Responsive Ad Slot

HSA JHQ CCPur le HYA GHQ in an Lawmpui thu an puong

Friday, December 5, 2014

/ Published by VIRTHLI
Tuithaphai/CCPur Dec. 5, 2014: HSA JHQ CCPur le HYA GHQ in 8th NE Tamchon Football Trophy 2014 neizo a  lo um ta a Champion Team Hmar FC le Runner's Up SSPP FC hai chu an Lawmpui thu an puong a. Hmatieng peia khawm ditsakna insang tak an inhlan. Thalaihai chu inruithei neka taksa inzawizawina hi uor ding le ei hnam mihai hriet ei hlawna tak khawm inkhelna (Sports) hi a ni thuhai an thusuok chun a tarlang sa bawk.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate