Responsive Ad Slot

Ei Police hai an mi that pek leia phuba lak bak an lakah bat ei nei nawh: HM

Friday, April 17, 2015

/ Published by VIRTHLI
Aizawl, April 17, 2015: Vawisun(17.04.2015) Friday session, Bhavan-a neina a chun Home Minister Pu R. Lalzirliana in, "Ei Police hai an inthlada nawh, CM le ei thuoituhai hin Mizo mipui hai dit dan an hriet," a tih. Home Minister chun, "HPC(D) hai intawmna buk hluo suok ding hin ei police hai hin khawlai hmun hmun am ani khawvar zak zakin inrim takin an thawh a. State dang khawm nisien, international border ani nawh a... ngawr takin ei thaw pei ding a nih. Disturb area-a puong chungchang khawm anni chetdan izir peia dawnlet dingin ei sawrkar hi an pei zing a nih." 

Tuta ei police han an man - Lalropuia Famhoite (47), SS Army Chief Churachanpur; Nober Sinate (46), i/c Finance Hmarkhawlian le Ngurthantluanga Sinate 29, Churachanpur hai khawm hi Mizoram puotieng mi vawng an nih a. Ram sung le puo tienga um Hmar hai hn hieng misuol um tha nuom lo HPC(D) hai hi an thlawp nawh ti ei hriet chieng hle. Hieng state danga um hai hin an thaw lo tawp ding thil an thaw a nih. 

Kum 1993 khan Hmingchungnunga thuoi HPC hai leh inremna ei siem a. Sesawng-ah silai an hung intung tum khawm khan an hmangruo pangai khawm nilo, silai tha naw tak tak an hung intung a, chu khawm chun sawrkarin a la hrietthiem pei a. Chu hnung ah Lalhmingthanga Sinate rawiin HPC(D) an indin a; chun Zosangbera pawl an ti nawk a. Pu Hmingchungnung in "Tuta Zosangber a thuoi HPC(D) hai thil thaw hi Hmar mipuiin kan thlawp nawh," a ti a. Lalhmingthang a pawl haiin "Kan hrietpui nawh, keini hi a ziding kan nih,' an ti a..

Hieng misuol um tha nuomlo HPC(D) hai le hin inremna iengkhawm ei nei nawh a, an laka hin iengkhawm bat ei nei nawh. An laka bat ei lo nei a nih chun, ei tawng Pathienin mi hrethiem sienla, ei police hai an mi that pek leia PHUBA bak an lakah iengkhawm bat ei nei nawh." a tih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate