Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 09 December, 2015

Wednesday, December 9, 2015

/ Published by VIRTHLI
JPO thuoituhan Cold Storage thuah meeting an nei
Cold Storage vawisun hung phurtlung  ni dinga hril
CCPUR:  Zani sun dar 11:30 khan District Hospital-a JPO Information Centre-ah JPO thuoitu han meeting an nei a, District Hospital Morgue-a hmang ding Cold Storage vawisun chena a la hung tlungnaw chungthu an hriltlang. October 16, 2015 khan District Hospital Morgue-ah mithiruong siethatna ding Cold Storage chungthuah Manipur sawrkarin Order an suo a, order insuo a ni hnungin ni 53 zet a liem ta a, office timing khawm ni lo, Dec. 9, 2015, 8:00AM a Director of Health Services, Manipur in SP/CCPur fethlenga Cold Storage cabinet 2 District hospital hung phurtlung le fit nghal dinga assuarance lekha a hung pek chu lawmum an ti thu an hril.
 


Lekha hmu a ni anga Dec. 9, 2015 nia sawrkarin thil a hung sukpuitling ngei an beisei thu an hril a. Hieng laizing hin Cold Storage buoipuitu tak JPO ni sia state sawrkarin JPO inhriettir lova JAC fethlenga (adressed) inhriettirna a hung pek lem ruok chu an hrietthiemnaw thu an hril.
   
Director of Health Services, Manipur in zani Dec. 8, 2015 nia assuarance lekha a hung thawn dungzui chun Cold Storage Cabinet pahni (cabinet 1 ah ruong 6 um theina) chu Dec. 9, 2015 in CCPur hung phurtlung beisei le fit nghal ni dingin a hril.

Khuga Ring Road an siemtha
CCPUR: Khuga RingroadDevelopmentCommittee chun Nov 22, 2015 nia thutlukna an lo siem ta angin zanikhan  Khuga Ringroad (Thenmuol - Khopuibung) khuo inkar lampui siemthatna sin khuo 7 (Valpakot, Khawpuibung, Muolbem, Dumsau, Tuaitengphai, Tuibul le Thenmuol) haia inthawk in khata mi pakhat pei fekhawm mipui han an thaw. Lampui inkhur na hmun haia pil/lung sung a ni a, hi thila ding hin Lal han Rs. 500/- seng; 4-wheeler motor nei han Rs. 500/- seng; passenger jeep service han Rs. 500/- seng; School Bus/Van han Rs. 500/- seng bakah In tina Rs. 100/- seng an dawl khawm a nih. Hi lai biela a cheng hai chun kum 15 sung sawrkarin a ngaisak tanaw niin an hril.


Rawpuok le silai lem zawr lo dingin
CCPUR: YPA Gen. HQ. chun ei hmaa Krimas hung tlung ding le kum thar 2016 lawmna hai ralmuong tak le dam taka ei hmagn seng dingin CCPur khawpui le a sevel haia tukhawma  rawpuok (cracker) le silai lem (Toy gun) zawr lo le hmang lo dingin ngenna an siem a. Hi thil hi Lamka Traders & Self-Employees Association (LATSEA) le YPA Block/Unit hotu hai enkaipui dingin an ngen bawk.

Dec. 20-23 sungin Revival meeting
CCPUR:  Wesleyan Methodist Church of East India (WMCEI) huoihawtnain December 20-23, 2015 inkar sung khin hmun hran hranah Revival meeting buotsai an ta, Speaker in Rev. Dr Peter Lam, Australia thang a tih. Revival meeting neina ding hmun hai chu  Dec. 20, 2015 zanin Rengkai WMCEI Biekin; Dec. 21, 2015 zan Saidan (kawtthler); Dec. 22 le 23, 2015 haiah Muolvaiphei playground-a nei ning a tih.

Public Ground-ah Mass Prayer nei a ni ding
CCPUR: Manipur Assembly in August 31, 2015 nia Anti Tribal Bills 3 a passed hai dodalna movement fe mek le  tribal martyrs 9 hai ruong vui lova Morgue-a ni 100 tling ta le inzawmin Dec., 9, 2015, hin  Mass Prayer um a ta, JAC inrawinain Public Ground-ah sun dar 12:00 a inthawk zantieng 3PM chenin mipuiin tawngtaina hun hmang an ta, Mass prayer hi Rev. Tongkhokap in tawngtainain hawng a tih. Hi huna hin H. Mangchinkhup, Chief Convenor, JAC in lawmlutna thucha hril a ta, Mangcha Thangjom, Convenor, JPO inrawinain pasaltha hai sunna hun hmang ning a ta, tawngtairuolna chu Rev.Dr Lalhmuoklien in inrawi a ta; Rev Dr Ginneihthang Ngaihte le Rev Dr Kh Khaizakham han thuhriltawi nei an ta, Ngaineikim, Spokesperson, JAC in vote of thanks hrilin Rev. LB Angam in tawngtainain khar a tih.
   
Mass Prayer a hin  kohran hotu, VA, Philanthropic Organisation bakah mipui a tam thei ang tak thang dingin JAC chun ngenna a siem a, zantieng 6-7PM inkar sung martyrs hai sunnain mani in chitah candle sitvar dingin an ngen bawk.

An sun thu an puong
CCPUR: HSA CCPur Jt. HQrts chun December 7, 2015 zingkara fam lo chang tah HSA GHQ thuoitu lo ni hlak Pu JC Thangsiem an sun thu an puong a, lusun sungkuo hai ta dingin HSA chun a hranpa takin thaw pek thei  a neinaw a, Pathienin a sung le kuo hai thlamuongna dituma umpui pei dingin ditsakna an inhlan.

ATWU inrawinaiin Rally nei a ni ding
CCPUR:  Tribal Movements ni 100 a tlingna le inzawma  Manipur Tribals Forum Delhi (MTFD) in  vawisun Dec. 9, 2015 nia  Jantar Mantar, New Delhi a inthawk Parliament chena Coffin Rally nei an tum thlawpnain vawisun hin All Tribal Women’s Union, CCPur inrawinain Peaceful Silent Rally nei ning a tih. Rally hi 10:00AM- 1:00PM inkar sunga nei ning a ta, rally hi District hospital-a inthawk  tanin CCPur Police station- ah hun tawite hmang ning a ta, thuhril dinga ruot han thuhrilna hun hmang an ta, Tiddim Road zuiin DC Office chen lampui hrawna hi nei ning a tih.
   
ATWU/CCPur hi tribal movement fe mek le inzawma inkhaikhawmna um tula hriet leia indin a ni thu ATWU thuoituhai chun an hril. Kum 2001 khawm khan  Manipur District tina Commando sie ding ti thu um leiin sawrkar thutlukna dodalnain All Tribal Women’s Union, Manipur indin a lo nita thu hrilin Association thar a ninaw thu an hril. Nuhmei hai a tam thei ang tak thang dingin an ngen a, zing dar 10 a District Hospital tlungkim seng ding; thuomhnaw dum inbel seng dingin an inhriettir bawk.

National Herald thuah LS le RS rorel thei lo; zanita dinga sukchawl pha an nih
Sonia le Rahul hai December 19 inlang dingin Court in a sawn pek
NEW DELHI: National Heral Chanchinbu chungthuah zanikhan Parliament inpui pahni Lok Sabha le Rajya Sabha haia chun Opposition party han risie nasa tak an siem leiin, rorelna a um theinaw a, hi lei hin vawi iemanizat zet inpui inthung sukchawl an ni hnungin zanita dingin Parliament inpui pahni Lok Sabha le Rajya Sabha inthung hai chu sukchawl ve ve an nih.

Sonia Gandhi le Rahul Gandhi bakah midang 5 hai BJP thuoitu Subramanium Swamy in National Herald chanchinbu ro (properties) thuah  thil indiklo taka thil thawa  intuma Court-a hekna a pek leia Court in inlang dinga a ko an ni a. Congress chun an taksa ngei inlang dinga a kona hi politics thila phuba lakna a nih tiin Parliament-ah nasa takin an khekpui bakah Trinamool Congress le Opposition party dang dang hai khawmin Congress thlawpin hi thil hi Politics thila phuba lakna (political vendetta) a nih tiin sawrkar nasa takin an sawisel a nih.
   
BJP ruok chun National Herald thubuoi-a Sonia le Rahul hai Court-a inlang dinga konaa hin BJP in inrawlna a nei naw thu hrilin, Congress in Politics a phuba lakna a nih tia an intum chu nasa takin an hniel.
   
Hi chungthua hin Sonia Gandhi chun, Indira Gandhi monu ka ni a, tukhawm ka ti naw a, a mi sukbuoi naw bawk tiin Parliament-a Congress party-a strategy committee meeting zoa reporters hai an hmupui huna a hril.
   
Hieng laizing hin Delhi-a Trial Court chun Congress President Sonia Gandhi le Rahul Gandhi hai anni taksa ngei zani Dec. 9, 2015 inlang dinga a ko chu an ngenna pawm pekin December 19, 2015 nia Trial Court hmaa inlang dingin an inlang ni ding hi a sawn hla pek.
         
National Herald Case-a Sonia  le Rahul hai Court-a an taksa ngei inlang dinga ko an nina thua hin Congress party chu an lung a awinaw hle a; zanikhan BJP inrawi Centre-a NDA sawrkar indo an puong khum ta a nih.  Hi lei hin NDA sawrkar in a ngaipawimaw em em le hmang kar a nghakhla Goods and Services Tax (GST) khawm tuta Parliament Winter Session sung hin passed a ni ding le ding naw hriet a ni nawh. Lok Sabha -a passed tasa, Congress majority nina Rajya Sabha-a Congress in an kal tlat leia pass lo a la um a nih.

Sawrkar thlungpuiin Bills pathum hai a enfel mek a nih: Rijiju
NEW DELHI: Manipur Assembly in August 31, 2015 nia Bills pathum a passed hai sawrkar thlungpuiin a hmu ngei thu, Manipur Governor in pawmpui (assent) dinga India President kuoma a hung pek ngei thu a hril a. Bills Pathum hai hi sawrkar thlungpui chun department dang dang hai thangpuinain an enfel mfek a nih tiin zanikhan Lok Sabha hmuna a hril. Nagaland Lok Sabha MP Neiphiu Rio in Manipur Asembly in Bills pathum a passed han Manipur-a tlangmi hai  pawi a tawkzie le ieng ngirhmun am a um ti indawnna a siem dawna hi thu hi Rijiju in a hril a nih.
   
Manipur Assembly in Bills pathum- Protection of Manipur People Bill, Manipur Land Revenue and Land Reforms (Seventh Amendment Bill), le Manipur Shops and Establishments (Second Amendment) Bill a passed hai leia August 31, 2015 a inthawk Manipur tlangram biela dodalna le lakkir dinga ngenna a fek mek a, mi 9 zetin hringna an chan bawk a nih. Hieng Bills pathum hai le inzawm hin Manipur Tribal Forum Delhi (MDFT) chun Tribal Movement ni 100 a tlingna le ruong 9 hai vui loa ni 100 a tlingna le inzawmin vawisun December 9, 2015 hin New Delhi-a Jantar Mantar a inthawk Parliament chenin Coffin Rally nei an tum a nih.

Manipur in VAT sukpung a tum
IMPHAL: Manipur sawrkar chun Schedule 1of Motor spirit/Petrol (excluding aviation fuel, aviation spirit le aviation gasoline) hai thang lovin Diesel Oil (High Speed Diesel) le Duma siem thil haiah Value Added Tax (VAT) sukpung a tum. Principal Secretary (Finance) Dr J. Suresh Babu in hi le inzawma thusuok a siem dungazuiin Motor Spirit/Finance-a VAT 20% chu 5% a sukpung tum le Diesel ah tuta VAT 13.5% ni mek chu 1% a sukpung dingin rawtna a siem a, hi thua hin mimal le pawl sawiselna siem nuom han ziekin ni 14 sungin Commissioner of Taxes Office-ah peklut thei ni dingin a hril.

KSO in ni 5 sung Ultimatum an pek
IMPHAL: KSO General Headquarters in KSO Chandel  president le villages chief pahni Assam Rifles han Khudengthabi hmuna an sawisak dodalnaa Dec. 6, 2015 zanrila inthawk darkar 48 Manipur Hill district bandh an puong chu zani zantieng 6PM a inthawk khan an lakdawk a. Amiruokchu, ni 5 sunga mi sawisaktu hai chunga action la dingin sawrkar kuomah ultimatum an pek. Assam Rifles Official, state sawrkar palai le KSO han zanita KSO Sadar Hills Office-a inbiekna an nei hnunga bandh hi an lakdawk a nih.

Orange Festival tan a nih
IMPHAL: Ni 2 sung aw ding Orange Festival chu zanikhan Tamenglong district, Manipur-ah tan a nih. Tamenglong district-a Serthlum (Orange) chingtu hai sukphurna dinga kum tina Orange Festivl hi Manipur sawrkarin a huoihawt hlak a nih. Festival hawngnaa hin Manipur CM O.Ibobi Singh le Dy. CM Gaikhangam hai chu chief Guest le functional president in an thang.

Vai pakhat a thisaa hmu
IMPHAL: Zani zingkar 7AM khan Kali Bari Thangal Bazar lai Manipur mi ni lo mi pakhat a thisaa hmu a ni a, Police chun dei tuorzo loa thi ni dinga an ring thu an hril a, zani zingkar 9:30AM khan a ruong hi lain RIMS Morgue-ah en thei dinga sie a ni a, hi thu ei sut chena a hming hrietna ei la nei nawh.

Mizoram in Drugs Policy thar
AIZAWL:  Mizoram sawrkar chun inruithei dona ding le inzawma Drafing Committee on Comprehensive Drugs Policy for Mizoram in an induong  Drugs policy thar chu zani hmasaa Mizoram CM inrawinaa High Level monitoring Committee in  a pawmpui tah. Drugs policy thar hi Social Welfare department hmalakna hnuoia induong a nih. Hi policy thara hlawtling theina dinga Department tum tum thangruol a tul thu Mizoram CM Lalthanhawla chun a hril. India rama chun Punjab state ti lo a hrana drugs policy nei state dang an la um naw a, NDPS Policy 2012 dittawknaw leia policy thar hi induong a nih. A thiltum tak chu inruithei chingzawngsak hai lungril, taksa le thlarau-a inruithei lakah an fihlim theina dinga sin thaw a nih.

 Japanese PM a hung inzin ding
NEW DELHI: Japanese Prime Minister Shinzo Abe chu December 11, 2015 khin ni 3 cham dingin India rama a hung inzin ding a nih. Shinzo Abe le PM Narendra Modi hai chun annual summit talks nei an ta, hmatienga thaw tlang pei dan ding hai hriltlang an tih. Summit meeting hi December 12, 2015 khin nei an ta, Mr Abe hin PM Narendra Modi  tlingna Parliamentary constituency Varanasi khawm zu sir a ta, Pu Modi khawmin zui a tih.

Assam-ah NDFB cadre 1 kap hlum
GUWAHATI: Zanikhan Assam-a Kokrajhar district sunga Silaimatha ramhnuoiah National Democratic Front of Bodoland (NDFB) Songbijit faction cadre pakhat security forces han an kap hlum. Kap hluma um NDFB-S cadre hi Nerswn Brahma alias Naidaw a ni a, A ruong bula hin AK¬47 Rifle 1, a magazine 2 le a mu 44;  bag 2, mobile phone 2, demand notes, solar power plate, thuomhnaw le thil dang dang hmu le man sa a ni bawk.

Political level talk an nei a nuompui
AIZAWL: Mizoram Chief Minister hlui Zoramthanga chun, NDFB(P) le sawrkar thlungpuiin official level¬a inbiekna an nei mekchu ‘p olitical level’a nei a nuompui thu hrilin hi thua hin sawrkar thlungpui kuoma ngenna a siem ding thu zani hmasa khan a hril. Hi thu hi NDFB(P) designated camp, Assam-a  NDFB (P) hotu hai an hmupui huna a hril  a ni a, NDFB hotu hai chun sawrkar thlungpui le inbiekna an nei mek hrat taka a fe theina dinga hma la pui dingin Zoramthanga hi an ngen a nih.

Ral kutah  sipai 57 an thi
NEW DELHI: Nikum December 1, 2014 a inthawk tuchena hin India sipai Army personnel 57 hai chu terrorist hai donaah an thi tiin zanikhan Minister of State for Defence Rao Inderjit Singh in Rajya Sabha hmuna a hril. June 1-November 27, 2015 inkar sung khan Army personnel 38 ral kutah an thi a, Army personnel 49 in hliemna an tuok a, December 1, 2014- November 27, 2015 chena hin Army personnel 57 in ral kutah hringna an chan a nih tiin a hril. Chun, January 1, 2015- November 30, 2015 inkar sung khan Pakistan chun Line of Control (LoC) le International Border (IB) ah ceasefire vawi 151 a bawsiet tiin indawnna dawnin Rao Inderjit Singh chun a hril. Ceasefire bawsietnaah Indian Army personnel 6 in  an hringna an chan tiin a hril bawk.

VAWISUN THUPUI
Dittak, suol chu inchuk naw la, that inchuk lem rawh. Thil tha  thawtu chu Pathiena inthawk a na, thil suol thawtu chun Pathien a hmu ngai nawh. ¬3 Johan 1:11

Editorial
Inthuruolna thalem ei mamaw

Tulai ei ram politics ngirhmun thlirin tlangmi han ei thil dit le ngen ei hmu theina dingin inthuruolna thalem ei mamaw a, mipui tieng le hotu hai khawmin ei lamhraw ennawn a va tul ngei de! Manipur phairam mi han Manipur mi ni lo hai dangna dinga Inner Line Permit System hmang nawk dinga nawrna an nei le inzawma helna nasa  tak neia, mi pakhatin a thipha leiin chawp le chilin Manipur Assembly in August 31, 2015 khan ILPS Bills pathum an passed. Chuong Bill pathum hai chu  tlangmi han Anti-Tribal Bills an nih tiin dodalna nasa takin ei fepui zing a, sienkhawm sawrkar chu a la chang der nawh ti thei khawpin tuchen hin a la um. Phairam mi han hun tawite sunga Manipur Assembly Bill pawimaw le kakhawk nasatak nei thei ding pathum an in passed tir el thei laiin Tlangmi hai ruok chu mi 9 in hringna chana, an ruong khawm vui lova ni 100 laizet District Hospital Morgue-a an la um hnung khawmin duthusamin ei rawl a la ngaisaknaw el hi a beidawng thlak hle.
   
Hienganga sawrkarin ei khek rawl a ngaisak nawna hin san dang dang a nei ring a um.A san ding awma inlang hai chu, inthuruolna ei nei that tawknaw lei; ei thlanglal MLA/Ministers han an mi thlawp naw lei;  Lawng pakhata chuonga varal kai neka thenkhatin mani hnam hming serna dinga mani khata varal kai  tuma hma ei lak sawrkarin remchanga a lak lei; Tribal movement le inzawma thuoitu le hotu hai chunga thuneitu an um lei; thuoitu le hotu han huoisenna an neizo tawknaw lei; mipuiin thuzawmna tieng nasa taka ei tlaksam lei le san dang  dang hai lei ning a tih. Hieng chen mipuiin ei tuor ta hnung khawmin tlangmi MLA, a bikin Churachandpur District-a ei MLA hai chu chikte khawmin an lan hning naw a, chu nekin a thei china ei movement sukchau an la tum tlat khawm niin vawisun chena thil fe dan en hin an lang. District Hospital Morgue-a Cold Storage ding  hun sawt taka inthawka buoipui tah, movement ni 100 a tling  chen khawma la hung tlung thei lo, kansel ni anga thuvuongva a um lai zinga Office hour khawm ni lo zingkar inhma taka Cold Storage hai CCPur hung phurtlung dinga Director of Health Services in chawp-le- chil-a inhriettirna/thusuok a hung siem nawk thut khawm khan thil iemani tak chu a umin an lang.
   
Movement ei tan hlim lai khan ei hmadawm an hawiin a zang em em vei leh tu ruok hin chu thil ei hang thaw khawmin a rik tup el ta a nih. Hnam bing politics hnawla ei renga ei damkhawsuok theina dinga inthuruolna lampui ei dap zing a tul. Thenkhatin movement an fepui lai zingin ei movement hmatieng a sawn thei nawna dinga lo intul tlat pawl an um khawm a hawi a. Hienga ei fe pei chun sawrkarin mi ngaitha deu deu a ta, sawrkarin ei buoina an chie sawt po leh  mipui lung hung inrawm deu deu  bawk a ta; eini le ei ni sunga khawm inkhikinkhalna a la hung  intlun ngei ding a nih ti chu chieng taka hmu thei a nih. Ei ni sunga buoina lien lem a suok nawna ding le ei ram le hnam hmakhuo ngaiin mipui aiaw dinga thlanglal MLA le ram hmangai intia pensuok thuoitu le hotu dang dang hai khawma ei hnam sunga inthena chi tu tum neka ei renga ei dam tlang theina ding an rang thei anga dap a, ngaidam inhni a tul leh ngaidam inhni a, mipui hmaa thupha an chawi a tul. Chu chu tribal hnam tum tum hai kara inlaichinna le inthuruolna thalem a hung um theina dinga lampui umsun a nih.
         
Hiengang bawk hin mipui khawmin a thei chenah  thuoitu le hotu hai inzaderna neiin thil thaw hlak inla nuom a um takzet. Mihriem ei ni leiin tukhawm a famkim ei um naw a, Thuoitu le hotu hai khawm a famkim an ni biknaw leiin an ngaidan hai chu a tha takpa khawm a ninaw el thei. Sienkhawm ei inthuruolna vawnghim zing a ni theina dinga a thei chena thuzawm inchuk inla nuom a um takzet. Ei ngaidan le ditdan chu thil tha tak khawm lo nisien, inlungruolna ei nei chuong sinaw chun thiltha le ngaidan tha ni thei chuong naw ni a,  ei movement sukhrattu nekin a sukchautu a ni thei lem tlat a nih. Hi lei hin mipui, thuoitu le hotu han inthuruolna thalem ei nei theina dinga inzawmtuo dan ei thiem a tul takzet. Sawrkar hin ei thil thaw dan le chet dan a mi en zing a nih ti hriein, ei thil ngen le dit ei hmu vat theina dingin inthuruolna thalem ei nei hi a pawimaw takzet a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate