Responsive Ad Slot

Hmar Inpui inrawina hnuoiah MDC tling thar 4 hai lawmpuina le bufakpuina nei

Saturday, July 4, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: July 3, 2015 zantieng dar 4 – 6:30 PM khan Hmar Inpui (HI) inrawina hnuoiah Hmar Secretariat, HSA Campus, Rengkai, CCPur hmun ah Manipur Tlangram biela MDC Election 2015 a nei a ni huna thlang thar a um Pu Lal Hossan MDC, Vangai; Pu Lalhmangpui MDC, Pherzawl/Parbung; Pu Lalhrillien MDC, Saikot le Pu Lalditsang MDC, Senvon hai lawmpuina, tawngtai pekna le bufakpuina hun nei a nih. Hi hun a hin Hmar hnam sunga pawl tum tum a thuoitu le palaihai, HI, HCLF, HYA, HSA, HAA, HWA, HNU le hnam sunga mi pawimaw dang dang an thang.


Hieng MDC hai hi an reng hin MDC term hlui a khawm khan an tlingna biel pangngai seng ah an lo tling ta hlak a nih. Annihai tling lawmna hin Hmar Thangsuo Puon insil tir/inbat tir, Kel le Ar thatin, zantieng hun ah bufak siemin thlaithleng tuihnai tak kil tlang a nih. Hi hun hi Pu (Upa) Hmangzalien Vice President, HI in a keithuoi a, Dr. John H. Pulamte President, HI in lawmpuina thu le hnam in hma a lakna dinga pawimaw tak tak hai a hril. Pu David Buhril Gen. Secy., HI; Pi JL Sawmi President, HWA/GHQ, Pi Chongtuozing Gen. Secy., HWA/GHQ le MDC 4 hai khawmin thuhrilna hun an hmang bawk. MDC 4 hai chun thuhrilna an nei huna chun mipui ditsakna leia thlangtling anni chu Pathien zar a ni thu, vangnei le lawmum an ti thuhai hrilin, hmatieng peia khawmthangtlang a tul ziehai uor takin an hril a, hnam tadinga an thawthei a lo um a ni chun an inpei thu hai an hril tawl. Chu ruolruol chun Manipur Tlangram biela ADC hi 5th/6th Schedule hnuoia mi a ni naw leia harsatna lien tak a um leiin mipui khawmin ti anga thil a um naw a ni khawmin hriethiem dingin an dit thuhai an hrilsa bawk. Annihai tawngtai pekna hi Rev. & Dr. Lalhmuoklien in a nei a. Dr. Lalkhawlien Pulamte in hun khar tawngtaina le bufak ding Pathien kuoma inhlanna a nei. Hi hun hi hnam hmalakna dinga inrawnkhawmna hun remchanga nei nghal a nih a. Abikin Assam le Manipur a Hmarhai harsatna, HWA in Hmar hnam puon chungchanga rawtna a siem bawzui dan ding thu le hnam hmalakna ding pawimaw tak tak hai hriltlang a nih. Tuta hma khawm khan Hmar Christian Leaders’ Forum (HCLF) chun MDC tling thar mi 4 hai hi lawmpuina le tawngtai pekna neiin thlaithleng an lo kilpui ta bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate