Responsive Ad Slot

Parbung Hostel in Farewell Nite & Sight Seeing Programme an hmang

Friday, March 13, 2015

/ Published by Alan Famhoite

LRS Puruolte, Chief Admin,Virthli inrawina hnuoiah Virthli Team chun tulaia hril hlaw em em Parbung Hostel an va kan. 


TUITHAPHAI: Mar. 11 & 12 2015 khan Parbung Hostel, Rengkai, CCPur chun hi hostel a um inchuklaihaiin Cl - X le XII Board Exam an zo ta leiin intienga suok ta dinghai inthlana malamin Farewell Nite & Sight Seeing Programme hai buotsai a nih a. Mar. 11 zan khan 1 & 2 Session a the in programme hmang a nih. 1st Session hun a chun Rev. Dr. Lalnghakthang Gen.Secy., RPC NEI chun inchuklaihai infuina le tawngtai pekna a nei a. 2nd Session hun a chun LRS Puruolte, Chief Admin., Alan Famhoite,  Admin & Photographer, FHG + Virthli (Online Portal News) le Hmasawnna Thar Daily Palai chu fiel an ni angin thuhrilna hun an hmang a. Chief Admin., Virthli chun hi hun a hin Hostel hi investigation a thaw nghal a. Hostel enkawltu le inchuklaihai leh inhawi ti takin an in pawltlang tawl. Hostel enkawltuhai hmalakna le thil tum chu inpakum le lawmum a ti thu a hril.

Hi hun a Chief Admin. Virthli’n thuhrilna a neina hun a chun, hiengang hostel mimal thahnemngaina a thaw theia a um chu lawmum le inpakum a ti hle thuhai hrilin, hi hostel a lut hai chu an inchuk laia hlawtlingna chang nuom tak takhai an ni ngei a ring thu le khawlai hmun a khawm inchuk inla titakna ei nei phawt chun hlawtlingna a um vawng thu hai hrilin, Aim in life nei a that ziehai a hril. Hi hun a hin inchuklaihai chu a mal malin an aim in life hai an dawn bawk. Hi hostel indintuhai tumruna chu a hmuin a hnuk a ul rak thu a hril a. Hi hostel hi inbawl a inhlaw chawp le mani mimal hlawkna hnawt derlo a mi thahnemngai an hming khawm hril remtilo, hi hostel mamaw (infrastructure) hai khawm meimalawr, khum le bench, desk le a dang dang khawm en a an tumru zie hmu thei a nih thu a hril zoin an thingpui dawnna ding tiin a lawmthu hrilna’n thilpek an hlan a, Pathien-in malsawm ding le hmatieng pei a hai khawm a theina haiah a thangpui pei ding thu hai a hril. 

Alan Famhoite, HT Daily  Newspaper Reporter, FHG Founder chun, hnam ta dinga sinthaw chu a nuom tak laia mi a ni thu hai a hril a, Hnamin Media ei hmang tangkai a tul zie hai uor takin a hril a, hnam tadingin nasataka rawngbawl theina a nih ti hai hrilin le Sielmat Bible College chu entirna a lain foreign ram Myanmar, Bhutan, Tripura le India ram hmun tum tum a inthawk inchuklai an kai thei hlak ang bawkin Parbung Hostel khawm hi mi tuelkhawm le khawlai mi khawm um thei ani thu hai a hriet in a lawm zie thu hai a hril bawk. 

Alan Famhoite, Admin & Photographer, Virthli in speech a nei lai...

Mar. 12 sun hun a chun Pi Sonia Gandhi meuin a hawng Tuithaphai a Tourist Spot pakhat Khuga Dam thangsain Sight Seeing hun a hin an sir a, Pu Lallawmsang; Pu Lalthuomsang le Pu Lalkumhlun Khawbung hai chun an fe le hung na dinga hin an motor hai an tuok pekna chung thua Hostel Enkawltu hai chun an lawmthu ei Palai hai fethlengin an hril a, Sight Seeing an nei zo hin zantieng Hostel-ah bufaktlangna an nei.


Hi hostel hi Pathien-in a hrietzing a, Jehova Jire a innghat an ni thu Hostel enkawltu hai chun an hril a. Parbung nu-le-pahai khawmin hostel ta ding hin bu le bal bag iemanizat lai an lo inhlan ta bawk. Hi hostel hin ngaiven a hlaw em em a, tuta hma khawm khan mi tum tumin an lo kan ta hlak. Hi hostel hi Parbung
hming put sienkhawm mi tu el khawm tadinga buotsai a ni thu an hril a. Hi hostel a um hai lekha tiemna ding an dit lien a, an hostel in a keng naw leia ICI Tuithaphai Presbytery KTP in a thlawna Study Room dinga an In an in Exam sung po an inhmangtirna thu ah hostel enkawltuhai chun lawmthu an hril.

Rev. Dr. Lalnghakthang, Gen.Secy., RPC NEI in infuina thucha a hril lai...

Virthli Team le Parbung Hostel Enkawltu hai..
Photograph by: Muona Infimate.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate