Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 13 March, 2015

Friday, March 13, 2015

/ Published by VIRTHLI
Advance/Loan Rs. 12,920.69 lakhs sem
CCPUR: Zani sun dar 11- a inthawk khan BRGF Resource Centre, DC Office-ah Bankers Meeting nei a ni a, hi huna hin Bank tum tuma officers hai bakah Guwahatia inthawk RBI officials hai khawm an hung thang. Hi nhuna hin a tlangpuiin Basic statistical Data for the district as on 31st Dec., 2014 chena mi report pek a nih. Hi dungzui hin December 31, 2014 chen khan CCPur district-a banks haia chun sum deposits Rs. 32735.61 lakhs a tling phak a, Advance/Loan an sem chu Rs. 12,920.69 lakh a tling phak. Report dungzui hin December 31, 2015 chena CD Ratio chu 39 % a ni a, Priority sector ah Adance/loan sem Rs. 8,983.24 lakh; percent of priority sector to total advance 70%; Direct advance to agriculture Rs. 2,990.61 lakh; percent of Agri to total advance 23%; Advance to weaker section Rs. 3,797.86 lakh le percent of weaker section to total advance chu 29% a nih.


NERPAP thuah CEO in Video Confence
CCPUR: Chief Election Officer (CEO), Manipur O. Nabakishore, IAS chun zanikhan Manipur-a Districts 9 haia Deputy Commissioners (DCs) hai bakah Kangpokpi, Sadar Hills le Jiribam haia Additional Deputy Commissiners (ADC) hai chu National Electoral Roll Purification and Authentication Programme (NERPAP) chungthuah video conferencing a neipui. Video Conferencing nei huna hin Election Commission of India (ECI) in India ram pumpuia bogus voters sukbona dinga Aadhar le Electoral Photo Identity Card (EPIC) thlungzawm (linking) thaw vawng dinga NERPAP a hung thaw mek chungthua hmalak le thil thaw dan ding hai hriltlang a ni a. Aadhar le EPIC linking thawna dinga DC Offices annawleh SDO Offices haia Application le thil tul hai pelut lo hai chun ei rama Election hung um hun haia Vote an thlak thei tanaw ding thu hai an hriltlang bawk.

School building extension hawng
CCPUR: Zani 11AM khan SSA 2014-15 hnuoia Bijang Loubuk Govt. Jr. H/S room 2 extention thawa um chu ZEO CCPur T. Goukhomang Simte in a hawng a, Pastor MT. Khanlal, EBCC Zenhang Lamka in tawngtainain an hlan. ZEO chun inchuklaihai chu zinga ei ram le hnam ban pawimaw la hung ni ding an ni leiin tumru taka lekha inchuk ding le hotu hai inza dingin an fui a. Teachers hai chu an sin ringum taka thaw a, student han an hriet fie ngei thei dinga inchuktir ding le student hai chu an nau hai an enkawl anga hmangai taka lekha inchuktir dingin an fui.

Khumujamba hmun ah Prayer Meeting nei
CCPUR: March. 12, 2015 zantieng dar 3:30 pm khan Women Prayer Fellowship, Rengkai le New Lamka Area hai huoihawtnain Khumujamba Meitei Leikai, CCPur hmun ah Prayer Meeting nei a ni a. Hi huna hin hi Leikai ta ding le an sunghai, an nauhai, an tu-le-te hi lai hmun a khawsa hlakhai tadingin an tawngtai pek baka mi hran hran a inthawk Pathien thu ngai thlak a nih. Hi hun hi Mr. Emmanuel Infimate MPS, SDPO, CCPur Police khawm fiel a ni angin a bul a inthawk a tawp chen umin a rawihai leh an tawiawm. Ms. May Rose chun hi hun a thanghai, hi Leikai a chenghaiin hiengang huoihawt an remti le hiengang huoihawt theia a umna thuah Pathien kuomah lawmthu a hril a. Hi hun a hin hi lai hmuna intin a sem dinga buotsai Pathien thucha chu Upa Thuamson, PCI in Pathien kuoma inhlanna a nei. Hi hun a hin thuhriltu le huoihawttuhai chun Pathien hmangaina thu hrilin taksa pieng dan a khawm Manipur a cheng hai chu unau vawng, hmel a khawm danglamna neilo, inang tak tak ei ni a, in enhrang ding ei ni nawziehai, in hmangai diel diel a chengtlang dinghai ei ni zie an hrillangsa bawk. (LRS)

Parbung khawsung ngeiah tui
Parbung: TADA hmalakna hnuoia Parbung khawsunga tui inputtir tuma hma nasa taka lak a ni hnungin zanita inthawk khan Parbung Sieli Association (Parbung nunghak Pawl) chun Parbung CHC lai mithi in-a hmang ding tui an chwi tan tah. TADA Chairman Pu L. Tlanthang chun, kum 25 liemta sunga thal huna Parbung khawsunga hienganga tui hrat laklut a la um ngainaw thu a hril. (Lalnunthang Songate)

Torbung Bangla motor eksiden thuah inbiekna
CCPUR: Mar. 10, 2015 zantieng dar 4:50 PM vel a Torbung Bangla, CCPur hmun a Bike le Mahindra Duro a insuk le inzawmin Mr Joseph R. Hmar le Mr Lalkholien hai pahni aiaw han inbiekna zani zingkar 8AM le zantieng 4PM hai khan Hmar Secretariat, HSA Campus, Rengkai-ah nei a nih. Inbiekna dungzui hin Joseph R. Hmar motor chu, a motor annawleh, a sumfai Rs. 60,000 March 31, 2015 in HSA Campus, Rengkai-ah HSA le TKSU hai hrietpuinaa inpekfel dinga thutlukna siemin an inbiekrem. Eksiden tlunga hin an motor hai a se ve ve a nih. Mr Joseph chu March 11, 2015 khan hospital- a inthawk a suok ta a, Mr Lalkholien ruok chu Hospital- ah a la um. (LRS)

Certificate Course in Human Rights Studies
CCPUR: Lamka Govt. College, CCPur hnuoia Center for Human Rights Studies & Education chun students, Teachers, NGO workers le a dang dang hai ta dingin Certificate Course in Human Rights Studies hawng a tum. Course hi thla 3- 6 ning a ta, Course chu May 4, 2015 a inthawk tan ning a tih. Inhnikna nei hai ta dingin Admission Form March 16, 2015 - April 17, 2015 inkar sungin semdawk le Admission form peklut theina hun tawpna tak chu April 17, 2015 ning a tih.

Rukru an huong intau
CCPUR: Tulai hin Churachandpur le a se velah rukru an huongintau tan nawk hle. Zani hmasa zan khan Light House Lane a fak thei chi tum tum, Puri, Singra, Chana etc zawrna dawr kalna tala suksein rukru han an rawk a, an thil siemna bur le bel hai chenin an inruk hmang. March 6, 2015 zan khan Pu Lalpaul Gangte of Chienkonpang In rukru han an rawk a, pawsa fai Rs. 28,000 an inruk hmang. Chun, zani hmasa zantieng ma khan J. Thangzalian of Bungmual, ZEO, CCPur a UDC sin chel mekin a Activa motor MN06-6229 (blue color), New Bazar-a Arsa zawrna bula an nghat chu rukru han an inrukhmang bawk.

Farewell Nite & Sight Seeing Programme an hmang
TUITHAPHAI: Mar. 11 & 12 2015 khan Parbung Hostel, Rengkai, CCPur chun hi hostel a um inchuklaihaiin Cl - X le XII Board Exam an zo tah, in tienga suok ta dinghai inthlana malamin Farewell Nite & Sight Seeing Programme an buotsai. Mar. 11 zan khan 1 & 2 Session a the in programme hmang a ni a. 1st Session-a chun Rev. Dr. Lalnghakthang Gen.Secy., RPC NEI chun inchuklaihai infuina le tawngtai pekna a nei a. March12, 2015 sun hun a chun Tuithaphai-a Tourist Spot pakhat Khuga Dam thangsain Sight Seeing in an fe. Pu Lallawmsang; Pu Lalthuomsang le Pu Lalkumhlun Khawbung hai chun an fe le hung na dinga hin an motor hai an tuok pekna chung thua Hostel enkawltu hai chun an lawmthu ei Palai hai fethlengin an hril a, Sight Seeing an nei zo hin zantieng Hostel-ah bufaktlangna an nei bawk. (Alan Famhoite)

HNA cadre jail-a thun
CCPUR: March 2, 2015, 10:15PM vela 7-Assam Rifles han Khawmawi khuoa HNA cadre 9mm Pistol 1, magazine 1 le a mu 5 bakah country made Pistol 1, magazine 1 le a mu leh an man Robert Zara @ L.Z. Changsan (34) s/o Sata of Khawmawi chu March 11, 2015 chena Police Custody-a um phawt dinga rel a ni hnungin zanikhan Court hmaah inlangtir nawk a ni a. Court in Jail-a thun dinga a rel angin Jail-a thun a nitah.

Ui se thar 3
CCPUR: District Hospital, CCPur Dog Bite Cell a chun zanikhan Ui se mi 16 hai Anti-Rabies Vaccine kap an ni a, hienghai laia 3 hai chu Ui se thar (1st dose kap) an nih. 8 hai chu 2nd dose le 5 chu 3rd dose an nih. Chun, Vety Office, CCPur chun zanikhan Ui 13 damdawi an kap.

IWMP training an nei
CCPUR: Zanikhan District Training Centre (DTC), Tuibuong-ah DRDA, CCPur huoihawtnain IWMP hnuoia thawktu lak thara um hai ta dingin training nei a nih. Hi huna hin Mr Sashi, PO/DRDA le Sanga, AE/DRDA han IWMP thuah training an pek.

Manipur Police personnel hai lai lungril thalo put an um ringhla, venghimna sin sukhrat zuol ning a tih - Gaikhangam
IMPHAL: Manipur Deputy Chief Minister le Home Minister ni bawk Pu Gaikhangam in zanita Imphal-a Chanchinbumihai an hmupuinaa chun, Manipur Police personnel hai lai lungril tha lo put le fimkhurlo an um ringhla a nih tiin a hril. State sawrkar chun venghimna sin a hma neka sukkhauin sukhrat a ta, CCTV tha lo hai siem that le hmun tam lemah CCTV sie belsa ning a tih. Zani hmasa zana Khwairamband Bazar a bomb puok ang kha hmatieng peiah a tlung ta ngai nawna dingin sawrkarin hma lang a tih tiin a hril. Zani hmasaa Khwairamband Bazar a bomb hrat takel a puok leia mi 3 an thi le midang 20 an hliem dodalnain zanikhan Khwairamband le a se vel haiah dawr le bazar hai khar vawng an nih. Bomb puok dodalnain nupui ruolin thungbuma nuorna an nei a, Imphal East District a DC Office panna lampuiah khawm lampui dang a ni a, mipui lungsena lampui khara inlirthei inlawn vel dangtu han Maruti Alto pakhat an suksiet.

BJP, Manipur; MPP; CPI, Manipur (CPI-M) le pawl tum tum han bomb pok hi an dodal thu le bomb sukpuoktuhai an dem thu an puonglang. MPP President, N. Sovakiran chun, ram le mipui venghimna chu state sawrkar mawphurna a ni a, sienkhawm Manipur a sawrkarna cheltu han an mawphurna an zo naw leiin moral ground ah inban el rawhai seh tiin a hril. CPI, Manipur State Council Secretary, M. Nara chun, zani hmasa zana bomb puok kha thil vangduoithlak takel a ni a, CPI chun hi thil tlung hi a dem hle a, state sawrkarin law & order a enkawl zo naw leia hiengang thil hi a hungtlung hlak a nih tiin a hril. Worker’s Union, Manipur President K. Landon khawma bomb puok a mi 3 an thi le mi 20 zet an hliem hi a ngaimaw thu a hril a; Imphal khawpui sunga hmunphittu le khawpui sung sukfaituhai hi hiengang thil tlung nawk huna a tuor hmasatu ding an ni thei leiin an lungril a sawlin venghimtu tha an mamaw thu a hril.

Irang leilak siem that ding
IMPHAL: NH-37 (Imphal- Jiribam Road) a Irang leilak siem that a ni ding leiin March 16-18, 2015 inkar, ni 3 sung chu ieng motor khawmin Irang leilak an hrawtlang phal ninaw nih tiin BRTF chun inhriettirna an siem. Hi lei hin ni 3 sung chu Imphal- Jiribam an fethleng theinaw ding a nih.

Mazu chi hran
IMPHAL: Central Agricultural University, Iroisemba le Institute of Bioresources and Sustainable Development, Takyelpat a Scientists han Mazu chi hran, a thar 4 an hmu hmusuok thar niin an hril. Hieng Mazu chi hran hran, a thar an hmusuok hai chu Rattus Norvegicus, Rattus Tanezumi, Rattus Stoicus le Niviventer Confucianus niin an hril.

World Kidney Day hmang
IMPHAL: All Manipur Kidney Transplant Patient’s Welfare Association hmalaknain zanikhan Manipur Press Club, Imphal-ah “World Kidney Day” hmang a nih. T. Mangibabu Singh, Chairman, PDA khuollien, Y. Surchandra, Kakching A/ C MLA functional President le Dr O.Ibomcha, Director, Health Services, Manipur Guest of honour in an thang tawl.

AMMSU in darkar 48 bandh
IMPHAL: March 11, 2015 zana Khwairamband Bazar, Imphal a bomb puok leia mi 3 an thi bakah midang 20 an hliem pha dodalnain All Manipur Minority Students Union (AMMSU) chun March 12, 2015 zanrila inthawk darkar 48 sung Manipur pumpui huopin Bandh/ General Strike an thaw tum thu an puong. Hi bomb puoka hin Kshetri Bengoon a cheng Salman Khan (20) s/o Islamuddin khawm a thangsa a nih. Zanikhan hi bomb puok dodalnain Kshetri Bengoon a khawm a veng mipui han thungbuma nuorna an nei.

Drugs Licence 113 suktawp pek
AIZAWL: January 1, 2014- January 31, 2015 inkar sung khan Mizoram pumpuiah drugs licence mi 113 hai ta suktawp pek a ni a; suktawp lailawk pakhat le fimkhur lema thil thaw dinga inhriettir mi 36 an um. Hi licence neituhai hin dan kala damdawi an zawr lei dam, drug licence nei sia damdawi an zawr naw lei dam le Doctor- hai chaw chau zawr ding ni si, a ruka an zawr leia thaw a nih tiin Lalsawma, Joint Director, (Food & Drugs), Govt. of Mizoram chun a hril.

Suollui a ni nawh tia report pe lo
DIMAPUR: Naga nunghak a suollui tia intumna leia Syed Khan alias Farid Khan of Assam March 5, 2015 a Dimapur a mipui lungsen han an vuok hlumna le inzawmin tuchena Poilce han mi an man ta chu 48 an tling ta a, mi 2 han anticipatory bail an lak tiin Special Investigation Team (SIT) of Nagaland Police chun an hril. Hieng laizing hin vuok hluma um khan Naga nunghak kha a suollui a ni nawh tiin Nagaland sawrkarin Union Home Ministry ah report a pek naw a, thil umdan suizui zing a la nih tiin Nagaland Chief Secretary Pankaj Kumar chun hrilfiena a siem.

Tamil TV Channel office bomb-a deng
CHENNAI: Zani zingkar dar 3:30 vel khan Tamil Nadu khawpui Chennai a Ekkaduthangal an ti hmuna Tamil tawnga insuo Puthiya Thalaimurai TV Channel office chu motor cycle a chuong pasal pahni han tuolsuok bomb 2 hmangin an va deng a, thil tawkpawi taluo a neinaw bakah mihriem hliemna tuok an um nawh. Ni 4 liemta khan hi TV Channel a Cameraman chu Hindu Munnani inti pawl han an lo bei ta bawk a nih.

J&K a Ukil han nuorna an nei
SRINAGAR: Bar Association of Jammu & Kashmir hma laknain zanikhan J&K a Ukil han an sinthaw chawlsana nuorna an nei. Hi nuornaa hin state high Court a Ukil hai khawm an thang. Hurryat Conference thuoitu le India laka inlahran tumtu Masarat Alam lungin a inthawka insuoa a um dodalnaa nuorna hi an nei a nih. Bar Asociation of J&K chun Masarat Alam hi mankir nawk a, lungina khum nawk an phut a nih.

WB in Tripura kuomah Grant Rs. 1,376 crore 
AGARTALA: Tripura state a power peksuok, semdarna le a tulna dang dang haia hmang dingin World Bank chun Tripura state Electricity Corporation le Tripura Power Department kuomah Grant Rs. 1,376 crore a pek. World Bank chun, Tripura, Assam, Meghalaya, Mizoram, Manipur le Nagaland state haia power tiengpang siemthatna dinga grant a pek chu a rengin Rs. 8,150 crore a nih tiin official thusuok chun a hril.

Pasal 3 Rel ticket indiklo leh man
MUMBAI: March 11, 2015 khan Railway Police Force (RPF) han pasal 3 hai chu Rel e-ticket indiklo 60, Rs. 2.11 lakh manhu leh Mumbai-ah an man. Rel e-ticket indiklo hai hi online booking a lak a nih. Hi thil le inzawma pasal 3 mana um hai chu Ramkishan Jha of Vaishi (Software neitu), Ram le Ajit hai an nih.

Kum 15 sung Assam-ah hnam buoina vawi 8
GUWAHATI: Kum 15 liemtah (2001-Feb 24, 2015) inkar sung khan Assam-ah hnam le hnam buoina vawi 8 a tlung a, hieng buoina haia hin mi 535 an thi. Hi hun inkar sung ma hin bombs 810 a puok a, mi 471 an thi a, hienghai lai hin civil mi 395 le Security personnel 76 an thang tiin Assam Parliamentary Affairs Minister, Rockybul Hussain chun Assam Assembly an hriettir.

Rajya Sabha in motor Vehicles Bill a passed
NEW DELHI: Zani hmasa khan Rajya Sabha khawmin Motor Vehicle (Amendment) Bill a passed ve tah. Lok Sabha chun hi Bill hi March 3, 2015 a kha a lo passed tah a nih. Hi Bill hi dana hmang a ni pha leh Delhi khawpuiah e-rickshaw an service phal a ni ta ding a nih. hi thil hi mi retheihai chauvin tangkaipui naw ni haia, Make India sukhlawtlingtu ding hai laia pakhat a nih tiin Union Road Transport & Highway Minister, Nitin Gadkari chun a hril.

Milien le mi chin thlier lo ding
AIZAWL: Zu permit nei hi inrui buoi phalna a ninaw chau ni lovin, inrui buoi chu man ding an ni bakah awlsam taka bail mei mei thei ninaw nihai a, an phutawk hremna tuor ngei ngei an tih. Chun, Mizoram Liquor Prohibition and Control (MLPC) Act chun milien le mi chin thlier hran naw nih tiin zani hmasaa Khawlailung-a Kurtai Kut hmanga um a hmangpui huna Mizoram Excise & Narcotics minister R. Lalzirliana chun a hril.

Assam hmun tum tumah helpawl 11 man
GUWAHATI: Zani hmasa khan Assam state sunga hmun hran hranah Police le Army thangruol han helpawl group tum tuma mi 9 an man. Barshijhar, Chirang districtah NDFB(S) cadre 2, Chinthong area-ah KPLT cadre 6 le Dhubri ah MULTA cadre 1 an man bakah UALA cadre 2 hai chu Goalpara hmuna Army um hai kutah an inpe.

Kerala Assembly Speaker dingin N. Shakthan
THIRUVANANTHAPURAM : Zanikhan Kerala Assembly Speaker thar ding thlangna nei a ni a, Congress candidate N. Sakthan chu thlangtling a nih. N. Sakthan hin votes 74 a hmu a, an khingpui P. Aysha Potty, CPI(M) in votes 66 a hmu. March 8, 2015 nia Kerala Assembly Speaker G. Karthikeyan a thi leia Speaker Election hi nei a nih.

Members 11 umna BJP Natl. Executive
NEW DELHI: BJP National President Amit Shah chun zanikhan members 11 umna BJP National Executive Committee an din thar. Hi Committee a hin Union Human Resource Development Minister, Smriti Irani, Hema Malini, Najma Heptullah le Shaina NC hai ban an nih.

Kum 90 mi suolluitu damsung lungin itang ding
JABALPUR: November 29 le 30, 2014 zan inkara pitar kum 90 mi suolluitua intum pasal kum 52 mi Rajkumar aka Kuku chu zanikhan Additional Session Judge SC Rai chun under sections 376 (rape) le 450 (house trespass in order to commit crime) of IPC hnuoiah damsung lungin intang ding le fine Rs. 10,000 chawi dingin thiemnaw an changtir a, fine hi a peknaw chun an tang hun kum 5 sunga suksei dingin a chungthu a rel. Mr Rajkumar in pitar kum 90 mi hi Gorakpur Police Station huomsunga Johnson School bul-a pitarnu chengna hmuna a suollui a ni a, a suollui huna hin zu an rui hle nia hril a nih.

Honduras Jail buoinaah mi 3 thi
TEGUCIGALPA: Honduras (Tegucigalpa) rama San Pedro Sula Jail sungah zani hmasa khan buoina a suok a, mi 3 an thi a, mi 15 an hliem. Hiemhai lai hin lungina intang mi 8 le lungin vengtu 7 an thang. Hi buoina a hin silai hmetpuok a nih. San Pedro Sula Jail hi mi 1,300 umna dinga siem a ni a, sienkhawm mi 2,900 sie an nih. Buoina hi lungin a intanghai le a vengtu Jail Police hai inkara suok nia hril a nih.

A nu le pa that dingin a classmate a ruoi
WASHINGTON: Port St. Lucie, Florida, USA a cheng pasal tleirawl kum 14 mi chun a piengna pa le nuhrawn le a unauhrawn hai thattu dingin a classmate pakhat chu USD 1,200 pek dingin a ruoi (hire) leiin March 8, 2015 khan Police han an man a, Juvenile Detention Home-ah an sielut. Pasal naupang kum 14 mi hin a nu le pa han an sukrimsi hlak leia a nu le pa hai hi that a nuom niin Port St. Lucie Police Spokesman, Frank Sabol chun a hril.

LETTER TO THE EDITOR
Tulai hin Tlangram tieng a electric chung chawng hi nasatakin hril in a um a, (hril lang chu hmu ta lo zen ei tih , ti hi a nih) Parbung 2015 a sit hman ding ti ni awm takin kan hriet a, sienkhawm a hma mek a Electric ban dinga Parbung Community Hall lai sie bum a um kha phur kai nawk vawng hnungin tuhin Electric ban ding Pu Chaltonlien Amo MLA Tipaimukh in thahnemngai takin a hung sie nawk ta a, lawm a um hle a. Amiruokchu chu mipui ngaidan ringawt chun tukum chu sit hman an inring tanaw khawp el. Tuta electric ngirhmun chu Bukpi chen sun zan in a var zing a, a hrui khawm Tinsuong ram chen kei mek a ni zing a. Thanlon MLA Pu Vungzagin in Damdiei a a thuhrilna a chun, Damdiei chen electric chu an rang thei angin thawng ka ta, a dang tieng chu Tipaimukh MLA mawphurna ni ve tang a tih, a ti ri ngawt a. Taithu a inthawk hin electric khaw tienga hung keilut dim a ni ti kan hriet ta naw a, chun thuvuongva khawm (roreltu tieng an thawkin) tuchen hin iengkhawm mipui in kan hrietnaw zinga… a chanchin hriet dam ei lo um chun hrilfiena um thei sien chu mipui lawm hleng kan tih. Ram le hnam hmasawnna ding thei hair eng renga hin mitin inthuruol tak a thaw chu hlawtlingna a nih.
-Lalnunthang Songate, Parbung

Editorial
State sawrkarin ram le mipui himna

Ram ropui, ram hausa le ram inthanglien tasa hai le inkhaikhin ruol chu ei ni nawh. Amiruokchu, ei chunga thil hungtlung thenkhat hai hi chu ei inthlada le ngaisam lei an ni thei a, a ni bawk hlak. Khawvel um sung hin chu indo, inthat, inthuoihmang, insuom, inrawk, invau, tharum insuona, nuhmei suollui le suolna chi dang dang hai chu ei veng le dang seng chu ninaw ni a, ei rama hin a la pung pei ding a ni a, sienkhawm hiengang thil tha lo tlung thei laka theitawpa ei inveng hmasak ve hi ei mawphurna le ei thaw ngei ding a ni a, chuong thil haia chun ieng ngirhmuna um am ei ni a ti hi ei insut rawp a pawimaw hle.

Ram, mipui le an thil neihai venghimna sin hi state sawrkar le a sunga cheng hai mawphurnain sawrkar thlungpui chun a sie a. Amiruokchu, mimal annawleh a neituhai thaw thei hi a tam naw el bakah a hrattawk naw leiin mimal annawleh mipui han ram, mipui le an thil neihai venghimtu dinga an ngai, an innghatna le muongpui chu sawrkar a nih. Hi lei hin sawrkar hrat, sawrkar fel le thil thaw thei nasa takin ram le mipui han an mamaw a nih. Security Forces tum tum um hai sienkhawm mipuiin an ring, an muongpui le an innghatna tak chu state forces hai an ni a; hi lei hin ram le ram indona dam le helpawlhai tukdawlna ding kawngah a ni ngawt naw chun state forces hi state sawrkarin a sukhrat a, training tha le ralthuom tha a pek hi a pawimaw em em el a nih.

Ei state sungah bomb puok, in lambun, inkaptuona, inthatna, inthoihmangna, thawluina hmanga pawisa inlakpekna, tax dawl, inrawk le insuom tihai hi inzing utin a la um zing leiin mipui an muong naw a, an taksa le thil neihai himin an hriet nawh. Hieng a ni lei hin state sawrkarin a ram mipui le an thil neihai venghimna kawngah nasa nawk zuola hma a lak nuom a um. Thei nisienla chu state sawrkarin Imphal khawpui sung chau ni lovin District Headquarters tinah State Police hai sun le zan chawl lovin in duty tir sienla chu venghimna sin hi a hung hlawtling deu beisei a um.

Security Force tamna tak le venghimna sin hrat tak le khau taka thaw zingna state capital, Imphal khawpui sung, high security Zone hmuna ngei inzing uta bomb a puok a, pawitawklo le suolna nei lo han thina le hliemna an tuok rawp el hi a pawi a, mipui ta ding khawma hrietthiem a harsa. State sawrkarin venghimna a siem dan le a thaw dan hi a hlawsam a ni ding? Hi indawnna hi state sawrkarin uluk taka a ngaituo le a ennawn nuom a um. State Police Forces le an hotulienhai khawma an hmalak dan le an duty dan hi siem tha hai sienla chu venghimna sin an thaw hi tuta nek hin chu a hlawtling lem ngei ring a um. Venghimna sin thaw si a umzie a neinaw a, bomb puok leia mihriem pawitawklo le suolna nei lo hai an thi pei chun mipui ta ding chun state sawrkar le Police hai chu ringzo lo an hlaw pei ding a nih.

High Security Zone, Khwairamband Bazar huop sunga Temporary market le Ar zawrna hmun laia bomb hrat tak zani hmasa zana puok leia mi 3 an thi a, mi 20 lai zet an hliem dam kha thil mak ang reng tak a nih. State sawrkar le Police hai ta ding chun inzak a um a, a muolphothlak hle. High Security Zone a hman misuol han an nuom dan dana bomb an sukpuok thei chun District Headquarters le tlangram kilkhawra chenghai ta ding lem chun a him nawthlak zuol bik hle ding a nih. Venghimna kawnga hin state sawkarin tha thar an suo a ngai a nih.

Ei state a sawrkarna cheltu le roreltuhai hlak chun law & order ngirhmun a tha nawh. Venghimna sin thawna kawnga state forces hai hmalakna a hlawsam an ti nuom der nawh. Chu nek chun law & Order ngirhmun that tieng a pan pei a, law & order tha taka thunun zo a nih an ti lem hlau. Amiruokchu, hi thu hi thudik niin an lang nawh. Thudik nisienla chu bomb puok le a dang dang hai hi mipui han hrie ngai nawng ei tih. Hi lei hin Security ngirhmun a tha nawh tia state sawrkarin venghimna kawngah a ngaipawimaw hmasak (priority) nuom a um. Sawrkar um san chu ram le mipui himna ngaituo a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate