Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 11 September, 2015

Friday, September 11, 2015

/ Published by VIRTHLI
Headline
Vawisun darkar 7 sung Bandh/General Strike inthlazal; Autorickshaw han rally an nei ding
CCPur:  Vawituk zingkar dar 5 a inthawk  sun dar 12 chen, darkar 7 sung Bandh/General Strike inthlazal ning a ta, hi hun sung hin dawr le bazar hai hawng thei ning a tih tiin zanita JAC thusuok chun a hril. Dawr neihai le Bazar thung hai khawm an dawr hai hawng seng dingin JAC chun ngenna an siem. JAC chun Social Networking sites haiah thuvuongva mei mei hril dar lo ding le JAC thusuok an diklo le a ninaw zawnga hril dar lo dingin ngenna an siem bawk. Ei hmalaknain hun iengchen am a la aw ding hril thei a ninaw leiin hun sawt tak la dinga insingsa seng ding, thuthar um hma po chu hmalakna la sunzawm pei dingin ngenna an siem bawk.
   
Tribal Martyrs sunghai dit dan angin JAC chun State sawrkar kuoamah zangnadawmna le thangpuina a ngen naw ding a ni a, tuolsung, national le international level in thawlawm mipui lai a dawl ding a ni a. Chu thil buoipui le enkaitu dingin Finance Sub­Committee, Convenor, Co­Convenor, Secretary le members an rengin mi 12 umna indin a ni a, hienghai hi lo thlawp le thangpui dingin JAC chun mipuihai an ngen.
   
Ei thil ngen nawr le thlawpnain vawisun 12 Noon a inthawk hin Autorickshaw Association in Rally an nei ding a na, mipuihai lo thlawp seng dingin JAC chun an ngen.
   
Autorickshaw han rally an nei ding le inzawma innghakkhawmna ding chu Kawnpui Public Ground @ 12Noon ning a ta, Association/Unit wise­a inzui ding. Lampui zui dan ding chu­ Kawnpui­Kangvai via teddim Road ­Tipaimukh Road­ Bungmual­ New Lamka via dorcas road, N. Lamka­District Hospital via IB Road. District Hospital ning a ta hi huna hin condolance prog. hmang ning a tih tiin Information Dept., All Churachandpur District Diesel Auto owners  Association (ACCDDAOA) , Hq. CCPur thusuok chun a hril.
   
Chun rally nei huna hin buoina siem phal ninaw ni a, Association tinin mani Assn. chit mawphur ding; Diesel Auto hai thang seng dinga inhriettir an nih. Chun, Auto han flag dum vawitieng tar seng ding a nih tiin thusuok chun a hril.

DC Office chenin lam hrawna an nei; DC in MLA 4 an inban niin a hril
CCPur:  Zani zantieng 2:00PM vel khan tlangmi nuhmei pawl group 2 hai chun tribal martyrs  9 hai thlalak (banner) chawiin CCPur khawpui sungah Tiddim Road zuiin DC Office chen lampui hrawtna an nei nawk. Hieng nupui pawl hai hi New Lamka area­a inthawk le Bungmual area haia inthawka hung intan an ni a, Tuibuong­a DC Office chen fein an lungawinawzie suklangnain DC/CCPur chu an khek khum.
   

Nuhmei pawl hai hi Mr Lunminthang Haokip, DC, CCPur chun tha takin a lo dawngsawng a. Manipur Assembly in Bills 3 a passed hai leia buoina fe peia mi 9 zetin thina an tuok phana thua an lungawinawzie suklangnaa DC Office chen tlunga lam hrawna an hung nei chungthuah an inrimna le an inpekna chu lawmum a ti thu hrilin thil iengkim thaw thei Pathien kuomah mitin nasa taka tawngtai dingin a ngen tawl. Hi bakah hin DC/CCPur chun, CCPur District­a MLAs­ Phungzathang Tonsing, Vungzagin Valte, Dr Chaltonlien Amo le Ginsuanhau hai chun inbanna an pek ta niin nupui hai hmaah a hril a, T. Manga Vaiphei ruok chu damnawna leia inenkawlin Delhi­ah a um mek a, Manipur a hungtlung hun huna inbanna a pek ding a nih tiin nupui ruol hmaah a hril. (Inbanna an pek chie le chie naw ruok chu official­a hrietna ei nei nawh ).
   

Lampui hraw nuhmei pawl hai hin mania roinrelna hran kan dit, mania ro inrelna ei pawimaw; MLA hai inban raw hai seh, Ram le hnam zawr tuhai inban raw hai seh, Tuolthattu mi hung pe dawk ro, JAC hma an sawn pei, Tlangram hi thisena kan inchawksa a nih, Pathien mi thangpui rawh, Pathien mi thangpui rawh  ti haiin an khek ruol sup  sup  a nih.
   
Hieng laizing hin sit­in­protest le duty infawmin khawpui sung le khaw tum tum haiah nuhmei ruol han dharna an nei zing bawk a. Hmuia Veng nupui pawl chun ei ram le hnam humhalna ding le Bills 3 hai hmang lova hnawl a ni theina dinga Pathien kuoma ngenin zani zingkar khan   Saiip puon silin lampui lai bawkin tawng­tairuolna an nei.

Parbung­ah Bill dodalnain Rally nei
Parbung: Manipur Assembly in August 31, 2015 nia Bills 3­ The Protection of Manipur Peoples Bill, 2015 (2) The Manipur Land Revenue and Land Reformed (seventh amendment) Bills , 2015 le The Manipur Shops and Establishment ( second amendment) Bill, 2015 a passed hai ditnawzie le dodalzie inentirnain zanikhan Parbung khaw mipui chun  Rally an nei ve. Hi huna hin Manipur CM le Hill Area Committee (HAC) Chairman hai lim (effigy) raw a ni bawk. Rally a hin mi 1500 vel an thang a, Bill dodalna le inzawmin thusam dang dang an khekpui bawk. Rally nei huna hin SDO kuoma Memorandum an peklut bawk. Chun rally nei huna hin mi thenkhat in SDO office le residence thuomhnaw le building hai an raw siet bawk. Hi huna hin Tribal martyrs (hringna chan) hai Thangsuopuona ral dingin an rel bawk. – (Lalnunthang Songate)

Thing an hung pek
CCPur: District Hospital, CCPur­a ruong nghaka um mipui hai dawn ding thingpui inlumnaa hmang dingin Misao Lhahvom area nupui hai chun zanikhan thing (firewood) District Hospital­ah an hung thak.

Muolvaiphei HWA in JPO kuomah Rs. 10,000/­
CCPur:  Hmar Women Association (HWA), Muolvaiphei chun tulaia Bills 3 Assembly in an passed dodalna leia buoina suoka mi 9 thi hai ralna dingin zanikhan Joint Philanthropic Organisaion (JPO) kutah sumfai Rs. 10,000 an inhlan niin ei thu dawngna chun a hril.

MLA hai lim an raw
CCPur: Khawmawi khuoa Dharna inthung nupui ruol chun zani zantieng khan  Manipur CM O.Ibobi Singh; Phungzathang Tonsing; T.N. Haokip; T. Manga Vaiphei; Vungzagin Valte, Chaltonlien Amo le Ginsuanhau hai lim (effigy) siemin meiin an rawh. MLA hai lim raw huna hin JAC thuoituhai khawm an thang a, mipui tienga inthawk indawnna siema um hai JAC in an thei ang angin an dawnlet.

Inruithei man; bufai sem
CCPur: Hill Town lalnu Boboi Gangte chengnainah ani sun dar 12:00 khan duty han inruithei chi tum tum an man hai chu tuta buoi sunga dinga indin Hill Town Protection Committee (HTPC) kutah an inhlan. Inruithei an man hai lai hin Zu half bottle 3, No. 4 bakah khawsakna harsa zuol hai kuoma sem dingin Bufai bag 3 an inhlan. Hill Town Protection Committee chun No. 4 mana um hai hi tuiah an pei bakah Zu hai khawm hi an bunthlak. Hi zo hin Hill Town khaw sunga mi harsa zuol 11 hai kuomah Bufai bag 3 hi sem a nih. 


SDO le ZEO/CCPur Office hai DC Office­ah
CCPur: September 1, 2015 nia mipui lungsen han SDO/CCPur Office le ZEO/CCPur Office hai an raw leiin hieng Office pahni haia thawktu hai chu office kaina ding nei lovin an um a, hi thu hi Secretariat­a report pek a ni hnungin thuthar um nawk hmapo SDO/CCPur le ZEO/CCPur thawktu hai chu DC Office Complex­ah office lo kai phawt dingin Manipur sawrkar chun Order an suo niin ei thu dawngna chun a hril. Official order hi DC Office ruok chu a la hung tlung nawh.

Trucks 60 vel a hungtlung
Imphal: Zani zan khan Manipur mipui mamaw chi tum tum phur Trucks 60 chuong NH­2 (Imphal­Dimapur Road) a inthawk an hungtlung a, hienghai lai hin Oil Tanker 40 le LPG Bullet tanker 23 an thang. Chun, Security escort in Trucks 300 chuong vawituk hin Jiribam suoksanin Imphal an hung pan ding nia hril a nih. Hienghai lai hin Oil Tanker le LPG phurtu khawm an thang. Imphal­a inthawka fe Truck ruok 500 vel ha khawmin Jiribam an tlung tawl tah.

RIMS Imphal­ah Staff Nurse post 116 a ruok
Imphal: Regional Institute of Medical Sciences (RIMS), Imphal hnuoiah Staff Nurse (Direct recruitment) post 116 (UR­59, OBC­31, SC­18, ST­8) a ruok. Pay band­ Rs.9300­34800 + GP 4600/­ a nih.
   
Thiemna :PUC/HSSLC or equivalent qualification; Diploma in General Nursing & Midwifery;  Kum 18­35 inkar, SC/ST hai ta dingin kum 40 (5 years relaxable) chen hai khawmin apply thei ning a tih. Chun, hi sin apply ding hai chu Nursing Council (any state) hnuoia “A Grade” Nurse registered an ni ding ti a nih.
   
Application fee Rs. 200 a ni a, SC & ST hai ta dingin Rs. 50 ning a tih. Application form le thu chieng lem RIMS Website­ah hmu thei ning a ta, Application form peklut theina hun tawpna tak chu September 29, 2015 a nih.

R.N. Ravi Imphal­ah a hung inzin
Imphal: Zan khat riekin Mr R.N. Ravi, Interlocutor, Indo­NSCN (IM) peace talk chu zanikhan Imphal­ah a hung inzin a, vawisun hin Imphal suoksanin New Delhi pan nawk a tih. Imphal khawpuia a cham sungin Governor, CM, UCM le AMUCO thuoituhai an hmupui ding niin ei thu dawngna chun a hril. Coalition for Indigenous Rights Campaign (CIRCA), Manipur le nuhmei ruolin R.N. Ravi Imphal­a a hung inzin dodalnain lampui hrawna an nei a, Keishampat Juction Traffic point­Churachandpur Parking chenin an lo ngirtlar a, placards, posters le banners hai chawiin “Go back R.N. Ravi” tiin an lo khek khum. Chanchinbumihai Tulihal Airport, Imphal­a an hmupui huna Mr Ravi chun, muongna le inremna hi mitin ta ding a ni a, Naga peace Accord thua hin mitin dit dan le ngaidan lak ning a tih tiin a hril.

Manipur mi Rel­a inthawk namthlak
Imphal: September 8, 2015 khan Md. Azad Khan (34) s/o Md Meino Ipham of Kwakta Khuman, Bishnupur District, Manipur chu Visakhapatnam Railway Station, Andhra Pradesh a inthawka km. 15 vela hlaah tu ti hrietlo han Rel­a inthawk an namthlak a, a hliem inrik leiin KJH Govt. Hospital panpui a ni a, sienkhawm a hliemna tuorzo lovin a thi nia hril a nih. A ruol dang mi 2 hai le Bengalore pan an ni a, a ruol pahni, Kiraat Khan Hafiz (28), s/o Md. Jallaruddin of Kwakta Khuman le Md. Abdul Malik (20) s/o Md. Abdul Qadir of Kwakta Khuman hai chu damin Bengalore an tlung ta niin ei thu dawngna chun a hril.

NIA in lawmman Rs. 7 lakh le Rs. 10 lakh
New Delhi: NSCN(K) Chief S.S. Khaplang man theitu le man a ni theina dinga information pe theitu kuomah lawmman Rs. 7 lakh le June 4, 2015 a Chandel District, Manipur a Army hai lo lambuntuhai inrawitu le NSCN(K) SS Army Chief Niki Sumi man theitu or man a ni theina dinga information pe theitu kuomah lawmmanin Rs. 10 lakh pek dingin National Investigation Agency (NIA) chun zanikhan a puong. June 4, 2015 a Army­hai lambuna an um huna khan Army 18 zet an thi bakah Army dang 15 an hliem a nih.

DRI in rangkachak Rs. 1.75 crore manhu
Chennai: Zani zingkar khan Directorate of Revenue Intelligence (DRI) pawlin Chennai Airport­a Air India Express flight thungna pakhat hnuoiah rangkachak 4.8 kg, Rs. 1.75 crore manhu dapdawkin an man. Rangkachak hi a neitu ni nuom an um nawh. Air India Vuongna hi Singapore a inthawka Chennai­Tiruchirappally hungtlung a nih.

Bawng inru han SI an kap hlum
Bareilly: Zani hamsa zan khan Uttar Pradesh state a Faridpur hmuna Bawng inru pawlin Bawng 50­60 vel an inruk a, Police Sub­Inspector Manoj Mishra le a rawi han man tumin an hnawt a, mi 2 an man a, an hnawtzui peinaah bawng inrutu pawl hin Police hai silaiin an lo kap a, Police Sub­Inspector Manoj Mishra hi an kap hlum niin RKS Rathore, DIG chun a hril. Mishra hi na takin a hliem a, Hospital panpui a ni a, sienkhawm a hliemna tuorzo lovin Hospital­ah a thi.

Thi hnunga mit pe dinga intiem 4,177
Aizawl: Mizoram state a chun thi hnunga Mit mamaw hai ta dinga an Mit pe dinga intiem mi 4,177 an tling ta niin Dr Kh. Remsanga, Head of Department, ACH Eye Department, Govt. of Mizoram chun a hril. Thi hnunga mit pe tah mi 193 an um ta a, mit thlakpek ta mi 78 an tling ta bawk. Mit thlak ngaia inzieklut chu mi 266 an ting ta bawk tiin a hril.

New Delhi­ah DG level a inbiekna tan
NEw Delhi: Border Security Force (BSF) of India le Pakistan Rangers han zanikhan Director General level­a inbiekna an nei tan. Pakistan tieng hi Major General Umar Farooq Burki, Director  General, Pakistan Rangers (Punjab) in an rawi a, palai 15 an nih. BSF tieng chu D.K. Pathak, Director General,BSF in an rawi. An inbiek huna an agenda tak chu Ceasefire bawsietna chungthu bakah ramri zula drugs le sawrkar thil khapa sumdawngna dang tlang dan ding le a ruk a rala ram pahni haia lut tumna thu hai a thangsa. India palaihai lai Narcotics Control Bureau, Home Ministry le Survey of India official­hai khawm an thang.

NSCN(IM) cadre­hai SF ah
Kohima: NSCN(IM) cadres 4,000 vel hai chu Security Forces ah laklut ning an tih tiin Nagaland Governor P.B. Acharya in chanchinbumihai an hmupui huna a hril. Nagaland state puotienga Naga mihai chengna biel hai chu Nagaland­ah laklut ninaw nihai a, Naga helpawlhai laia a lien tak NSCN(IM) chu sawrkar leh Peace Accord an ziek ta a, NSCN(K) le a dang dang hai khawmin hung zawm ve vat tang an tih tiin a hril bawk. Paresh BAruah inrawina hnuoia ULFA (I) pawl khawm sawrkar leh inbierem dingin a ngen.

Assam Police han helpawl 3 an kap hlum
Haflong: Zani zingkar khan Dima Hasao District, Assam ah Dima Halam Daogah (Action) Group Chief Sibu Kemprai le Co­founder Nigam Phonglo hai bakah KPLT cadre pakhat hai chu Maibang Police station huop sunga Basabari hmuna Police han an kap hlum a, an kuta inthawk AK series Rifle 1 le Pistol 2 hmu a nih tiin G.V. Shivprasad, SP, Dima Hasao district chun a hril. Ni 15 liemta khan helpawl 14 an man bakah Sept. 9, 2015 khan Chirang District ah Police han NDFB cadres 2 an man bawk.

Assam tuilien thangpuina dingin Rs. 197 crore
New Delhi: Assam state a tuilien tuorhai thangpuina dingin sawrkar thlungpuiin Rs. 197 crore a peksuok tiin Union Home Minister Rajnath Singh chun Assam CM Tarun Gogoi phone hmangin a hung hril. Assam state a tuilien leiin mi 62 an thi ta a, In 8,000, lampui, leilak Fishery industry le bu le thlai chingna hectares 1.45 lakh vel a suksiet taa hril a nih. Central team chun tuilienin thil a suksiet hai a hmuna enfelna hung nei vat tang a tih tiin Union Agriculture Minister Radha Mohan Singh chun a hril.

Rajasthan sawrkarin Sa le Nga zawr a khap
Jaipur:  Rajasthan sawrkar chun Festivals tum tum um leiin September 17, 18 le 27, 2015 haiah Sa le Nga zawr a khap. Inhriettirna hi Municipal bodies tin hai kuoma pek a nih.  September 17, 2015 chu Jain hnam hai  “Paryushan” (Jain fasting) festival a ni lei;  September 18, 2015 chu Jain hai festival tho “Sanvatsari’ lei le September 27, 2015 chu ‘Anant  Chaturdashi’ festival a ni leiin  Sa le Nga zawrtu hai chu an dawr hai khar seng dinga inhriettir an nih tiin official thusuok chun a hril.

Naute kutpui chep bawngtu Nurse man
Balurghat: West Bengal state a South Dinapur district sunga Balurghat an ti hmuna Nurse pakhatin July 12, 2015 khan thawpal thil thuin naute ni 10 chaua upa chu a vawitieng kutpui sakawrbakchepin a chep bawng leiin case siem khum a ni a, September 9, 2015 khan Police han an man. Nurse hming hi Rekha Sarkar a ni a, local Court hmaah inlangtir a ni a, Police ngenna angin ni 5 sung Police kuta la um phawt dinga rel a nih.

PM Modi Chandigarh­ah an zin ding
Chandigarh: Vawisun hin PM Narendra Modi chu Chandigarh ah inzin a ta, Mohali hmuna International Airport hawng a ta, hi zo hin PGIMER Convocation ah khuollien ning a ta, hi programme a hmang zo hin Sector 25 a rally ground­a vantlang inkhawmnaah thu hril a tih. Chandigarh a PM inzin ding lei hin SWAT le Commandos thangsain Police personnel 4,500 duty a sie ning an tih. September 8, 2015 khan Special Protection Group (SPG) members 30 chuong Chandigarh ah duty in an um tan bawk.

Maharashtra ah Swine Flu leia thi mi 661
Pune: January, 2015 a inthawk August 31, 2015 chen khan Maharashtra state ah Swine Flu natna invawi mi 6,843 hmusuok anni a, hienghai laia mi 623 in Swine Flu natna hi an thipui.   September 1­8, 2015 inkar sung khan hi natna invawi thar mi 378 hmu belsa le mi 38 in an thipui nawk a, tu chena thina tuok chu mi 661 an tling ta a, India rama tu kum sunga Swine Flu leia mihriem thi tamna tak Maharashtra state a nih tiin Union Health Ministry thusuok chun a hril. A dawttu Gujarat an ni a, mi 450 an thi ta a, an vawi mi 6,662 an um. A pathumna Rajasthan niin mi 436 an thi ta a, an vawi mi 6,705 hmusuok an ni tah.

DRDO DG tharin J. Manjula
Bengalore: Defence Research and Development Organisation (DRDO) Director General thar dingin Ms J. Manjula ruot a nih. DRDO in nuhmei Director General an nei hmasa takna a la nih. J. Manjula hi Electronics & Communication Engineer, kum 1962 a Nellore District, Andhra Pradesh a pieng, DRDO Award for performance Excellence le Scientist of the year 2011 hai lo dawng ta le India Today Women Summit Award, 2014 lo dawng ta a nih.

Tukum sung Mizoramah mani inthat 75
Aizawl: Mizorama chun January, 2015 a inthawk July 31, 2015 chen khan mani inthat 75 an tling ta niin Aizawl based­a um New Life Charitable Society a Chairman, Zawmsanga Sailo chun zanikhan a hril. Nikum January 1­July 31, 2014 sung khan Mizorama mani le mani inthat 41 an um a, mani inthat hi nasa takin a pung a nih.

Naupang 2 Car sungah a thisain hmu
New Delhi: September 9, 2015 khan nuhmei naupang pahni, Himanshi (4) le a sangnu Pinki (2) of Gurgaon hai chu an umna hriet lovin an inhmang a, zanikhan an Car sungah a thisaa hmu an nih. An unau hin inbik bika an thaw a, an inhnelnaa anni le anni Car sunga inkal khum le thuokinsama thi an nih tiin Gurgaon Police thusuok chun a hril.

Sawrkarin Purunsen tonnes 1,000 laklut a tum
New Delhi: India sawrkar chun Purunsen man kaisang ding dangna dingin ramdanga inthawk Purunsen tonnes 1,000 laklut belsa a tum. Tuta hma khan sawrkar chun Purunsen tonnes 10,000 laklut (import) dingin a lo rel ta a nih. Zanita Food Minister Ram Vilas Paswan inrawinaa review meeting nei huna Purunsen hi ramdanga inthawk laklut belsa dinga an rel a nih. Review meting a hin Agriculture & Consumer Affairs ministries a secretaries, NCT Delhi Govt. hnuoia Senior officials, National Agricultural Cooperation Marketing Federation of India, Small Farmer’s Agri­Business Consortium and Mother Dairy a officials hai khawm an thang.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Hrattak le huoitakin um rawh; ti naw la, zam bawk naw rawh, Lalpa Pathien chu i fena taphawtah i kuomah a um pei ding annawm,” tiin, a hril a. ­ Joshua 1:9

Editorial
Ngaidan inphir
Khawvel history ei hang thlir chun ram le hnam invawituhai lai ngaidan inphir (Ideological clash) hi a um zie hlak. American Civil War umsan ei thlir kir khawmin sal insuo zalen dit le ditlo pawl an um leia hung um a nih. Chuongang bawkin Islam sakhuo zuituhai lai seng senga khawm iengleia pawl inaihal takel “Shia Muslim” le “Sunni Muslim” hung um am a ni a ei ti chun an history a Prophet Mohammed thlaktu ding chungchanga ngaidan inphir an nei lei a nih ti khawm ei hriet seng ring a um. Hi lei hin ram le hnam hmangaituhai lai ngaidan inphir hin a nge an suo hma ngeia thawidamna ei zawng hi thil tul makmaw niin an lang.
   
Manipur Assembly in August 31, 2015 a Bills 3 a hung passed leia ngaidan le dit dan a hung inphir leiin tulaia ei thil tawng mek hi a hung pieng suok a nih. State sawrkar le unau meitei­hai chun bill 3 hai hin Manipur a tribal mihai pawi a tawknaw ding a nih an ti tlat a, Manipur a tribal mihai hlak chun pawi a tawk ding el chau ni lovin a ram mi ni lo, ramdangmi (foreigner) a mi siemtu ding a nih ei ti ve tlat a, hieng Bills 3 haia hin ei ngaidan, dit dan, ei hriet dan, ei hmu dan le ei inlet dan hai an phir tlat el a nih.
   
Bills 3 hai hi pawm a hung ni a, Act a hung ni pha chun Manipur mi inti ve tribal­hai hi mikhuol el khawm ni lovin ramdangmi ei hung ni ngei ding a nih ti dan hrie le dan tienga thiemna nei bikhai chun an mi hril a, thil chinchang hriethiemthei tawkhai chu hieng bills 3 hai chungchanga hin ei fie uor ta niin an lang. Manipur a tribal­hai hin santu an mamaw ngawi ngawi a, san theituhai chu mi sansuok dingin tribal mi chun ei ko takzet an nih.
   
Ngaidan inphir, dit dan inanglo, hriet dan inkal, hmu dan le inlet dan inanglo hai hi a do ringawta ei do chun ei thil dit le ngen hi ei hmu el thei naw ding niin an lang a. chuleiin, a do zawng chau ni lova ei thil dit le ngen a hmu thei dan ding lampui khawm ei dap a, ei zawng ve chu ei thaw dan ding pakhat an naw ding maw? Ei palaihai inbanna dinga hun ei pek khawm a hungtlung ta a, ei hotu haiin hmatienga ei fe pei dan ding chu an hung ngaituo ngei beisei a um. Mipuihai mawphurna chu hotuhai thu zui phawt ding a nih. Thuawi hi inthawina nekin a tha lem ti a ni kha.
   
Ram le hnam hmangai seng, thil dit le ngen nei ei ni leiin ei thil dit le ngen ei hmu theina ding lampui pakhat chu thuneituhai le inbiek a ni ngei ring a um. Inbiekna nei a ni a, ei thil dit le ngen h ai pawmpui anawleh remtina an mi neipui naw chun a neka ei hmalakna sukkhau zuol chu ei thaw dan ding lampui a hung ni el naw ding maw? ti hai hi mipui lai ngaidan a hung um tan a, ngaidan le dit dan hai hril suok hi a tha a nih.
   
Thahnemngaina leiin Chanchinbu haia khawm a la ni lo deu zieklang le insuo chang a  um a, thu laksawngna a lo indik tawk naw lei a ni leiin tiemtu mipui khawma hriethiem hram hram inla nuom a um. Chanchinbumihai kuoma thu petuhai khawm an hung fimkhur zuol pei ta beisei a um. Manipur tribal mihai chunga bills 3 inbarluitir tumna kawnga hin thudiklo le thuvuongva mei mei inhril annawleh inpeksawng hi bansan seng inla nuom a um. Thukhel hi a tha naw a, mi suksetu a ni leiin inhril lo a tha tak. Ei hmalakna le ei thil thaw hi thil mei mei a ninaw leiin ei fimkhur tlang seng nuom a um.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate