Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 28 April, 2015

Tuesday, April 28, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung:
Senvon ADC biela intending candidates hai an inhmukhawm
CCPUR:  June 1, 2015 nia Manipur­a Autonomous District Council (ADC) haia Member of District  Council (MDC) inthlangna hung um ding le inzawmin April 26, 2015, 3:00PM vel khan CCPur ADC hnuoia  8­Senvon ADC biela ngir tum (intending candidates) hai chun sitting MDC Pu Lalditsang chengna in, Sielmat, CCPur­ah inhmukhawmna neiin bu an fak tlang. Ei hmaa MDC election hung um dinga hmalak dan ding le an dit dan hai an hril a. Election buoina um lova fel fai taka nei tha an ti seng.
    
From left to right- Ngurlawmthang, Jehovah Malsawm,  Lalvullien, J.S. Pudaite, Lalditsang


Hi le inzawm hin Senvon ADC biela intending candidates hai chun, Senvon chu Manipur South District­a Chanchintha (Gospel) hung lutna a ni a. Hi lei hin election leia mipui le mimal inkara inhrietthiemnawna le buoina um lova  Kristien ei nina ang taka inthlangna felfai (free and fair) taka nei nisien tha an ti a. Chu le inzawm chun election boruok sukse thei ding zawnga tukhawma thil thaw lo dingin mitin an ngen a, mipuiin an dittak seng zalen taka an vote theina dingin thawluina (force) tu khawma hmang lo ding le kut chawi nei le Pawl tum tum hai khawm inremna le boruok sukse thei zawnga thil thaw lo dingin an ngen bawk.
    
Hi huna hin intending candidates Pu Lalvullien s/o H.L. Murthang, Leisen; Pu  J.S. Pudaite (Johnson) s/o (L) Lienkhum, Senvon; Pu Jehovah Malsawm s/o (L) H.L. Bieklien, Lungthulien; Pu Ngurlawmthang s/o K. Neikhum, Lungthulien; sitting MDC Pu Lalditsang s/o (L) Lalbieksang,  Senvawn hai an thang a, intending candidate dang pakhat chu thaw ding pawimaw dang a nei leiin a thang hman naw a, sienkhawm hi huna an thutlukna le ditdan chu a pawm vawng thu intending candidates hi huna thang hai chun an hril.
            
Election ding leia candidates hai kara inkhikinkhalna le inbeituona a tlung hlak lai zinga hienganga Chanchin­tha lut tanna khuo a ni ang hrima Senvawn biela MDC intending candidates han inhmu tlanga, election felfai taka nei a ni theina dinga hma lak tlang seng an remti hi entawn tlak tak an nih. Biel dang hai khawmin hiengang hin hma la thei seng hai sienla nuom a um.

Sinlung Express in lawmthu an hril
IMPHAL: Pu Damkung chawimawina le thangpuina dinga Sinlung Express in April 25, 2015 nia   fak ruoi le hlaruoi a thenaa tlawmngaina insangtak insuo puia sum thawlawm tuhai po po chunga Sinlung Express chun lawmthu a hril a. Thawlawm ei thaw diet diet hai zarin Pu Damkung chu Memento, Thangsuopuon le sum ei inhlan thei a nih. Sinlung Express chun thu le hla hmangin thangpui ngaihai a thangpui zawm pei bawk ding thu an hril a, thangruol hi ei hratna a nih tiin an lawmthu hrilnaa chun an zieksa bawk.

Insawnga inthawk tla thlain a thi
CCPUR: April 26, 2015 (Pathienni) chawhnung dar 1 vel khan Liantawnzau Hauzel (62) s/o (L) Thangchung Hauzel of Canan Veng, New Lamka chu J.P. Sellection Dawr tuol, Teddim Road­a MRF dawr insawng, sawng hnina ft. 35 vela insanga inthawk a tla thla a, a lu ru a tet hawp a, thisen nasa takin a suok a, District Hospital panpui a ni a, sienkhawm damzo lovin a thi. A ruong hi zanikhan  New Lamka YPA thlanmuonah vui liem a nih. Liantawnzau Hauzel hi a naunu Niangneikm @ Kimboi w/o Tualkhanlian @ Vala hai ina va leng, insawng a kai tung laia chesuola insawnga inthawka tla thla pal niin ei thu dawngna chun a hril.

District Council hnuoihawtnain Handloom Mela nei a nih
CCPUR:  District Council, Churachandpur  huoihawtnain April 29, 2015 chen aw ding “3 Days Handloom Mela (Under Devolution of  Power from Director of Commerce & Industries, Manipur)  chu zanikhan YPA GHQ Hall, Hiangtam Lamka hmuna Kamsuanlun, EM, ADCC in a hawng.  M. Kamsuanlun chun, SHGs member hai chu Mela sung chau ni lovin an kutsuok  hai iengtik huna khawm zawr thei dinga hma la dingin an fui.
    

Ms. Mannuamching, CEO, ADCC chun, thiltum neia Mela hi huoihawt a ni thu hrilin Handloom product tamlem zawrsuok a ni theina dingin design le product standard tha lema thaw pei dingin an fui a, sawrkar­ah innghat el lo dingin a ngen tawl. Barber Association leh thangruolin Sam tan, puonnawt le pheikawk siem inchuk nuom thalai hai ta dingin lampui dap a ni ding thu CEO chun a hril.
    
Th. Ibemcha Devi, Proj. Manager, Dist. Handloom, CCPur chun, Manipur hi Sports tieng chau ni lovin Handloom tieng khawm  mi hriet lar ei ni a, mihriem 27 lakh um mek laia 2 lakhs vel hai chu puonkhawnga fakzawng (Handloom weaver) an ni thu a hril. Sawrkarin weavers hai ta dingin Health Insurance scheme  le a dang dang a siem a, Accident le vangduoina leia thi hai MGPY hnuoia insurance Rs. 1.6 lakh chen hmu thei a ni  thu  a hril.
    
Hi huna hin SHGs tum tum 20 han an kut suok hai pholangna an nei.

A umna hriet lova inhmang Tv. John Lalditum (18) him taka hmukir
CCPUR: April 26, 2015 (Pathienni) zingkar dar 4 – 5 AM inkara an In a inthawka suok dawk, a umna chin hrietlo a um, Tv. John Lalditum (18) S/o Pu Lalchawimawi @Chawimawi of Bible Hill, Rengkai, CCPur (Manipur)  chu Rengkai HYA le Val­Upa inrawina hnuoiah Tlawmngai Pawl tum tum, Nunghak­Tlangval haiin an zawng hnungin April 27, 2015 (Thawtanni) sun dar 12 khan Tv. Jehova Lalzamlo of Saidan chun Thingchom khuo ah hmuin an in chen ama Auto khal lai hmangin a thak a nih. Hi le inzawm hin Tv. John a Pa le a Pu Laltlanlien hai chun an naupa le an tupa a umna chin hrietlo a um zawngnaa mani theina le tlawmngaina insangtak insuotuhai po po le a hmutu le an in chen a thak tlungtu, Pathien kuoma tawngtaina a santuhai le in tienga an hming inzawt senglo hielin an thlamuon a, an kanna thu ah lawmthu an hril. Rengkai HYA le Val­Upa Thuoituhai khawmin hi le inzawma tlawmngaina in sang tak insuo a, tlawmngai Pawl tum tum Churachandpur Phairuoma um unau hnam dang danghai le Rengkai Nunghak­Tlangval hai kuomah lawmthu an hril bawk. Tv. John Lalditum hi Class­XII Result nghak mek le hlasak thiem KTP le Kohran a in hmang mi a nih. Taksa hrisel nawna leia hiengang thil a tuok niin a sunghai chun an hril.
–LRS Puruolte/ Photo: Alan Famhoite

Pu Damkung  puolin Sinlung Express in Hla Ruoipui an the
TUITHAPHAI: April 25, 2015; 6PM khan VTI/VET, Muolhlum, Rengkai hmunah Sinlung Express hai hmalaknain hla ruoipui the ani a. Hi huna hin hnam ro kawltu Pu Damkung chawimawiin sawmdawlna pek a ni bawk. Band thar, Sinlung Express (Vocalist:­ Edward TC Hrangate, Guitarist­ Darthanglien Sanate, Bassist­ Immanuel Lalhrietzing Pulamte, Drummer­ David Buhril), intlangzar na malamin hla ruoi hi the a ni a. An ni kutsuok hla (Original/Hmar) vawng an sak bawk a nih. Anni baka hin Nk Lawmnakim Hrangate le Nk.Teressa Sellate hai khawma hla anin hlan bawk.
    


Pu David Buhril chun Sinlung Express hi ei hnam ro, thu le hla, suk hausa le suk hmasawn pei na dinga indin a nih tiin a hril a. Hi hla ruoi a hin Pu Damkung thangpuina dingin ‘Charity Dinner’  huoihawt ani a. Fiel bik hai chau hi huna hin an thang a nih.
     
Puhai, Colonel Aditya, 27­Sector Assam Rifles; Major Vaibhav Singh, 27­Sector Assam Rifles; Emmanuel Fimate, SDPO CCPur; Lalditsang, MDC; Derrick L.Khawbung, MCS; Joseph Lalrothang, Retd, ZEO; Darsiemlien Ruolngul, Retd, Deputy Labour Commissioner Govt. of Mizoram hai khawm hi program a hin an thang. (Alan Famhoite)

SMDC han  training
CCPUR:  April 29­30, 2015 inkar sung khin SSA­RTE, CCPur huoihawtinain Synod Hall, IB Road, CCPur­ah Two Days Training program for SMDC under REMS (Research Evaluation Monitoring & Supervision) um a ta, Ms Mannuamching, MCS, CEO, ADCC;  T Goukhomang, ZEO, CCPUr le Kaikhanlian Guite, DI of  School, CCPur hai chu chief guest, functional president le Guest of honour in thang an ta, training a hin ZEO/CCPur hnuoia school tina SMDC member 2 pei thang an tih.

Headline:
Nepal a Simkhawlei inhning leia harsatna tuortuhai thangpuina ding­in Lok Sabha MPs han an thla khat hlaw seng an thawlawm ding
NEW DELHI/KATHMANDU: Nepal le India rama chun zani khawm khan Simkhawlei a lan hning nawk a, a zawna ni 3 an hningna a ni tah. Nepal a chun sansuokna le sawmdawlna sin thaw zing a la nih. Simkhawlei inhning leia Nepala a thina tuok hi mi 7,000 lai le hliemna tuok chu 6,5000 vel niin ei thu dawngna BBC chun a hril. Nepal rama simkhawlei inhning rapthlak takel a tlung leia thina, hliemna le harsatna tuortuhai thangpuina dingin Lok Sabha MP­hai chun an thla khat hlaw seng thawlawm an tum thu zanikhan an puonglang.
    
Simkhawlei inhnig lei hin India rama khawm mi 72 an thi ta bakah mi 280 zetin hliemna an tuok. Thina tuok hai laia 56 hai chu Bihar a inthawk, 12 hai chu Uttar Pradesh, 3 West Bengal le pakhat Rajasthan a inthawk an nih. Simkhawlei inhning leia thi sunghai kuomah Prime Minister’s National Relief Fund a inthawk zangnadawmna Rs. 4,00,000 seng pek ding le hliem inrikhai chu thangpuina Rs. 50,000 seng pek dingin sawrkar chun a puong. West Bengal CM Mamata Banerjee chun an state a hliemhai chu an state sawrkar in thangpuina Rs. 2,00,000 seng a pek ding thu a hril.
    
Nepal rama simkhawlei inhning le inzawm hin thil mak le danglam takel a tlung a. Kathmandu khawpuia Christ Church, kum 1974 zet ni ta chu a suksiet naw ve tlat. Hi Biekin hi 1884 a bawl tan le kum 1854, 1897 le 1950 haia Nepal rama simkhawlei inhning lo um haia khawm him taka um, tuta tuma simkhawlei inhning khawm hin a him nawk niin ei thu dawngna chun a hril. Hi Biekin hi (tuta ngir mek hi) kum 1901 a bawl that nawk niin ei thu dawngna chun a hril.
            
India sawrkar chun theitawpin Nepal hi a thangpui pei tiin zanikhan Union Home Minister Rajnath Singh in Lok Sabha hmuna a hril. Delhi sawrkar chun bufun 25,000 le tuibur 25,000 a thawn. Sawrkar thlungpui chun NDRF, Doctors le sawrmdawlna chi tum tum Vuongna hmangin a thawn teu ta a, la thawn sa pei a tum.

Imphal:
UNC in darkar 48 General Strike
IMPHAL: Zani zanrila inthawk khan Manipur­a Naga mihai chengna biel sungah United Naga Council chun darkar 48 aw ding General Strike an thaw tan. UNC in Alternative Arrangement an ngenna le Indo­Naga Peace talk zo fel vat ni raw seh ti an nawrnaa General Strike hi an thaw niin UNC thusuok chun a hril.

Manipur CM in la sunzawm pei dingin
IMPHAL: Zanikhan New Delhi­ah NITI Ayog Sub­Committee meeting nei a ni a, hi meeting a hin Chief Ministers 11 an thang. Hi Sub­Committee a Chairman chu Madhya Pradesh CM Shivraj Chauhan a nih. Manipur CM O.Ibobi Singh in hi huna thu a hrilnaa chun, NE biela states 8 hai Special Category a sie an nina chu sawrkar thlungpuin la sunzawm pei raw seh tiin ngenna a siem. Special Category sukbo pek an ni chun harsatna nasa tak an tuok pha ding a nih tiin a hril. NDA sawrkar chun NE biela states 8 hai special category a sie an nina chu a hlip ta a nih.

Imphal Post Office­ah Core banking
IMPHAL: Zanikhan Imphal  Head post Office a inthawk Postal Department in Core Banking an hawng tan. Hi post office a saving Accoung hawnghai chun India ram khalai hmuna khawm nisienla Core banking an thaw thei ta ding a nih.

Ni 3 sung aw ding Mass  Casual leave
IMPHAL: All Manipur Trade Union Council (AMTUC) le All Manipur Govt. Employees Organisation (AMGEO) hnuoia Joint Administrative Council (JAC) hmalaknain zanita inthawk khan Non­Gazetted Officers le thawktu han ni 3 sung aw ding Mass Casual Leave an lak tan leiin Old le New Secretariat hai thangsain sawrkar office haia chun sinthawna nasa takin a sukbahla pha niin ei thu dawngna chun a hril.

Watermelon Festival May 25­31 sung
IMPHAL: Manipur­a Dawnkhaw (watermelon) chingtu hai sukphurna dingin May 25­31, 2015 inkar sung khin Nahakpam Foundation for Development (NFFD) chun Dawnkhaw chingtu hai le thangruolin Gandhi Memorial Hall, Imphal hmuna 4th Watermelon Festival huoihawt an tum. Hi thu hi zanita Shanta Nahakpam, NFFD in Manipur Press Club­a press conference huna a hril a nih.

Petrol litre 1 ah  Rs. 140, LPG Rs. 1600
IMPHAL: Zanikhan Imphal khawpuia chun Oil pumps 3 ah petrol bituk zat neia sem  tan a ni a, sienkhawm thautui harsatna chu a la re naw a, black market­ah petrol litre 1 ah Rs. 140 le LPG Cylinder khatah Rs. 1,600 a zar niin ei thu dawngna chun a hril.

RIMS Director in­charge in Dr Rita
IMPHAL: Union Health Ministry chun Dr S. Rita, Head of Department (Pharmacology Department), RIMS chu Director in­charge, RIMS sin chel dingin a hung ruot a, hi dungzui hin a sin thar ding hi Dr S. Rita in April 24, 2015  khan a lo chel tan tah. Director i/c,  RIMS hi thla 6 sung chel dinga ti a ni phawt a, regular Director ruot a la ninaw rawp chun a hun hi suksei thei pei dinga ti niin ei thu dawngna chun a hril.

Pa hme leiin mi 3 an damnaw pha
TAMENGLONG: Ramhnuoia Pa (Mushrooms) chi hran hran, chi 3 an lakkhawm suk pawla an hme leiin  Tamenglong­ah sungkuo pakhata mi 2 le sungkuo danga mi pakhat, an rengin mi 3 hai chu District Hospital, Tamenglong panpui an nih. Hieng damnaw 3 hai hin Pa an hme zo sawtnawte hnungah an lu a hung na a, an luok a hung suok niin ei thu dawngna chun a hril.

Others:
KPLT  Chairman kap hlum a nih
DIPHU: April 25, 2015 zan khan Karbi Peoples Liberation Tigers (KPLT) Chairman, Botcha Bey alias Bijoy Terang (28) chu Rongnihand, Karbi Anglong District, Assam hmuna a chengna insungah an Finance Secretary ni dinga ringhlain a kap hlum niin Mukhya Joyti Mahanta, SP Karbi Anglong chun a hril. Thla 7 lai liemta a kha KPLT pawl hi faction 3 a inthe, inngei der lova um an nih. Botcha le a rawihai hi West Karbi Anglong district a che an nih tiin Mahanta chun a hril. Botcha hi a cadres 20 hai le sawrkar kuta inpe dinga ti an nih. An inpek hmain hi thil hi a tlung ta a nih.

NDFB(S) inbikrukna Army han an hlukhum
GUWAHATI: Zani hmasa zan khan India le Bhutan inrina, Asam a Kokrajhaar le Chirang district sunga um NDFB(S) inbikrukna hmun pahni, Army han an hlukhum a, a mihriem hai chu an lo tlan hmang hman a, ralthuom an tlansan hmua um hai ruok chu hung hawn a nih tiin Army thusuok chun a hril. Ralthuom hmua um hai lai hin AK­47 Rifle 3, Grenade 4, AK silaimu 500, Rifle 3, Silaihlo, bike 1 le silaimu chi hran hran 176 a thang niin  Army thusuok chun a hril.

NE CEOs han meeting an nei ding
SHILLONG: April 29, 2015 khin Shillong ah Vinod  Zutshi, Deputy Election Commissioner of India Chairman­na hnuoiah NE biela Chief Electoral Officer (CEOs) han meeting nei an ta, National  Electoral Roll Purification and Authentication Programme (NERPAP) hriltlang an tiah tiin P.Naik, CEO, Meghalaya chun a hril. Hi meeting le NERPAP thiltum chu voter indiklo (duplicate voters) hai sukbo a nih.

Nepal a simkhawlei inhningah Guwahati nupui 7 an thi
GUWAHATI: Nepal a simkhawlei inhning lei khan Assam state khawpui Guwhati nupui 7, Nepal a pathien biea fe hai chun thina an tuok. Assam state mi 29 sansuok le Assam ram phurtlung an ni ta a, Assam state mi 65 an umna chin hriet lovin an la um tiin official thusuok chun a hril. Assam mi 150 neka tam chu simkhawlei hrat taka an hning huna hin Nepal ramah an um nia hril a nih. Thina tuok nupui 7 hai ruong hi  Guwahati  phurtlung tum a nih tiin Union Minister of state for Power, Sarbananda Sonowal chun a hril.

Kohima hmuna AR jawan 1 kap hlum
KOHIMA: April 25, 2015 zantieng 1PM khan Classic Island, Raj Bhavan Road, Kohima hmuna tu tu hrietlo han 9mm  silai hmangin 19­ Assam Rifles jawan Vijay Singh Rathore (23) chu an kap hlum.  Hi thil hi NSCN(K) hai kuthnung ni dinga an ringhla thu Assam Rifles thusuok chun a hril.  Vijay Singh Rathore(33) hi a phing hmun 4­ah kap hliem a ni a, inrang takin hospital panpui a ni a, sienkhawm damzo lovin a thi a nih.

Army laknaah mi 5 an hliem pha
JAMMU: Zanikhan Jammu & Kashmir a Reasi district a Subsidiary training Centre­ah Territorial Army ding lak a ni a, mi an tam hle a, an tlar hmasa an inchu a, a bikin hnawla um, Gate a hung suok mek han Gate a lut dinghai an lo nam a, a lut dinghai khawmin theitawp suoin an nam a, hi innamtuonaa hin Police 1 le nuhmei 1 thangin mi 5 an hliem pha tiin Police thusuok chun a hril.

Prez. in Gallantry Award a sem
NEW DELHI: President Pranab Mukherjee chun Pathienni khan Rashtrapati Bhavan hmuna Armed Forces personnel pahni hai kuoma Kirti Chakra an hlan a, midang 11 hai kuoma Shaurya Chakra an hlan. Kirti Chakra inhlan hai laia pakhat chu a thi hnung (Posthumously) a inhlan a ni bakah Shaurya Chakra inhlana um laia 5 hai khawm posthumously a inhlan an nih. 
    
Hieng hai baka hin President chun sipai 14 hai kuoma Param Vishisht Seva Medal, mi 3 hai  Ati Vishisht Seva Medal, senior officers 26 hai kuoma Ati Vishisht Seva Medal an hlan bawk. Nikum­a Afghanistan rama Herat province­a Indian Consulate beitu terrorist hai beileta hnawkirnaa inrawitu  ITBP Inspector Manjet Singh chu Shaurya Chakra inhlan a nih.

Atom bombs 20 ang tluka hrat
NEW DELHI: April 25, 2015 a Nepal rama simkhawlei inhning kha Japan rama Hiroshima khawpui bomb­naa hmang Thermo­nuclear hydroben bombs 20 ang tluk vel zeta hrata inhning a nih tiin expert han an hril.

Collectorate office tuol zawna an khai hlum
BARABANKI: April 26, 2015 khan loneitu Ashram (35) of Datauli village chu Collectorate office tuolzawna thingkung pakhatah a lawn a, ama le ama mihai hmu laiin an khai hlum tiin District Magistrate, Yogeshwar Ram Mishra chun a hril. Ashram sunghai chun a loneinaah a hlawsam leia inkhai hlum niin an hril. Ashram sunghai hi zangnadawmna  Rs. 7,00,000 pek ning an tih tiin Yogeshwar Ram Mishra chun a hril.

Rajasthan ah loneitu 2 an inkhai hlum
JAIPUR: Zani hmasa khan Rajasthan state a Ajmer le Bharatpur district haiah loneitu pahni an inkai hlum nawk. Ajmer a Beawar town ah Mahendra  Singh (22) chu an ceiling fan ah an khai hlum a, Bhartatpur district a chun Paharsar khuo a cheng Bankelal (25) chu an insungah an khai hlum tiin Police thusuok chun a hril. An lo neinaa an hlawsam leia inkhaihlum an nih.

CPI(M) in Nepal kuoma thangpuina Rs. 10 lakh
NEW  DELHI:  CPI (M) chun Nepal rama simkhawlei inhning leia thil nasa taka a suksiet bakah mi tam takin thina le hliemna an tuokna le inzawmin Nepal sawrkar kuomah thangpuina Rs. 10 lakh pek dingin a puong bakah member hai chu Nepal thangpuina dinga  thangpuina sum thawlawm le dawl dingin a ngen.

Ganga vadungah unau an tla hlum
BHADOHI: Uttar Pradesh a chun zanikhan Bhadohi district­a Gopiganj area­a Ganga vadung­ah unau  pasal pahni tui insil dinga fe hai chu an tla hlum. Ganga vadunga tla hlum hai chu Aman Singh (19) le a sangpa Avadhu Singh hai an nih. Tui an insil huna changsuola an intawlthlu leia Ganga vadungin a len an ni a, an ruong hi hmu le laksuok a ni tah.

ISIS chief Abu Bakr a thi
NEW DELHI: Islamic State jihadist group ISIS Chief Abu Bakr al­Baghdadi chu zanikhan a thi niin Radio Iran report chun a hril. Baghdadi hi Israel rama Hospital­a thi a nih. Iraq sipai le US sipai thangruol han March thla vela indo vuongna hmanga air­strike an thaw huna Baghdadi hi na taka hliem a ni a. US sawrkar chun luman dollar 10 million neia a lo puong ta a nih. Al­Baghdadi inrawinaa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) inti hai chun nikum June le July thlaa inthawk khan  Iraq ram hmun lien tak lain mi tam tak an lo that ta a nih.

Ruo le thlipui  leiin mi 26 an thi
PESHAWAR: Zani hmasa zan khan ruopui vanawn le thlipui hrat takin Pakistan ram Khyber­pakhtunkhwa province a nuoi a, inchung tam tak a mut hawk a, electric ban le hrui hai a mut thluk  bakah mihriem chengna in thenkhat hluo thei lo khawpin a suksiet leiin mi 26 zetin an thi pha a, mi 100 vel an hliem tiin Provincial Minister, Ziaullah Afridi in a hril.

Cocaine tonnes 2 neka tam man
PARIS: April 23, 2015 khan Royal Navy le British Coastguards thangruol han east coast of Scotland ah Cocaine tonnes 2 chuong leh pasal 9 an man niin French le British official han an hril. Mi 9 mana um hai hi kum 26­63 inkar vel mi niin Britain a National Crime Agency (NCA) thusuok chun a hril.
--------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
“Chuleiin, aw Israel, i chungah hieng ang hin ka thaw ding a nih; I chungah hi hi ka thaw ding a ni leiin, aw Israel, i Pathien chu tuok dingin insiem zo rawh” ­ Amos 4:12

Editorial:
Mani hmasielna lei a nih

Tulai hin ei state sungah sawrkar thawktu pawl le Department hran hran hai lai nuorna nei mek le  a la nuor ding an um nuk thu ei hriet seng ring a um. Nuor hi pawl hran hran le Department tum tum a thawktuhai nuompa tak chu a ni nawh. Amiruokchu, nuorna ei ti tak hi thaw a ninaw hlak chun sawrkar ngaisak a hlaw ngai bawk si naw leia nuorna ei ti hi a hung  um hlak a nih ti inla ei hril suol talruo ring a um nawh. Sawrkar kuoma ei thil ngen nawrnain bandh, general strike, economic blockade, protest rally, sit in protest, ceasework strike, mass casual leave lak le a dang dang hai ei thaw hlak. Hieng huna a tuortu tak chu mipui an ni hlak. Hi lei hin nuorna neihai hin ei nuorna san hi mpui, ram le hnam hamthatna ding a ni am ti hi an ngaituo sa ve thil tul tak a nih.
    
Nuorna intlungtirtu sawrkar hotuhai hin sawrkar thawktuhai chau hi an ni buoipui  taka an nei ding a ni? Khawlam mipuihai hi? mipui leia um hieng sawrkar hotuhai le sawrkar thawktuhai (public servant) hai hin, mipui inzana nei der lova mipui harsatna siem zawnga nuorna ding thil an intlungtir rawp hlak dam, nuor huoihawt a ni rawp dam hi, a bul tak chu mani hmasielna lei a nih. Mipui, ram le hnam hmangaina lungril an lang phak mawl nawh.
    
Ei ngaituo chet chet chun, kan lal phawt chun, ka sin a nghet phawt chun, ka hlaw a tam phawt chun, ka ngirhmun a tha phawt chun tihai bak hi ei ngaituona le ei thluoka hin a um naw niin an lang. Mipui tieng chan ding ei lungril le ngaituona haiah an lang phak ngai nawh. Lungawi lo ding tak chu mipuihai ei ni an naw maw? Nuorna ei neina san hai hi mani mimal hmakhuo ding chau ni lovin, ram, hnam le mipui  hmakhuo ding thangsa hlak sienla nuom a um. Nuorna nei tha tak ding chu mipuihai  ni ngei ei tih.
    
Nuorna intlungtirtu sawrkarin a hmalakna, a thu hril, a thu tiem, MoU a ziek, a Order insuo ta le Notification an suo ta hai hi a ennawn rawp a, sukpuitling tulhai a sukpuitling a, thaw tul hai a bat bata a thaw pei thil tul makmaw a nih. Chuonga ei state sawrkarin thil a thaw naw chun nuorna, bandh le blockade ei ti hai hi um rawp a ta, tawpintai um naw nih. Tulaia sawrkar thawktuhai nuorna nei, bandh le blockade thawhai po po hi sawrkarin thaw dinga thu a tiem ta sa le MoU hiel a ziekpui ta sa, sienkhawm a thutiem tasa le MoU a ziekpui ta hai a sukpuitling thei naw lei vawng a nih. Hi kawnga hin state sawrkar an siem tha a tul a nih.
    
Bandh le blockade thaw naw ro tia ngenna (appeal) siem ringawt hin nuorna neituhai lungril hnenaw nih. Ei CM, Dy. CM le minister­hai khawmin bandh le blockade thaw lova inbiekna neia chingfel ding a ni thu le inbiek an nuom thu an hril rawp hlak. Chu dungzui chun inbiekna nei a ni hlak. Amiruokchu, inbiekna nei a ni a; inbiekremna dungzuia sawrkarin a tak taka a sukpuitling ngai naw leia ei state a hiengang lawm lawma bandh, general strike le economic blockade tihai hi a um hlak an naw maw?
            
Sawrkarna cheltu, CM, Ministers le MLAs hai hin inlal an nuom a, an inlal nuom taluo leiin nakie iem hung intlun a ta? Nakie hnunga sawrkar ta dinga harsatna a hung ni dim? Ei thusiem le MoU zieka um hai hi a thatna le thatnawna ding a um am, ti  ngaituo chieng mang lovin, a hnungah an inhril anga thil an thaw thei nawk ta ngai si naw leiin hiengang bandh le blockade hai hi ei tuok hlak a nih. Hi hi sawrkar thawktuhai tuorna le harsatna chau a ninaw a; sawrkar hotuhai chau a ni naw a, sawrkar inumtirtuhai, sawrkar thawktuhai ruoitu MIPUI harsatna le buoina a hung ni hlak.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate