Responsive Ad Slot

Myanmar a tulien tuor mek Zonauhai ta di’n thangpuina thawlawm dawl ding

Monday, August 3, 2015

/ Published by VIRTHLI
Aizawl, 03 Aug, 2015 (Virthli News): Zofa Global Network (ZGN) chun Myanmar (Burma) rama Zohnathlak hai chengna bielah mimkei le tuilien leia in le lo chan le fak ding nei lo a mangang mi tamtak an um leiin thangpuina thawlawm khawn a tuma. Hi le inzawm hin August 5 le 6, 2015 hai hin Aizawl Khawpuiah Mobile Charity Concert huoihawt a tum. Charity concert a hin Mizoram hlasakthiem inlar tak tak hai an inlang beisei a ni a, thahnemngai taka sum le pai thawkhawm seng dingin ZGN chun Zohnathlak mipui popo a ngen a nih.


ZGN hin August ni 2 khan Central Committee Meeting neiin hi hunah hin tulai hnaaia chantuon ram pan tah R. Thangmawia, ZoRO President le Burma le Manipur-a tulien le mimkei leia hringna chan Zonauhai popo sunna hunser a nei.

Tulai hin Myanmar ramah ruosur nasat leiin tui a liena, hmun hrang hranga hai minkei a tlung leiin mi 47 velin hringna an chan ta a, mi 217,000 vel chu tuilien leiin buoina an tuok mek thu, Myanmar sawrkar thusuok chun a tarlanga. Hi baka hin in le lo 150,000 lai vel tuilien hin a suksiet bawk a nih.
Myanmar sawrkar chun ‘emergency’ puongin central le western Myanmar-a tuilien in a tawkbuoi zuol hmun 4 hai chu "national disaster affected regions", a puong an nih.

Vawisun ni 3 August khan Mizoram a NGO le political party hrang hranghai chun ZoRO Gen. Hqrs. Office ah inkhawmna neiin Myanmar le Manipur-a tuilien tuor mek Zohnauhai chu unau ei ni na anga thangpuina pek tha an ti thu an hrila. Mizoram mipui el chau nilo in hmun dang danga Zohnathlak umhai popo khawm Myanmar le Manipur-a Zohnathlak tuilien leia siet tuok hai thangpui dingin an ngen bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate