Responsive Ad Slot

HNA le Hmar Inpui Meeting thukhawchang

Thursday, January 22, 2015

/ Published by VIRTHLI

HNA le Hmar Inpui (HI) chun ni 15 January 2015 khan, Khawmawi, CCpur, Manipur ah inpawl- khawmna phuisuitak an nei a, HNA chun HI thaw dinga rawtna a siemhai chu HI kutah inhlanna a nei nghal.

Inpawlkhawmna hun a hin, Pu HR Khawbung chu hun vawngtu a ni a, Pu Hmangzalien, HI VP le Chairman, Finance Committee ni bawk chun tawngtaina’n hun hawngna a nei a nih. Pu Lalthangsang Intoate chun inkhawma hung hai lawmlutna neiin, HNA rawtnahai chu thil ni thei le thaw awm a ni dan hai kimchang takin a hril a.

Pu John H Pulamte President HI khawm chun, "HNA rawtna siem a hin theinghil lei mani aw… ka ti hiel a, HPC (D) le HNA inpumkhatna dinga hmala dingin in ti sa ka lo ring deu a" a ti a, chuchu, rawtna 4-na khin a huom sa thu’n hrilfie a ni nghal a, HNA rawtna hi HI chun a bawzui ngei ding thu a hril a nih. Pu David Buhril, Secy HI chun, ziek ngeia rawtna felfai taka siem a nina hin, ram le hnam hmangaina lungril indik taka inthawka rawtna a ni zie an lang chieng hle tiin a hril a. Pu Hmangzalien chun, HNA rawtna hi thil hawphur um an nawh a, amiruokchu sum-le-pai hi a ni a, sienkhawm, mipui beisei thlaka thil ei thaw chun, tuta sum-le-pai hmu dan dinga HNA rawtna hi HI lo thaw tum dan leh an zul tho a, mipui tieng khawmin harsa an ti bek ring a um nawh, tiin a hril. Pu Vanlalhlun (Buonga) Joint Secy HI Ghq. chun thuhril tawi neiin, tawngtaina’n hun kharna a hmang ta a nih.

HNA le HI inpawltlangnaa inthawka hriet thei chu, Hmar nau chau ni loin, Manipur a unau Zohnathlakhai, pakhat khawmin hringna chan ta loin, ei phutawk zalenna chu ei suolsuok ngei ding an tah, ti hi a nih. Amiruokchu, tu ngirhmuna pawimawtak, sum le pai thawtu ding mipui a bikin, In khata nu le pa hai hi an nih a. Chu umzie chu, hringna chan ta der loa hnam zalenna suolsuokna dingin In tin nu le pa’n mawphurna insang tak an nei, ti na a nih.

HNA chu hnam san suok tuma hel, (revolutionary party) thuneina insangtak nei, a thupek zawm lo tu le ngaitha tuhai chu kaphlum theina hiel thuneina nei nisienkhawm, hnam sin taphawt chu a thaw a mawi kher nawh a. Hmar Inpui thuoituhai hi nunphung pangngaia khawsa (civil society) laia hnam thuoitu chunghnung tak, mipui thlang lal an ni leiin, hieng mawphurnahai hi an kutah innghat a ni hrim a nih. Chuleiin, Hmar hnam civil society sunga thuoitu tin le mipui mimir atu el khawma HI hmadawmna (mission) ding a hin lo thlawp seng dingin HNA chun a ngen a. Chun, kohran tin khawma mani biekin seng hai ah tawngtainaa lo san hlak dingin a ngen sa bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate