Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 20 August, 2015

Thursday, August 20, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
ILPS ngenna fe mek le inzawmin ZC, KI le HI han Joint meeting an nei
CCPur: August 19, 2015, 11:30AM khan Zomi Council hmalaknain Hiangtam Lamka­a PTC Gen. HQ Office­ah Zomi Council, Kuki Inpi/CCPur le Hmar Inpui thuoitu han joint meeting an nei a, hi huna hin thutlukna (resolution) iemanizat an siem.
   

Resolution an siem hai chu ­(1). August 18, 2015 (Zani hmasa) a ILP le inzawma Moreh Town a thiltlung chu nasa taka an dem thu an puong a. Committee chun Moreh hmuna cheng hnam tum tum hai chu khangang thil a tlung nawk ta nawna dinga hma la ding le inremna le muongna vawnghim tlat dingin an ngen. (2). ILP related activities agitation hrim hrim mipui ditdan angin tukhawmin hma la theinaw nihai; (3). CCPur district­a hnam tum tum cheng hai hmatieng thil ditum lo a hung tlung chun inthuruol taka thaw le thangruol ding; (4). Agitator hai chu CCPur le Imphal inkara motor tlan hai tha taka an intlantir ding, puonglawk le hrillawk um lo Bandh, Strike leiin lamlakah motor cheltang ta lo ding, damnaw le mithi phur Ambulance motor tukhawma sukbuoi lo ding in an ngen. (5). Hmatieng thu pawimaw hriltlang ding a um hun huna joint meeting nei ding tiin an rel.
   
An resolution a hin LB Sona, Convenor; Hmangzalien, Co­Convenor le Thangjang Haokip, Co­Convenor han hming an ziek a; Recording Secretary­ ah Daniel Gangte le KG Tungnung hai khawmin hming an ziek (signed).

Pu Joseph Lalrothang in lampui siemna dingin Rs. 10,000/­ a pek
CCPur: Ngurte­Ngathal Road & Bridge Development Committee hmalaknain khuo 7 haia mipui hai chun an lampui se em em siem­thatna sin thawin Mass Social Work an nei. Mass Social Work thawna hi bieltu MDC T. Khaikhomang, Chairman, Finance Committee ADCC; Senvawn MDC Lalditsang le Retd. ZEO Pu Joseph Lalrothang han a hmuna an va enfel a, hi huna hin Pu Joseph Lalrothang chun Rs. 10,000/­ thangpuinain a pek a, bieltu MDC chun hi lampui inkhurna hai Aug. 22, 2015 in tiu/lungnawi hmangin a hruk ding thu a hril. Committee a Chairman Khamzakhup chun, hi lampui hi km. 4 a sei a ni a, Local MLA biel 3, CCPur A/C, Saikawt A/C le Singngat A/C in a huom le, MDC biel 3­ Lanva DCC, Haopi Range DCC le Saikawt DCC huop sunga um a ni thu a hril a. Hi lampui hi vawisun chen hin blacktopping thaw a la ni ngaw thu le sanction iengkhawm a la um ngainaw thu a hril a. Mipui hmakhuo ngaia thuneituhai chu ngaiven dingin a ngen. Hi lampui hi Ngathal Valveng, Tuikham, Khuangnung, Daijang, M. Tuikhamphai, Thenmol le Ngurte khuo hai ta dinga an bazar kaina lampui a ni thu a hril.Recharge Vending Centre hawng
CCPur: August 19, 2015, 10:00AM khan S. Khaikhopau Ngaihte, MCS, BO HQ, DC Office chun New Lamka (G)­ah Manipur State Power Distribution Company Ltd. CCPur Division hnuoia Electric pre­paid recharge centre “Recharge Vending Centre” official in a hawng.
   

Khaikhopau Ngaihte chun, MSDPDC Ltd. in kum 2 liemta khan Electric pre­Paid system thaw ding a ni thu a lo hril ta thu, Electric department in vawisun chenah Electric Pre­Paid system In 3000 chuong zoin tha takin sin an thaw ta thu, Recharge Vending Centre hi official taka hawng a ni hma khawmin mi tam takin recharge an lo thaw ta thu a hril a. New Lamka Feeder­I a electric prepaid system thaw mek a ni a, New Lamka Feed bakah Khengjang a inthawk CCPur khawpui sung electric supply pre­paid thaw vawng nisien chu a fee bat um theinaw nia, town sunga pre­paid thaw vawng a nipha chun electric 24 hours ei hmu thei beisei a nih. Bill system a ni chun mi tam takin fee ei bat hlak a, pre­paid system a ruok chun ei hmang ding advance­a inchawk lawk a ni leiin bat a um thei nawh tiin a hril.

Joint Philanthropic Organisation in meeting
CCPur: August 19, 2015, 2:30PM khan KKL Office, IB  Road, CCPur­ah Joint Philanthropic Organisation (JPO), CCPUr chun joint meeting an nei a, hi huna hin Zomi Youth Association (ZYA) Ghq, Kuki Khanglai Lawmpi (KKL) Ghq, Hmar Youth Association (HYA) Ghq le Young Mizo Association (YMA), Group Manipur  haia  President/Secretary hai an thang.
   
Hi huna hin Aug. 14, 2015 zantieng 1:30PM­a Inner Line Permit System (ILPS) ngentu pawl han Kuki Khanglai Lawmpi (KKL) Ambulance an suksiet bakah a driver an vau chungthuah JPO in Joint Committee on Inner Line Permit System (JCILPS) August 15, 2015 a inthawk ni 4 sung JPO kuoma ngaidam inhni dinga an inhreittir, tuchena dawnna an la hmunaw chungthu an hriltlang. Hi chungthua hin Aug. 20, 2015, 10:30AM in KKL Office­ah JCILPS le Meetei Society, CCPur thuoitu han inbiekna nei dingin an rel.

Malaria Positive 17
CCPur: Malaria Department, CCPur chun August 1­19, 2015 inkar sung khan damnaw mi 638 hai thisen lain an enfel a, hienghai lai hin Malaria Positive 17 an hmu a, chu laia 11 hai chu Malaria PF an nih.

Annual G&S an nei
CCPur: Don Bosco Hr. Secondary School chun Aug. 18, 2015 a inthawk khan Annual Games & Sports an nei a, Aug. 20, 2015 chenin sunzawm an ta, August 21, 2015 in Annual Literary Competition nei an tih. Literary competiton a hin Group/House tum tum han Singing, Dancing, Debate, Quiz, Commercial products advertisement le extempore speechhaiah inruolsiekna nei an tih.

Headline
ILPS thua JCILPS thil ngen points 5 State sawrkarin Bill tharah inthangtir a remtih
Imphal:  ILPS thua Manipur sawrkar le Joint Committee on Inner Line Permit System (JCILPS) palaihai inbiek a vawithumna chu zani 11AM khan Chief Minister’s Secretariat, Imphal­ah tluong le boruok tha tak hnuoia nei a nih. Hi inbieknaa hin State sawrkar tiengpangah  CM O.Ibobi Singh le Cabinet minister­hai, an rengin mi 6 an thang a, JCILPS tiengpangah JCILPS Convenor in­charge Khomdon Ratan inrawinain JCILPS thuoituhai, JCILPS Women’s Wing le JCILPS Student’s Wing, an rengin mi 12 hai bakah ILPS thua Bill thar riruonga um draft tu, Bill Drafting Committee member­hai an thang.
   
Hi inbiekna hin Manipur state sawrkar chun Inner Line Permit System (ILPS) thua Bill thar siem dinga induongah JCILPS thil ngen points 5 hai chu inthangsatir a remtih. Hi lei hin State sawrkar le JCILPS inbiek a vawithumna chu a hlawtling. Sawrkar chun Bill thar hi an hmatienga Assembly Special Session neia pasi le hmalak pei a ni ding thu JCILPS thuoituhai an hril.
           
Hi meeting zova Khomdan Ratan in Chanchinbumihai an hmupuinaa chun, sawrkar le inbiekna thua hin August 20, 2015, 10AM in MDU Hall, Yaiskul, Imphal­ah People’s Meeting nei ning a ta, inbieknaa thu hriltlanghai le hmatienga fe pei dan ding hai hriltlang ning a tih tiin a hril. State sawrkarin JCILPS thil ngen points 5 Bill thara inthangsatir a remti ta leiin lo thei lo thil a ninaw chun lampui dang, public curfew le bandh hai thaw ta lo hri phawt dingin JCILPS Volunteers le mipuihai ngenin an hriettir. Hieng laizing hin zanikhan Manipur hmun tum tum haiah JCILPS hmalakna thlawptu han Public Curfew, bandh, lampui dangna le thungbuma nuorna hai an la nei pei.

Moreh­ah Curfew sie a la nih
Imphal: Moreh a buoina suok le inzawma State sawrkar palai zanita Moreh a hang inzin IFCD Minister Ngamthang Haokip; Works Minister Dr Kh.  Ratan Kumar le Tengnoupal  A/C MLA D.K. Korungthang han Moreh town a Tribe/Community hran hrana thuoituhai, Hill Tribe Council (HTC), Moreh thuoituhai le Meitei Council, Moreh (MCM) thuoituhai an inhmupui a, State sawrkarin buoina suoka thil suksieta um hai siem that,hliem hai le harsatna tuortuhai thangpui ding le chuong thil hai chu CM kuomah report pek hnunga pek ding tiin State sawrkar palai han thu an tiem leiin inbiekremna an nei thei a. Moreh ah nundan a pangngai nawk ta a, sienkhawm Curfew ruok chu sie zawm pei a nih. Chun, Moreh a um Police­hai, a hun taka buoina suok control lo hai chungah action lak ding le in raw le suksieta um neituhai kuomah zangnadawmna pek a ni ding thu Ngamthang Haokip chun a hril. Hi meeting a hin DC Chandel, ADC Moreh le Police hotulien hai an thang ve.

Dimapur le Jiribam lampui tha lo
Imphal: Manipur thangsain inzawmzata ni 3/4 sung ruo a sur leiin Imphal­Dimapur Road le Imphal­-Jiribam Road haiah mimkei hmun hran hranah a tlung leiin motor lampui danga a suksiet leiin inlirthei chi tum tu m hai an fe thlang thei naw niin ei thu dawngna chun a hril. Imphal­Jiribam Road ah hmun pathumah mimkei nasa tak a tlung bakah Imphal­Dimapur Road a Phejama an ti hmuna mimkei nasa tak a tlung niin a hril. Chun, Imphal­Ukhrul Road le Imphal­Tamenglong Road haia khawm hmun tam takah lampui a sie nia hril a nih.

MCS, MPS le MFS officer han thangpuina
Imphal: Chandel District a tuilien lei le mimkei leia harsatna tuortuhai thangpina dingin MCS, MPS, MFS le Junior MCS Officers, kum 2007 batch han August 18, 2015 khan DC Chandel Robert Kshetrimayum kuomah Blankets, thosilen, pher, damdawi, tui le a dang dang an pek.

Khwairamband Bazar­ah bandh um lo
Imphal: Khwairamband Bazar­ah darkar 72 bandh, dawr le bazar khar ding ti a um naw a, zingah chu a pangngaiin Dawr le Bazar hai hawng ni tang a tih tiin Thiyam Ongbi Ranibala, Sinpham Amadi Kanba Lup chun zanita press meet a ko huna a h ril.

Hun suksei nawk a nih
Imphal: Kum 2015­2016 academic session sunga Class XI & XII admission thawna dinga Eligibility Certificate lak thei hun chu 31­08­2015 chena dinga suksei a ni a, hi bak hi chu hun suksei nitanaw nih tiin Council of Higher Secondary Education, Manipur thusuok chun a hril. Fee le fine chu a pangngai ning a tih.

Final Examination thul a nih
Imphal: Tulaia Manipur boruok thatnaw leiin final examination August 20­31, 2015 inkar sunga nei dinga ti chu thul a nih tiin Director General, State Academy of Training, Manipur chun inhrietirna a siem. Chun, Subordinate Court, Manipur hnuoia Driver sin lakna dinga Skill Test 20­08­2015 a nei dinga ti le Peon lakna dinga Interview August 25, 2015­ October 7, 2015 inkara nei dinga ti chu thul a nih tiin Joint Registrar (Admin & PM&P), High Court of Manipur thusuok chun a hril.

Nupui pakhat that, Rs. 1,40,000 inrukhmang
Imphal: August 18, 2015 sunchang lai tak khan Ibemhal Devi (66) w/o (L) Modhu of Yairipok Poiroukhongjing Kaina Mayai  chu tu ti hrietlo han an insungah an that a, pawisafai Rs. 1,40,000 lain an fe hmang san. Hi thil tlung huna hin a sunghai an um naw vawng a hril a nih. Thisen hmu a ninaw leiin a ringa rek hlum ni dinga ring a nih.

AR han helpawl 3 an man
Imphal: August 18 le 19, 2015 hai khan hmun hran hranah helpawl 3, PREPAK 1, NSCN(K) 1 le UNLF 1 an man a, Police stations 3, Kakching PS le Yairipok Police station haiah an peklut niin Assam Rifles (AR) thusuok chun a hril.

ENPO in State hran an ngen
Camp Hebron: Eastern Nagaland Peoples Organisation (ENPO) chun state hran “Eastern Nagaland or Frontier Nagaland an ngenna an sukthar nawk. August 14, 2015 nia Camp Hebron, Nagaland a NSCN(IM) in Independence Day an hmang huna khan ENPO thuoitu han an thil ngenna thuah NSCN(IM) chu thangpui dingin an ngen. August 20, 2015 in New Delhi­ah Union Home Minister an zun hmupui ding thu, chu huna  state hran an ngenna zu suktharin ngenna lekha an pek nawk ding thu Khoiwang Konyak, President, ENPO chun a hril.

Manipur a Army lambuntuhai hrietsuok
New Delhi: June 4, 2015 a Chandel District, Manipur a 6 Dogra Regiment pawl lambuntuhai chu hrietsuok anni tah. NSCN(K) cadres 10 an thang a, chuonghai chu Chandel district a um NSCN(K)  Revenue Collector, Startsan in an rawi a, thu phierrutu tak chu NSCN(K) Self­styled Health Minister Ngamsinlung Panmei a nih. Hi thu hi Delhi a NSCN(K) thuoitu mana um inpuongnaa inthawka hrietsuok a nih tiin National Investigation Agency (NIA) thusuok chun a hril.

National Parties 5 sum laklut
New Delhi: India rama National Party tum tum um hai laia National Parties 5, CPM, Congress, BSP, NCP le CPI han an sum laklut zat Election Commission of India (ECI) kuoma an hril le peklut dan chun Rs. 844.71 crore a tling phak a, an hmusuokna ruok chu hriet a ni nawh tiin Election Watchdog Association forD emocratic Reform (ADR) thusuok chun a hril.  Sawrkarna cheltu BJP chun an party sum hmusuok zat an la peklut nawh. Party tum tum han ECI a an sum hmuzat an peklut theina hun tawpna tak chu  November, 2014 kha a ni tah.

JD(U) MLAs 4 han BJP an zawm
Patna: Zanikhan Bihar a JD(U) dissident MLAs 4, Gyanendra Singh Gyanu,Dinesh Kushwah, Suresh Chanchal le Rajeswar Raj le an rawi han BJP an zawm. Mangal Pandey, President BJP Bihar in lawmlutna a nei tawl. Union Minister hlui le JD(U) MLA ma Gautam Singh khawmin an party suoksanin Upendra Kushwant thuoina hnuoia Rashtriya Lok Samta Party a zawm thu zanikhan a puonglang.

Suvra Mukherjee ruong raw liem
New Delhi: President Pranab Mukherjee nuhmei Suvra Mukherjee (74) ruong chu zanikhan an naupa, Abhijeet Mukherjee In 13­ Talkatora road besanin Lodhi Road Electric Crematorium ah raw liem a ni tah. A ruong rawna hunsera hin Vice President Hamid Ansari, PM Narendra Modi,  Bangladesh PM Sheikh Hasina, PM hlui Dr Manmohan Singh, Union minister Rajnath Singh, AICC President Sonia Gandhi, West Bengal CM Mamata Banerjee, BJP thuoitu hlun L.K. Advani le Union Ministers, milien le milal dang dang hai an thang.

Sawrkar school a inkaitir dingin
Lucknow: Uttar Pradesh state sawrkar thawktuhai, mipuiin an thlangtlinghai, judiciary member­hai le state sawrkara inthawka hamthatna le hlaw hmu hai po po chu an nauhai Board of Secondary Education, Uttar Pradesh in a enkawl sawrkar school­a inkaitir vawng dingin  Allahabad High Court chun Uttar Pradesh Chief Secretary an hriettir. Hienganga thaw a ninaw chun sawrkar school­hai hmasawn ngainaw nihai tiin Allahabad High Court thusuok chun a hril.

Purunsen tonnes 10,000 laklut dingin
New Delhi: Sawrkar thlungpui chun Purunsen mamaw hun bik (lean period July­September) sunga Purunsen indainaw a u m nawna dingin MMTC Company chu ramdanga inthawk Purunsen tonnes 10,000 lalut dingin an hriettir. Tulai hin Purunsen tharsuok a hung tlahnuoi bakah a man tam huna zawr dingin a kawltu han an thupruk leiin a man a kaisang hrat hle a, New Delhi a khawm kg. 1 ah Rs. 60 a nih.

Pasal 7 in kum 16 mi an suolhrawn
Lucinow: August 16, 2015 khan pasal 7 hai chun nuhmei tleirawl kum 16 mi an suolhrawn hnungin an sun hliem zek a, a thi maksanin an maksan a, sienkhawm Govt. Railway Police (GRP) han an va hmu a, Hospital panpui le enkawl mek a nih. Mi suolluitu 7 hai laia mi 4,  Sonu, Puttul, Saddam le Manoj hai chu August 18, 2015 khan GRP han platform No. 1, Charbagh ah an man. Hi thila a lusa takhai chu Aarti le Sonu Yadav hai nia hril an nih.

LeT Camp­a training le Pak. mi ka nih: Naved
New Delhi: Udhampur, J&K a mana um Naved Yakub chu NIA han zani hmasa khan Lie Detector hmangin thu an indawn a, hi taka hin ‘Pakistan a LeT training camp­a training zo sa le Pakistan ka nih’ tiin an puong. David Qasim chu a thuoitu, a ti dan dana che le chang hlak a ni thu khawm ip der lovin Naved Yakub hi NIA hai hmaah an puong.

BSF han Phensedyl bur 113,000 an man
Agartala: Zani hmasa khan Bangladesh a phurlut tum Phensedyl bur 113,000 zet BSF le Custom officials han Agartala hmuna an man a, a hnungin an suksiet vawng. Tuta hma July thla khawm khan BSF han Phensedyl bur 158,000 an lo man ta bawk. Phensedyl (Cough syrup) mana u m hi cheng maktaduoi 8 manhu vel nia riruong a nih tiin Tushar Kanti Sen, Assistant Commissioner, Customs chun a hril.

Khawvela Solar energy Airport hmasa tak
Kochi:  Zani hmasa khan Kerala Chief Minister Oommen Chandi chun Kochi International Airport ah 12 Mega Watt Solar Energy Plant a hawng. 12 Mega Watt Solar Energy plant hin nitin electricity Units 50,000 a peksuok thei ding a nih. Electric power a peksuok hi Kochi Airport hmangkhawp a ni a, hmun danga inthawk power a laksa a tul tanaw ding a nih. Kochi hi khawvel pumpui huopa 100 percent Solar Energy International Airport hmasa tak a nih.  Kochi International Airport hawnga u m hi ram acres 45 a liena inthut, Solar panels 46,000 nei a nih.

MusiCares Person of the Year in Lionel Richie
Los Angeles: Iconic singer­songwriter Lionel Richie chu 26th MusiCares Person of the Year a thlang a ni a, February 13, 2016 a Los Angeles hmuna annual event­ah chawimawina inhlan ning a tih. Kum 66 a upa “Truly’ hitmaker Lionel Richie hi music tienga a thawhlawk leia chawimawina inhlan ding a nih. Richie chun hi thil hi lawmum a ti thu a hril. Musi Cares Person of the Year hi Stevie Wonder, Elton John, Barbra Streisand le Paul McCartney hai kuoma khawm inhlan a lo nitah.

Army Chief­hai an hmupui
Islamabad: India le Pakistan han August 23 & 24, 2015 khin New Delhi­ah National Security Adviser (NSA) level­a inbiekna an nei ding le inzawmin Pakistan Prime Minister Nawaz  Sharif chun zani hmasa khan Pakistan Chief of Army Staff General Raheel Sharif, Director  General Inter Services Intelligence Lt. Gen. Rizwan Akhtar le a dang dang hai inhmupuiin   inrawntlangna an nei. Hi huna hin Pakistan NSA le PM Foreign Affairs Adviser, Sartaz Aziz, Pakistan Finance Minister, Interior Minister le midang dang hai khawm an thang niin  Pakistan’s Dawn Newspaper report chun a hril.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
A kim loin ei hriet a, a kim loin thu ei hril bawk hlak a nih; a famkim a hung tlung pha ruok chun a kimnaw hi bân ni tâng a tih. ­ 1 Korinth 13:9­10

Editorial: Ei fimkhur hle a tul
Manipur­a chun hnam dang (Vai) hai Manipur­a an hung lut tam taluo ta leia a control­na dinga Inner Line Permit System (ILPS) hmang nawk dinga ngenna le nawrna nasa takin a fe zing a. Tuta hmaa ieng rak ni lova ei ngai kha boruok a hung lum deu deu a, hnam le hnam kara inhrietthiemnawna le inbeituona chen tlung thei ding ngirhmuna a hung inlang leiin mitin ei fimkhur hle a tul. Inzinmi hai chau ni lovin thu belchieng dawllo le hnam le hnam kara inhrietthiemnawna, intheidana le inhmelmakna intlun thei ding thil hai thedar lo dinga mitin ei fimkhur a tul.
   
ILPS ngenna le inzawmin zani hmasa (August 18, 2015) khan Chandel District­a Manipur le Myanmar inrina border town Moreh hmuna buoina a suok a, mi iemanizat zetin hliemna an tuok bakah thil tam tak suksiet a nih. Moreh a thil tlung hi iemanichena sukre angin inlang sien khawm boruok a la sosang hle nia hril a nih. Zani zingkar khawm khan DC in Trade Centre­a meeting a ko huna va thang dinga fe Hill Tribal Council (HTC) palai hai chu Yumshang Hotel tuol lai mi thenkhatin an lo dang nia hril a ni bawk.
   
Hi chau ti tak lovah pawimaw le tulna leia Imphal fe motor tam tak hai chu Bandh khawm ni hran chuong lova ILPS volunteers ni dinga ringhla han an lo sukbuoi rawp hlak leiin Imphal le  Imphal fethlenga state puotienga inzin ding le Vuongnaa chuong ding hai chenin harsatna an tuok pha mek bakah an inhuomtir lo ding nia an hril hai khawm sukbuoi an ni hlak a. Hienganga ei fe pei chun ILPS ngenna hin Manipur state sungah fak le dawn thua chau ni lovin hnam le hnam kara intheidana le inbeituona leia thina le hliemna tuok ei la hung um ngei ding niin an lang.
   
Hienganga ILPS ngenna leia buoina ei tuok mek lai hin thuvuongva le thu belchieng dawllo an dar hrat nuom khawp el a. Thu vuongva indiklo lei khawma buoina le harsatna tuok thei zing ei ni leiin chuongang thil ei tuok nawna dingin mitin tawng ei fimkhur a tul a. Thuvuongva hril dar le social networking site haiah hnam intheidana le buoina intlun thei thil hai hrim hrim thedar lo ding le, thu belchieng dawllo khawlai tawngbau mei mei thedar lo tum hram hram ding a nih.
   
Technology leiin tulai khawvela chanchin inhrietpawna a tha ta hle a, tuhma le tekhi chun mihriem hai hi ei vangnei hle. Sienkhawm ei vangneina hai hi a hmang dan ei thiemnaw chun ei ta dinga sietna le thina khura mi hnukluttu an ni thei ti ei hriet tlat nuom a um. Buoina hin hlawkna iengkhawm a neinaw a, ei buoi tak tak a ni chun tukhawm a him ding ei um bik nawh. Hi lei hin buoina sukpunlun zawng amanih annawleh intheidana le inhmelmakna thu le thil hai hrim hrim thedar lo a, inremna le muongna a hung um theina dinga mitinin lampui ei dap a tul. Thalai thisen lum lai hai khawmin hotu thu ngaiin ramsa ang ela mani nuom dan dana chetna thaw ngailo ding a nih.
   
Ram thuoitu le hnam thuoitu hai khawmin Manipur­a ILPS leia harsatna ei tuok mek hi mani thunghmuna inthawk ralthlir el lova iengtin am buoina pumpel thei ei ta? tia an thiemna, varna le ngaituona senga hma an lak a hun takzet. Thil a ni ding ding a ni hnunga inremna lampui dap nekin buoina suok ding laka ei him theina dinga hma an lak vat vat a tul. Pa pakhat Zawng kap ding inchanin, kap tarawh an ti hnung khawma “a Mai la bak loa” tiin , a Zawng kap dingin Mai a fak a la nghak an ti ang deuva buoina suok ei nghak a ni chun thil indik ninaw nih. Buoina suok hnunga sukrem a lo ni khawmin panser a um hlak a, chu panser chu iengtik huna mani a tuongse nawk hlak. Hi lei hin buoina in a mi chim hma ngeia, panser um lova him piela ei um theina dinga ram thuoitu le hnam thuoitu han ei boruok tawng mek hi an chingfel thil tul le pawimaw a nih.
   
Phairama cheng unau (Meitei/Meetei) hai khawm an hmalakna le an thil nawra hin an fimkhur a, an hmalak dan an ennawn a tul. Manipur­a cheng Tribal hai hnawchep zawng le an lungril khei zawnga  hma an lak a ni chun inhawi muola an dak bik naw ding zie hrie a, a rama cheng hai inrem taka ei um thei ding zawnga  hma an lak nuom a um. A ram neitu tak chu an ni ngei a, sienkhawm an bubitna tak chu Imphal phairuom chau a ni a, an huolveltu Hill district hai popo hi tribal hai bubitna hmun an ni a. In sukthangtlawma suol ei thaw tak tak chun bel sunga sa ang an nih ti an hriet tlat a tul.
   
Manipur­a cheng hai hi nuhmei –pasala innei pawl ei ni leiin inhmusiea, intheida thei ding ei ni nawh. Hieng a ni lei hin a tuel khawm hin buoina ei tuok nawna dinga fimkhur taka thil ei thaw a tul. Thuvuongva thedar dam, thu belchieng dawllo, hnam buoina intlun thei ding thil hai hrim hrim thedar le hrildar lo dinga mitin ei fimkhur hi ei renga ei himna le damna ding a nih.
           
Mi tam tak chun ei thil hriet le ei thu hriet hai po po hi hril dar kar ei nghakhla a, thu dik a ni chie am ti le ei thu hrilin iem kakhawk nei a ta? ti ngaituo lek lovin mani thu hriet po po mi kuoma hril ei ching hlak. Hi thil hi ei ngaituona a sei tawknaw lei a nih ti hriein, ei thu hriet le thil hriet hai hi kam zalenna ei nei lei ela hril pur pur ding a ni nawh. Thil thalo intlun thei ding thil a ni lem chun zalenna hmangsuolna a nih ti ei hriet tlat a pawimaw.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate