Responsive Ad Slot

25th Liensangvung Award inhlanna nei a nih

Saturday, May 23, 2015

/ Published by Ralsun Hmar
25th Liensangvung Awardee; Ms. Lienthangkim Pulamte & Mr. JC Zolientluong
Tuithaphai: Vawisun tarik 23 May, 2015 hin Hmar Literature Society huoihawtna hnuoi ah Liensangvung Villa, Lamka-ah Liensangvung Award a vawi 25-na inhlanna hunser hmang a nih. Hi huna hin Award tumtu (donors) hai, Award dawngtu le an sunghai, Hmar Literature Society thuoitu hai le mi fiela um iemanizat an fekhawm a; tukum BOSEM hnuoia HLSC exam-na a Hmar nauhai laia a thaw tha tak nuhmei le pasal hai kuomah Award hi inhlan a nih. Liensangvung Award hi kum 1990 khan tan a nih a; 1990 a’nthawka 2013 chen khan HSLC a mark hmu insang tak hai kuomah Award hi pek a lo ni hlak a. Nikum 2014 a’nthawk khan nuhmei le pasala mark hmu insang tak hai a hran ve veh a inhlan an ni tah. Tuchen hin hi Award hi mi 28 in an dawng tah a nih.

Award inhlanna inkhawm hi Prof. L. Ruoivel Pangamte, Secretary, HLS in a keihruoi a, Award dawngtu sungkuo le HLS thuoitu hai inhmelhriettirna hun a hmang nghal. Dr. LF Tusing in Liensanvung Award hung um tan dan a hril bakah, an sungkuo member hai inkhawma hung hai lai inhmelhriettirna a nei nghal bawk a; Award inhlan ding le Organiser hai kuoma lawmthu hrilna in envelope (love letter) pek suokna a nei.

Award inhlanna hun hi Pu Joseph Lalrothang, Vice-Chairman, HLS in a hmang a. Tukum a Liensangvung Award dawngtu hai chu a hnuoia hai hi an nih:
1.      Mr. JC Zolientluong S/o JC Paultinkhuma, Young Learners’ School (87.21%)
2.      Ms. Lienthangkim Pulamte D/o Lalsiemlien Hmar, Douglas Memorial High Shool, (85%)
An Award dawng hin Memento le sumfai Rs. 15,000/- a sawm sa a nih.

Rev. Dr. Lalhmuoklien, Executive Member, HLS in Award dawngtu hai tawngtai pekna a nei a; Pu H. Zaneisang, Treasurer, HLS in infuina thucha hrilna a nei bawk. Pu H. Zaneisang-in infuina thu a hril huna hin, thluok thatna el khelah, mi hlawtling tak tak ni ding chun mani khawm nasataka thang lak a, labour pek rawn a ngai zie thu a hril.

Award dawngtu JC Zolientluong le Lienthangkim Pulamte hai hin hieng ang Award dwng thei ding ngirhmuna an um hi an sunghai a’nthawk support tha tak an dawng thu an hril a. Hmatieng peia khawm nasataka thang la a, inchukna tieng chau khawm nilovin, hnam le khawtlang tading khawma thei ang anga inhmang an tum pei thu hai an hril bawk. An pahni hin an thaw that leiin HS free admission le tution an hmu nghal a nih. Hmabak peia hlawtlingna tha tak hung chang zawm pei dingin ei ditsak hle a nih.

Rev. T. Lunthang in hun kharna le ruoi inhlanna a nei zovin, inkhawma thang haiin ruoi inhnik tak an kil tlang.Pu H. Zaneisang, Treasurer, HLS in infuina thucha a hril laiRev. Dr. Lalhmuoklien in Award dawngtu hai tawngtai pekna a nei laiProf. L. Ruoivel Pangamte, Secretary, HLS in Lienthangkim thu indawnna a nei laiProf. L. Ruoivel Pangamte, Secretary, HLS in JC Zolientluong thu indawnna a nei laiPu Joseph Lalrothang, Vice-Chairman, HLS in JC Zolientluong Award an hlan laiPu Joseph Lalrothang, Vice-Chairman, HLS in Lienthangkim Award an hlan lai


Dr. LF Tusing in speech a nei lai


Pu Joseph Joute, Freelance Journalist in hun a hmang lai
Hmar Literature Society le Liensangvung Awardee hai


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate