Responsive Ad Slot

Valentine’s Day Special Event Live Music hlawtlingtaka nei; Pu Dr. F. Thienkhogin DACO, CCPur Khuollienin a thang

Sunday, February 15, 2015

/ Published by VIRTHLI
CCpur: Feb. 14 Valentine’s Day Special Event Live Music Charity Show for Cancer Patient (New Artiste on Show) chu Pu HL Daka Memorial Hall, H.S.A. Campus, Rengkai, CCPur hmun zan dar 7 PM a inthawk zan sawttak chen khan hlawtling tak a nei a nih. Hi hun a hin Artiste le Live Band dang dang haiin an talent seng tuok khawmin hla le rimawiin mipui an in awi.

Hi hun hi Rev. Thangsuolien Unity Church, Rengkai in Pathien kuoma tawngtainain an hlan a. Pu Dr. F. Thienkhogin DACO, CCPur chu Khuollien a thangin hi hun a hin Candle insitin Thuhrilna hun a hmang a, chu zo chun thilpek an hlan. Thuhrilna a nei hun a chun hi hun huoihawttu Rimawi Run, kum la naupang tak tak haiin Valentine’s Day hienganga thiltum nei a, hmangaina suklangna a an huoihawt chu inpakum le lawmum a ti thu hai hrilin hiengang hun hi programme naran le in sukhlimna mei mei an naw a, hienganga Charity lungril puta hun buotsai a um chu tha a ti thuhai a hril a. Ama thawkna ngei khawm khawvela mi hausa Pu Bill Gates a nuhmeiin Pawisa India rama Aids invawi hai thangpuina dinga a thawlawm Cheng Crore tel hmang le seng a rawngbawl mek a ni thu hai a hril sa bawk. Chun, Candle sukvar a um hin ei Society sukvar sien ti a hrilin a ditsak thu le hi hun a fekhawm mipuihai Pathien kuoma malsawmna a hni pek thu hai hrilin hi hi an tanna nisien a ti thu le hmatienga khawm sunzawma um pei dingin a nuom thuhai a hril.

Hi hun a sum lam suok aum hai hi Rimawi run hin an ruolpa Cancer a na enkawl a um mek enna le thangpuina in an pek ding a nih. Hun hmangzo a ni hin Pu Ramnunsiem Sanate @Ar En Sanate in Pathien kuoma tawngtaina a nei zo in hun suktawp a nih. Damnaw elkawl a um Gideon (20 Yrs) a nupui Pi Zampui chun hi hun a fekhawmhai chu Isu hmangaina leh tekhinin a lawmthu a hril a. huoihawttuhai le mipui fekhawmhai chu Lalpa’n an hmathuoi a malsawm dingin a ditsakna an hlan. Hi hun a hmangruo pawimaw chi tum tum hmanga um hai hi an hming hril senglo hiel, a neituhaiin an thei ang ang a an tuok khawm dam a nih. En tawn tak an nih. Hi hun a hin mipui an tam leiin Hall in a keng naw tieng a nih.

 – LRS Puruolte| Photo: Muona Infimate
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate