Responsive Ad Slot

Phutluina (tukluina) sum leiin mipui mangang

Saturday, November 1, 2014

/ Published by VIRTHLI
(Source: Henry L Khojol)

Aizawl, 1st Nov.,2014: Tulaihnai el a khan Aizawl district huomsunga sawrkar sinthaw le sawrkar sin thaw kher naw hai lakah hmelrhietlo tuhai amani, tuklui (extortion) sum phût chîng an um leiin mipui an mang ang hle ti thulakna chun a hril. Hieng tukluina sum khawntuhai hin SMS le mobile phone hmangin sum an phût tlangpuia. Mi iemanizât pe tah an umlaiin la pe lo khawm an um ni a hriet a nih.
Thu ei dawng danin Aizawl-a inthawka km 119 a hla Darlawn khuoah sawkar sinthaw hai laiah SMS le mobile hmanga tukluina sum phût hmu iemanizât an uma. Hriet thei chinah sawrkar department officer 2 an ṭhangsa a nih. Anni bâka hin retailer hai khawmin sum phûtluina an hmu thu an hril bawk.

SMS le mobile hmanga sum phûtlui hi tulai hin Mizoram abiktakin Aizawl district ah an lar hle a. Tukluina sum phûttu (extortionist) ni a hriet mi pa 2 - Jacob Lianhupa (40) s/o Nivunga (L), Aizawl Venglai le Vanlalliana (20) s/o Lalhnemi, Sangau khuo hai chu Mizoram police han Thawtanni (27th Oct) khan Zoram Nationalist Party (ZNP) ta dinga sum khawn ni a an hriet leiin an lo man ta nghe nghe a nih. Atlangpuiin sum phûttu hai hin Rs. 3 lakhs ânthawk Rs. 5 lakhs chen mimal (sawkar officer) lakah an phût hlaka. An sum phûthai hi Bank a deposit ding le a sum fai in Manipur dep tieng hmun pakhat ah pe dingin an hril hlak bawk.

Tukluina sum khawntuhai hin an nina tak le ieng pawl am anni ti chiengtakin hrilnaw hai sienkhawm, Darlawn le Suangpuilawn vel a chu an bielsunga mi ni dingin a khuomi hai chun a ring thu an hril. Hieng SMS le phone hmanga sum phûtlui hi tukum September vela inthawka inṭan a ni ta a. Ṭhen khat chun sum an peknaw chun an hringna chen derthawng dinga inṭhina an hmu laiin a ṭhen ruok chun inṭhina iengkhawm an hmunaw thu an hril bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate