Responsive Ad Slot

BJP in DC Churachandpur an inhmupui

Tuesday, November 11, 2014

/ Published by VIRTHLI
CCPur, 11 Nov., 2014: Vawisun 2:40pm khan BJP CCPur Dist. Thuoituhai chun CCPur DC thar le CCPur DC 35-na Pu Lunminthang Haokip, IAS chu a Office ah minutes 30 lai inhmupuina an nei a. District sung a hnam tin le mipui aiawin Lawmlutnain puon insil tirna an nei a. Hmatieng peia Pathien Malsawmna tamtak dawnga, indik taka rorel dingin an ditsakna insangtak an inhlan. Hi zo hin Pu Michael Ginzasuan DSO, CCPur chu District sunga PDS chungchanga harsatna um hai chu thei ang anga chingfel dan ding lampui an hriltlangpui bawk. Hi hun a hin DSO chun infrastructure, connectivity, godown hai a um le mumal naw leia thil a ni dan ding ang nizolo niin a lo hril. BJP chun mipui harsatna tum tum hai chu hrein hma a lak mek a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate