Responsive Ad Slot

Signboard suksiet a um a hmun pangngai a bawk phun nawk ning a tih –Secy., HSA, Serlui Block

Tuesday, March 17, 2015

/ Published by VIRTHLI

SINLUNG HILLS: Bhaga Bazar, Assam – Saiphai, Sinlung Hills, Mizoram lampui, Assam le Mizoram inrina, Saiphai khuo lut tanna laia HSA Saiphai Unit in Signboard an siem, “Wel Come to Sinlung Hills, Mizoram; Ei hnam mawina chu nang le keia innghat a nih” ti inziekna, Mar. 8, 2015 ni a suksiet a um chu a thawtu tak tuchen a man a la ni naw a, hienglaizing hin Mar. 17, 2015 Vawituk khan Saiphai Unit Thuoituhai chun hi signboard suksiet a um hi khawsung ah an lak lut tah. Hi hun a hin HSA Serlui Block Thuoitu Tv. Thangngur, President le Tv. Lalthlirlien Hmar, Secretary hai khawm an thang ve. A siemthatnaa sengso hai chu Village Council (VC), Saiphai haiin tum vawng an ta, signboard thar ding siemzo a ni hun ah Mizoram Police le IR (Mizoram) le VC hai thangin a hmun pangngaia bawk phun nawk ning a tih tiin Secy., HSA, Serlui Block chun ei inbiekpui hun ah a hril.

-LRS PuruolteDon't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate