Responsive Ad Slot

Hmar Leaders’ Retreat 2015 hlawtling taka nei

Sunday, March 29, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCPUR: Hmar Inpui (HI) huoihawtna a Manipur sunga Imphal le Tuithaphai laia Kohran le hnam sunga pawl tum tum a thuoituhai le inhnikna neihai fienrielna hun, Hmar Leaders’ Retreat 2015 chu March 28, 2015 khan Happy Heart School Auditorium, Bethel, CCPur hmun ah nei a nih. Hi huna hin an fekhawm tha hle. Hunin a dai naw a, thaw rawp ding a tha an ti thu hai an hril.

Session 3 (Pathum) a the in, “Strengthening of Hmar Civil Societies & Organisations” ti le “Man power & Financial Resources for Hmar Civil Societies” ti hai chu thupui taka a hmangin ngaithlak le hriltlangna nei a ni a. Main Speaker-in Pu Joseph Lalrothang Ex-President, HYA GHQ le Pu Lalthalien Ex-Gen. Secy., HI le Moderator-in Pu Lalhmuok Famhoite Ex-Gen. Secy., HYA le Upa Laldawnlien Varte President, HYA GHQ hai an thang a. 3rd Session hun a chun Pu David Buhril Gen. Secy., HI in khaikhawmna a nei.

Hi hun hi Dr. John H. Pulamte President, HI GHQ chun, thu ngai dinga inko khawm a ninaw thu hrilin zalen taka thurawn, ngaidan la dinga inko khawm a ni thuhai a hril angin hlawk taka hun hmang a nih. Hi hun a Dr. Rochunga Pudaite in thuhril tawi a nei hun a chun Pathien hrietna tak tak ei nei naw chun khawvel a hin iengkhawm ei ni thei naw zie hai hrilin, ieng sin thaw inla khawm ei thei tawp a ei thaw chun ra a hung nei hlak le Pathien-in mal a sawm hlak thu hai a hril. Hnam ngir suokna dinga inchûkna a pawimaw zie hai le a rawngbawlnahai ngai thlak a nih. Rev. John Pudaite chun Western Culture ei ngaisang em em a, annihaiin an nei ve lo eini laia Sietni le thatni a ei um dan hi an hung hmu ta hlak a, tha an ti taluo a, fiel bik khawm umlo a hiengang tlawmngaina ei nei hi an ngaisang hle thuhai a hril a. Mitinin ei nei inang seng a um a, chu chu ditthlangna a ni thu, mitinin ei hmang thiem a ngai zie hai a thuhrilna hun a chun a hril. Pu Anil Kumar NR, CO 5 Madras Regt., Khuga Battalion chun hun hmang vein hiengang Hmar hnam thuoitu ûn tak takhai laia hun pek a a umna chu lawmum a ti thu hrilin, Manipur mipui hmasawnna dinga hma an  lo lakna hai projector a suklangin hrilna hun a nei. Hi huna hin Hmar Welfare Fund chu iengkim peifel a ni ta thu hrilin, dawl vat a ni ta ding thu Upa Hmangzalien Infimate Vice President, HI GHQ chun fekhawmhai lai a puong. Chanvo pek a um haiin an sukpuitlingna le hi hun a hlawtlingna dinga kawng dang danga thangpuituhai chungah HI aiawin lawmthu a hril bawk.  
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate