Responsive Ad Slot

58-CCpur Mandal BJP Office Hawng

Saturday, October 4, 2014

/ Published by VIRTHLI
-LRS Puruolte | Photo: Alan Famhoite
Tuithaphai/CCPur: Oct. 4, 2014 zing dar 10:00 am khan BJP chun 58-CCpur Mandal bik a dingin H.C. Hrangate Compound, Rengkai Road, Rengkai ah Pu H. Khaisei, Working President, BJP, Churachandpur District chun BJP Puonzar (Flag) kai pharna le Office hawngna a nei. Hi zo hin BJP Thuoitu le memberhai chu Office hawng thar a hin hunser hmangin BJP Hotuhaiin thuhrilna hun an hmang tawl. Hi hun hi Pu N. Biren Singh Ex-Minister, State Executive Member, BJP le a hnungzuituhai chun hi hun hi an hung hmangpui. Pu Biren hin Home, Finance le Education hai Minister a ni hun a khan a lo chel ta hlak a nih.
Hi huna thuhrilna hun a nei hun a chun Churachandpur hi Manipur a khawpui pahnina nilovin khawpui pakhatnain ei siem thei a nih. BJP an lal chun ei siem ding a nih tiin a hril a. Unau vawng ei ni a tukhawm inla hran ding ei um nawh. Hlutna in ang seng, Cheng Sangkhat Note ang, hlutna inang seng nei ei nih a. Ei thangruol phawt chun ei ram siemtha thei ngei ei tih tihai a hrilsa bawk.
Hi hun a hin Pu Chungkhosei Haokip, Ex-Minister le State Executive Member, BJP in thuhrilna hun a nei hun a chun CCPur a um hnam tum tum hai hi inla hran ding tukhawm ei um naw a, pakhat ei ni thu hrilin, BJP Hotu le tuta Union Minister ni tah Pu Nitin Gadkari Manipur a a hung hun a khan BJP an lal phawt chun Corruption dona kawnga hrat taka hmalak ning a ta. Tuta sawrkar fe meka thil indiknaw thawtuhai chu an phutawk an chungah dan hmangin rorelna a la hung tlung ding thu le Pi Jayalalitha ang bawka Jail bang zut thei an la hung ni ding thuhai a hril.

Selection nilova Election ei rama a hungum thei ngeina dingin BJP in hma a lak ding thuhai, Tipaimukh le Hmar ram khawm hmun danghai ang bawka Sawrkara inthawka a dawng ding ang tak a dawng theina dingin BJP an lal phawt chun hma a lak ding thuhai a hrilsa bawk. Hi hun a hin Pi Tinkhonei, Mahila President, CCPur Dist. BJP, Pu Thangneikhum, President, 58-CCPur Mandal BJP le mi dang dang BJP Thuoitu le member haiin uopin thuhril tawi hun an hmang tawl bawk. BJP chun CCPur a Gas, Thautui, Khawnvartui, Bufai le nitin mamaw thil dangdanghai mipui mamaw tawk hmu ding umlo lai zinga Black a zawr suok a um ran thei chu mak tiin sukbo a ni ngei theina dinga hma an lak ding thu le tulaia thuthang thalo tak el, IAS (UPSC) Exam hun a hai Hindi tawng chau hmanga ziek ta ding, English hmang talo ding ti le BSI in Bible a sut PM Modi/BJP in a khap tihai hi thuvuongva (propaganda), belchiengdawllo BJP ertu Party hai thedar mei mei a ni leiin tukhawma awilo dingin BJP hotuhai chun hi hun a hin an hril a. India PM, Pu Narendra Modi hmalakna chu ngaisangum le ei ram hmasawnna ding vawng, tuta inthawka kum 10-20 hnunga chu India ram chu khawvela ram hmasawn tak a la hung ni thei ding thuhai ngaithlak a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate