawm a hung um rawn pha ta thu hai a hril.


Ms. Mary Beth chun Tuta hma chun ei rama thlai ching dan le tlangram lo nei dan chu ei kawl-le-kieng tawk pawi neilo (eco-fiendly) vawng a lo ni hlak a, ruosur le sur naw ding khawm an hmarcha ainthawk an hriet thei vawng hlak thu, ei kawl-le-kieng himna ding chun nuhmeihai chu enkawltu tak nisi meeting le hiengtieng le inzawma khawtlang le khawvel huopa hmalakna a um chang a hai khawm nisien fiel le hrietfuk anni ngai naw thu le an ṭhang ta ngai naw chu thil indik a ni naw thu le hieng leia hiengang tienga hmalakna hi a hung hlawsam rawp hlak a ni thei thuhai a hrillang. A hril peina a chun hieng hun a hai hin political tienga ngirhmun insang chel, mi hausa le political tienga thunei deu hai thu lak a ni deu tak hlak a, a thawtu tak, a tuortu tak chu tlangrama mihai an ni thu, nuhmei hai ngaisak anni ngai naw a, rawl an insuo tlawm zuol a, civil society hai rawl le nuhmei hai rawl a um naw zuol nia a hriet thu hai a hril. Mipui ṭhangruol a pawimaw thu hai uor takin hi huna hin a hril a nih.

Reporting & Photograph: Lien Gangte, Spl. Correspondent, Virthli
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate