Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 29 December, 2015

Wednesday, December 30, 2015

/ Published by VIRTHLI
Hai sienCM in Power Sub­Station 2 a hawng ding; JAC in an boycott 
JAC thupek angin Nuhmei ruolin Official fe ding hai an dang

CCPUR: Manipur CM O.Ibobi Singh chun vawisun hin Vangai le Sinzawl haiah 33/11­KV Power Sub­Station a hawng ding niin ei thu dawngna chun a hril.

Joint Action Committee (JAC) Against Anti­Tribal Bills chun December 27, 2015 khan meeting an nei a. December 29, 2015 (vawisun) a Manipur CM in Tribal MLAs hai hrietpuinaa Power Sub­Station pahni­ Ankhasuo (Vangai) le Sinzawl (Thanlon), CCPur district haia hawng dinga program a siem chu Dec. 18, 2015 nia thusuok siema an boycott thu an lo puong ta angin an la boycott zing thu an puong nawn nawk. Anti­Tribal Bills 3 passed hai le inzawma September 12, 2015 nia Tribal MLAs hai tribal hai chengna district sunga an lut an khap le boycott­na chu an la chel zing thu an hril bawk.

Hieng laizing hin vawisuna Manipur CM in Power Sub­Station pahni a hawng dinga programme induonga um le inzawma Tribal Minister/MLA hai JAC in an boycott le inzawmin JAC thupek angin zani zingkar khan Power Sub­Station hawngnaa thang ding official fe hai Bungmual­Pearsonmun junction, Lanva leilak le Mata khuo haia mipuiin dangin lampui an khar tan. Mr Lunminthang Haokip, DC/CCPur chu Imphal­a inthawk zanikhan Jiribam a tlung thei bakah SP thang­in security tam takin Sinzawl an pan bawk. DC Office­a inthawk AC to DC inrawi Medical team hai ruok chu nuhmei pawl han an dangin an hnawkir. Chun, zani hmasa lai khawm khan official le security thahnemtak chun Thanlon le Sinzawl an lo pan ta nia hril a ni bawk.


Govt. Office tum tum hai chu zanikhan hawng nawk nita sienkhawm Manipur CM in Power Sub­Station hai hawng ding leia District Level Officers (DLOs) tam tak an inzin suok leiin staff office kai an tlawm hle.

Hieng Power Sub­Station hai hawngna ding le inzawm hin MSPDCL Managing Director inrawinaa Advance team chun Sub­Station pahni hawngna ding hmun hai an pan ta a, Manipur CM inirawinaa Ministrial team chun vawituk hin Imphal­a inthawk Helicopter a chuongin Sub­Station hawngna ding hmun an pan ding  nia hril le, Sub­Station hawngnaa hin Anti­ Tribal Bills chungthuah JAC in boycott puong hai sienkhawm Health minister Tonsing, HAC Chairman Dr Amo le Parliamentary Secy. Vungzagin Valte hai khawm an thang ding niin ei thu dawngna chun a hril bawk.

Krismas ruoithe pawl le the lo an um
CCPUR: Churachandpur khawpui sung veng tum tuma Kohran hrang hrang hai chun December 25, 2015 khan Krismas an hmang seng a, sienkhawm kumdang ang lo takin Kohran thenkhat chun Krismas ruoi an the tawl nawh. Kohran tamlem chun ruoithein ni 2 sung Krismas an hmang tawl a, Kohran thenkhat ruok chun Biekin inkhawm hmangin thingpui le bei semin Krismas an hmang thung. Chun, veng thenkhatah mithi um leiin Krismas hi a nizawma hmang thei lovin Dec. 27, 2015 khan an sunzawm tawl bawk. Tribal Movement fe mek le inzawma martyrs 9 hai ruong vui lova an la um leia Kohran thenkhatin Krismas ruoi an thenaw a nih.

Sungkuo 11 hai kuoma Rs. 20,000/­ seng inhlan
CCPUR: Zani 1:30PM khan YMA Manipur President Mangcha Thangzawm chun KIC Office, Tuibuong­ah Central YMA, Aizawl in Joumuol khuoa mimkei rapthlak tak tlung tuortu hai thangpuina dinga Rs. 5 lakh an hung thawn sungkuo 11 hai kuoma Rs. 20,000 seng an hlan. Rs. 5 lakh hi Joumuol mimkei tuortu sungkuo 25 hai kuoma Rs. 20,000 senga sem a ni a, a dawngtu han tangkai taka an hmang nei a beisei thu Mangcha Thangzawm chun a hril.Tuta hma khan sungkuo 9 hai kuoma Rs. 20,000 seng inhlan an lo nita a, sem hmasa huna la dawng lo sungkuo 11 hai kuomah zanita sem nawk a ni a, sungkuo la hung tlung lo 5 hai CCPur an hung tlung huna inhlan nawk ni dingin KKL President Kamthang Haokip chun a hril a, thangpuina hung petu Central YMA chunga lawmthu a hril. Zanita thangpuina inhlan hai chu­ Jamkholun; Vangminthang;Thongmang; Mary; Jamngam; Seikhohou; Paolal; Sholal; Ngamsei; Limminlal le Janglal hai an nih.

Sr. Medical Officer in 
CCPUR: Dr Lalzarzolien Hmar w/o Upa Benjamin Lalneisang Saiate, Rengkai, CCPur chu MO a inthawk senior Medical Officer and Nodal Officer, Sick Newborn Care Unit (SNCU) & Nutritional Rehabilitation Centre (NRC), District Hospital/CCPur in a kaisang.

Rs. 1000/­ le Puon 1 seng an inhlan
CCPUR: Rayburn Church, PCI (R ) a Pastor Rev Liankholal inrawinain Kohran thenkhat hai chun Christmas le Kum Thar lawmman dinga mipuiin thawlawm an dengkhawm hai Dec. 24, 2015 khan Tribal Martyrs 9 sungkuo hai kuoma Rs. 1000/­ le Puon 1 seng an inhlan bakah Rev. Liankholal in martyrs sungkuo hai tawngtaipekna a nei tawl.

Sungkuo 11 hai kuoma Rs. 20,000/­ seng inhlan
CCPUR: Zani 1:30PM khan YMA Manipur President Mangcha Thangzawm chun KIC Office, Tuibuong­ah Central YMA, Aizawl in Joumuol khuoa mimkei rapthlak tak tlung tuortu hai thangpuina dinga Rs. 5 lakh an hung thawn sungkuo 11 hai kuoma Rs. 20,000 seng an hlan. Rs. 5 lakh hi Joumuol mimkei tuortu sungkuo 25 hai kuoma Rs. 20,000 senga sem a ni a, a dawngtu han tangkai taka an hmang nei a beisei thu Mangcha Thangzawm chun a hril.

Tuta hma khan sungkuo 9 hai kuoma Rs. 20,000 seng inhlan an lo nita a, sem hmasa huna la dawng lo sungkuo 11 hai kuomah zanita sem nawk a ni a, sungkuo la hung tlung lo 5 hai CCPur an hung tlung huna inhlan nawk ni dingin KKL President Kamthang Haokip chun a hril a, thangpuina hung petu Central YMA chunga lawmthu a hril. Zanita thangpuina inhlan hai chu­ Jamkholun; Vangminthang; Thongmang; Mary; Jamngam; Seikhohou; Paolal; Sholal; Ngamsei; Limminlal le Janglal hai an nih.

Truck eksiden­ah mi 3 an thi
CCPUR: December 24, 2015 zantieng 5:20PM khan Tuithaphai (CCPur) tieng pana hung tlan Tata Truck chu Lungthulien le Parbung khaw inkara  Daithlakawn an tina hmuna eksiden in lamthlang rawlah an kui thla leiin a sunga chuong mi pathum – Pu Zothangluoi s/o Pastor Lalhmuoklien Infimate of Parbung; Tv. Stephen Lalringnghet Parate s/o Pana of tuolbung le Pu Neia Joute, h/o Lalrammawi of Sielmat (motor khaltu le a motor neitu) hai an thi a, midang pathum an hliem. Hliem hai chu­ Lalsandam of Tuolbung, Ngamsanglien of Tuolbung le Ramneithang of Parbung hai an nih.

Truck hin lampui sira pilvung a sir chim leia rawla liemthla niin ei thu dawngna chun a hril.

Manipur Ministry sawidanglam ni el theia hril a nih
IMPHAL: Manipur­a Congress sawrkar sunga MLA thenkhat minister changnaw leia lungawi lo pawl hai nawrna leiin Mr O.Ibobi Singh Chief Minister nina hnuoia Manipur sawrkar chu tuta inthawk ni 2/3 vel hnunga sawidanglam a ni el thei tiin ei thu dawngna chun a hril. Manipur ministry sawidanglamna ding chungthua hin CM O.Ibobi Singh le State Congress President hai chun Central High Command (AICC) khawm an rawnpui ta a, high Command chun ministry sawidanglam dinga remtipuina a nei ta nia hril a nih. Amiruokchu, minister tûm ban ding ti le tû tûm minister­a laklut ding ti ruok chu hrillang a la ni nawh. Manipur Assembly seats 60 umaah 10th Manipur Legislative Assembly fe meka hin Congress chun Speaker thang lovin MLA 48 a nei mek a nih.

10th Manipur Assembly Election nei huna khan Congress chun hrat filawrna hung changin O.Ibobi Singh chun a zawna term 3­na dingin Chief Minister a hung chel nawk a, sienkhawm term hmasaa minister lo ni tah thenkhat hnawlin mi thar minister­a laklut an hung ni leiin senior member hai lai a lungawinaw pawl an hung um a, sienkhawm term 3 zet Congress party a zawna hratna changpui thei O.Ibobi Singh chun party sunga lungawinaw pawl hai a hung khap dei thei hram a, tuchen hin tha takin Manipur­a Congress ministry chu tha takin a la fe thei zing a nih. Amiruokchu, tulai hnaia Thongju le Thangmeiband A/C haia byelection neia uma BJP in hratna an hung chang ve ve khan Central leader hai ngaimaw a hung hlaw tan a, Congress MLA thenkhatin BJP zawm an tum nia thuvuongva hung um bawk leiin O.Ibobi Singh chun MLA lungawi lo hai suklawmna dinga minister thenkhat peithlaa ministry sawidanglam a tum ni dinga ring a nih.

MPCC in 131st Foundation day an hmang
IMPHAL: Zanikhan Congress Bhavan, BT Road­ah Manipur Pradesh Congress Committee (MPCC) chun Indian National Congress (INC) kum 131 tlingna champha an hmang. Hi huna hin Manipur CM O.Ibobi Singh, MPCC President Gaikhangam, ministers, MLA le Congress workers hai an thang tawl. MPCC President chun hi huna hin flag keipharna a nei a, party leader lo thi ta hai sunna hun hmang a ni bawk. INC hi December 28, 1885 a indin a nih.

O.Ibobi Singh chun, Assembly Segment 40 haia Municipal le Nagar panchayat election hung um ding chu mini Assembly election a ni ding thu; party pakhata inthawk party danga inchawm kalang hai lesson inchuktir hun a ni thu hrilin Manipur mipuiin congress party an la ringzo thu, mipui ringzona anga manifesto a taka inchangtir a, state hmasawn innitir chu a sawrkar thiltum a ni thu a hril.

Jan. 12 ah AR  Ex­servicemen Rally
IMPHAL: January 12, 2015 khin HQ IGAR (South) Imphal huoihawtnain Mantripukhri hmuna ‘We Connect We Care’ti thupui hmangin Assam Rifles Ex­servicemen rally um a ta, hi huna hin Manipur CM O.Ibobi Singh khuollienin thang a tih.

40­Assam Rifles chun Dec. 24&25, 2015 hai khan  Pangong Thangbijrou Maning Leikai le Khobin Village mipui hai hmang dingin tui sekkhawlna (water storage tanks) 4 an pek. Chun, Dec. 27, 2015 khan 2­Assam Rifles han Civic Action prog. Hnuoiha Thoudal district a Yeasom, Singnga le Cherapur village haiah sports item an sem.

Police silai hmetpuok leiin mi 3 an hliem
IMPHAL: December 27, 2015, zan dar 6 vel khan Ukhrul district sunga Somrei village mipui le Somrei Post ABCI company vengtua um 4th IRB personnel hai karah inhrietthiemnawna a tlung a, hi huna Police han silai an hmetpuok leiin khawsung mi 3 in hliemna an tuok niin ei thu dawngna chun a hril. Hliem hai chu­ Simreiwon (33) w/o (L) Wungsumi of Somrei Village, Ngalingam Tangkhul,(18)  s/o (L) Aching Tangkhul of Somrei Village le  Ngasanghor, (30), s/o Samsong of Somrei Village hai nia h ril an nih.

Ei thu dawngnain a hril danin 4th IRB han mi pakhat Anando (50) s/o Lungsung of Somrei manin an thuoi a, hi thil tlung an hriet le inruolin Somrei mipui chun 4th IRB Somrei Post hi an va hlukhum a, chu huna 4th IRB hai hin silai an kap hrut leia mi 3 in hliemna an tuok nia hril a nih. Hliemna tuok Simreiwon chu Shija Hospital, Langol­a ICU­ah sie mek a ni a, midang pahni hai chu RIMS a admit an nih.

CM in Manipur Calender le Diary a tlangzar
IMPHAL: Manipur CM O.Ibobi Singh chun Dept. of Information & Public  Relations (IPR), Manipur in an published Manipur Calendar le Manipur Diary zanikhan a Office Chamber­ah a tlangzar.

KCP­MC in Jan. 8­ah General Strike
IMPHAL: KCP­MC (Liberation) chun RIMS, Imphal hnuoia Staff Nurse lakna dinga recruitment exam nei zo hlima question paper leaked scam thuah January 8, 2016 khin  darkar 12 sung aw General Strike/bandh an thaw ding niin an puong.

January 16­ah  Start Up India, Stand Up India
NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi chun, kum thar January 16, 2016 khin sawrkar action plan thar ‘Start Up India, Stand Up India’ hawng a ni ding thu zani hmasaa All India Radio­a Mann Ki Baat programme­a thu a hrilna huna a hril. Hi programme hnuoia hin IIT, IIM, Central University le Institute dang danga thalai hai thlungzawm ning an ta, Start Up India, Stand Up India chun khawpui hai chau ni loin India ram sunga hmun kilkhawr tak chen a tlung phak vawng ding a nih tiin PM Modi chun a hril.

BJP le Cong. Worker hai an inbeituo
GUWAHATI: Zanikhan Guwahati hmuna BJP le Congress Workers hai nasa takin an inbeituo a, Police thangin mi iemanizatin hliemna an tuok. Assam Agriculture minister hlui le Agri. Adviser to Assam CM Nilmani Sen Deka in PM le Union HRD minister hai chunga tawngkam mawilo a hmang dodalnaa BJP han Guwahati­a Congres office tuola protest an nei huna inbeituona hi tlung a nih. Mr Deka hin Pathienni khan HRD minister Smriti Irani chu PM Narendra Modi nuhmei pahnina (second wife) a nih tiin a hril leia BJP worker hai hi lungsen an ni a, hi thua hin Deka chunga Defamation case file an tum bawk.

Congress in 131st foundation day
NEW DELHI: Congress chun zanikhan AICC headquarters, New Delhi hmuna 131st foundation Day an hmang a, Congress President Sonia Gandhi chun party flag keipharna a nei. Hi huna hin Congress Vice president Rahul Gandhi, PM hlui Dr Manmohan Singh; Congress leaders Salman Khurshid, Anand Sharma, Sheila Dikshit, Ghulam Nabi Azad le Manish Tewari hai thangin Congress lulawk tam tak an thang. Party flag keiphar zo hin Ms Sonia Gandhi le Rahul Gandhi hai chun party leaders hai inpawlpuina an nei. Hi hunser hmangna hi supporters tam takin an uop bawk.

Speaker in Parliament building thar 
NEW DELHI: Lok Sabha Speaker Sumitra Mahajan chun latest technolical facilities hmanga Paliament House building thar bawl dinga rawtna a siem. A rawtna hi Urban Development minister Venkaiah Naidu kuoma a pek. July, 2012 khawm khan a hun laia Lok Sabha Speaker Meira Kumar khawmin Parliament House building thar bawl dingin rawtna a lo siem ta a, sienkhawm thlawptu a lo nei tam raknaw a nih.

Tuta Parliament House hmang lai mek hi kum 1921­a foundation lung phum, Rs. 83 lakh senga bawl le January, 1927 a kha hawng a nih. Ms Mahajan chun, clause (3) Article 81 of the Constitution dungzuiin kum 2026 hnunga chun Lok Sabha seat hi a hung pung ring a ni leiin tuta seats 550 ni mek chu an dai theinaw ding leiin building thar hi bawl a tul a nih tiin a hril a nih. 2021 census hmangin kum 2026 a chun LS seat hi population dungzuia a hung pung ring a nih.

Kum 1­ah nuoi 10 hlaw chin hai LPG Subsidised hmu ta lo dingin
NEW DELHI: Sawrkar thlungpui chun Subsidised­a LPG dawng thei ding chin hai bituk a siem thar a, hi dungzui hin sawrkara tax pe chin, kum khata nuoi 10 (Rs. 10 lakh) le a chungtieng hlawsuok chin hai chun thla thar­a inthawk subsidised LPG an hmu dawng thei ta lo dingin sawrkarin thutlukna a siem. Sawrkar chun insung khawsa thei deu hai chu tuta hma khan subsidised LPG suktawpa, market price­a inchaw dingin a lo ngen ta a nih. Tuhin sungkuo pakhatin kum khata LPG a dawng thei ding zat (subsidy) chu cylinders 12 (14.2 kg) a ni a.

Tuchena hin LPG subsidised customers 15 crore um hai laia 57.5 lakh han subsidised LPG an dawng an suk tawp ta a, sienkhawm bituk siem thaa sawrkarin a hriet leia hi thil hi rawtna hi a hung siem nawk a ni a,amiruokchu, January, 2016 cylinder booking a inthawk ‘self­declaration’ basis in hi thil hi tan phawt ning a tih.

Delhi Police-ah NE mi hai ta dingin Counsellors
NEW DELHI:  Delhi Police chun India hmarsak biel mi, New Delhi­a um hai chunga suolna dang dang tlung hlak le inzawmin North­east a inthawk nuhmei ‘Crime Victim Counsellors’ sie a tum a, hi le inzawm hin Delhi Police chun National Commission for Women (NCW) le Tata Institute of Social Sciences (TISS), Mumbai hai leh Memorandum of Understanding (MoU) an ziek tah. Counsellors 23 merit basis a lak phawt ning an tih. TISS chun selection process a tan mek a; Social work­a Post­graduate, social development sector­a kum 2 work experience nei  han January 7, 2016 chenin application peklut thei ning a tih. Hi thila ding hin NE mi nuhmei Delhi­NCR a khawsa mek hai ditsak bik ning an tih.

China in One Child Policy a hlip
BEIJING: China sawrkar chun kum 1978­a inthawka dan a lo hmang tan nupa tuok tinin nau pakhat neka tam an nei a khapna chu zani hmasa khan officil in a hlip tah. China rama sinthawtu ding thalai an tlawm tiel tiel lei bakah sin thaw thei talo tar an pung pei leia hi thutlukna hi a hung siem ta a nih. Hi dungzui hin January 1, 2016 a inthawk chun nupa tuok tinin nau pahni chen an nei phal a ni tah.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Mi tinin inro puma pe loin, pek naw thei naw anga ngaia pe bawk loin, an lungrila an tum ang peiin pe seng raw se; Pathien chun hlimtaka petu chu a nih a hmangai chu. ­ 2 Korinth 9:7

Editorial
Krismas ei hmang hlawk am

Kumpui lingleta Kristien han ei lo thlir le nghakhla em em Sandamtu Isu Krista Piengchampha ‘Kristmas’ 2015 chu ei lo hmang zo der ta a; thingtlang khaw kilkhawr deua cheng thenkhatin an lo la hmang zawm/sunzawm a ni khawmin mi tam lem chun ei hmangzo ta ngei ring a um. Kum thar 2016 ei chuongkai el ta ding a ni a, Kum Thar lawm dingin Kohran le mitin ei insingsa mek bawk a nih. Krismas hi ei ta dinga Sandamtu hung pieng champha a ni leiin mitin chun hlim le lawm taka hmang tumin ei inpuocha seng a, thuomhnaw thar le thil thar hai ngaituona sengin Kohran hai khawmin sum le pai tam tak ei seng tawl ngei ring a um. Mi thenkhatin thlarau tiengpanga hlimna le lawmna thar neia Krismas indik tak ei hmang laiin thenkhat ruok chun thina le lusunna leiin mittui leh hun ei hmang liem a, thenkhatin thina le lusunna ni kher lo insung buoina leiin hi Krismas hun hlimum tak, kumpui lingleta ei lo thlir chu lungril beidawngna le lungngaina hunin ei hmang liem a, thenkhatin ei suongtuo phak lo le ei inbuotsainaa thang der lo lusunna leia tap inrumin ei hmang liem bawk.

Krismas hlim le lawm taka hmang tum seng seng hai, ei lo suongtuona le tum dan ang taka hmang sungkuo le mimal iengzat chie am um ei ti aw! Indik taka Krismas hmanga Pathien thlarau tieng hartharna le malsawmna changa hlawk taka hmang iengzam um ei ti aw! Thenkhatin Pathien malsawmna an dawng hai mi harsa lem hai sawmdawlna le thilpek inhlannaa Krismas an hmang liem laiin; mi thenkhat, in ropui  tak tak le hnienghnar taka um sia malsawmna ei dawng hai mi ta dinga malsawmna ni ve tumna lungril neilo, mi ngirhmun ngaituona nei lek lova midang kep nei der lova  Krismas hun hmang liemtu tam tak um bawk ei tih ring a um.

Manipur Assembly in August 31, 2015 nia Anti­Tribal Bills 3 a passed hai dodalna leia mi 9 zet hringna chan hai ruong Morgue­ah vui lova an la um zing lei le Bills 3 hai lakkir dinga nawrna a fe mek bawk leiin a bik takin Tui­thaphai (Churachandpur) a chun kum dang le tekhiin Krismas boruok a re hle a, unau hnam thenkhat hai chun Krismas ruoi khawm an the  naw a; Veng/khuo thenkhat haia thina le lusunna tlung leiin iemanichenah Krismas lawmna boruok a rik hle bawk. Siemtu remruotna mihriem hai pumpel ruol hlak a ni sinaw leiin khawvela ei um sung chun hiengang hun khir hi ei la tuok pei ding khawm niin an lang a, mitinin hun zalen le hun tha ei nei sung hin tha taka ei hringnun khal a pawimawzie hre thar seng inla nuom a um takzet.

Tukhawm hin Kum Thar 2016 ei hung chuongkai el ta ding a ni a, Kohran le mipui hai khawm Kum Thar lawm dingin ei inpuocha mek bawk a. Sienkhawm kum hung thar ding hin ei ta dingin iengang kum am a hung intlun ding, malsawmna am, harsatna le beidawngna a hung intlun ding; ei sungkuo ta dinga vangduoi kum am a ni ding annawleh vang that kum ding ei hriet si nawh. Ei ta dinga kum siet kum ding lo lawm rak khawm thil um thei ngai a nih. Hi lei tak hin Kum hung thar ding hih mi tinin kumbul a inthawk remruotna fel tak neia Pathien rawn pum zinga kum bul ei tan le, ei nitin nun uluk le tha taka ei hmang nuom a um takzet.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate