Responsive Ad Slot

BJP CCPur chun District hmasawnna dinga hma nasa taka lak an tum

Saturday, November 8, 2014

/ Published by VIRTHLI
CCPur, 8th Nov.,2014: Vawituk dar 8am khan BJP Churachandpur District sunga Mandal tum tum a thuoitu le BJP sunga departmet tum tum um haia thuoituhai chun, an Party Office, Tuibuong hmun a kartin Inrinni zata an nei ta hlak angin, mipui le district hmasawnna ding thil ngaituona le hmalaknain Meeting an nei a. Hi hun a hin Sawrkar thlungpui in an duong ang taka thil umlo tam tak le mipui harsatna chi tum tum hai hriltlang a ni a. Hrat taka hma lak an tumna le inzawmin BJP in PM Pu Narendra Modi kuoma khawm intlun ngei an tum thu an hril. An ngai pawimaw hai lai hin Central University pakhat bek CCPur a um dan ding, Electric zan hun haia inchuklai le mipui haiin an pawimaw ang taka a var that thei dan ding, Lampui le Mipuiin an mamaw tawk Khuga Dam tui an hmu thei dan dinghai a thangsa a. 


PM Pu Modi kuoma submit ding draft tu dinghai laia thang ve LRS Puruolte chun CCPur Dist.sunga India mi indiktak tu el khawmin Sawrkara an chanvo indik tak amani hmulo le an harsatna intlun nuomhai chun a fiena indik tak leh Ziek ngeia a kuoma pelut dingin an ngen. Ama hin CCPur hi Manipur Second Capital nisi a thlierhranga a umna tamtak hai chu hrilin, Central Institution pakhat bek um dinga nawr dingin  le Law and Order sie em em chu a ngai pawimaw zie hai  a hril a nih. Mipui thlier bikna neilo a District an vawi zie hi hrein BJP hlun, Ex-Minister, State le National Executive Member le hotuhai chun ama chu hmalatu dinghai laia an ruot ta a nih. Manipur a tlangrama ram donate nuom tamtak an um laia dit naw sa sa le dodal hai ram lak pek tal tal tuma Central Institution indin tum tal tal a um chu mak a ti hle thu a hrilsa bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate