Responsive Ad Slot

Central YMA in ZRA thil thaw dan an dem

Wednesday, October 29, 2014

/ Published by VIRTHLI
Aizawl, 29 October, 2014:Central YMA chun, Churachandpur, Manipur-a ZRA ha'n Mizohai kuoma phutlui tax an khawn le tax khawn leia kut tuor le harsatna tuok an um chu pawi an ti thu hrilin, remna palai sin thaw a CYMA palai fehai ZRA ha'n inbiekpui an nuom naw chu vangduoithlak an ti thu an tarlang.
CYMA thusuok chun, khawvelah remna palai inbiekpui nuom lo an la um ngai nawh ni a hrilin, "Hun fe tah ahai khawm kan unauhai chau bakah hnam dang (non tribal) hai laka khawm remna thil a chun Central YMA-in inbiekpui thei naw a nei ngai nawh," a ti a; Mizohai chunga phutlui tax khawn chu YMA-in iengtik lai khawm'n hrethiem ngai naw nih tiin a hril, CYMA-inthlada loin hma la sunzawm zing dingin a hril.
Central YMA chun, tuta hnung peia Mizo hnam pĂȘng dang dang hai inpumkhatna a um pei thei na dingin hma an lak pei ding thu an hril bawk a nih.
~ Vangalaini


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate