Responsive Ad Slot

HSA Platinum Jubilee Street Corner Campaign ropui taka nei a nih

Saturday, September 6, 2014

/ Published by VIRTHLI
~ By LRS Puruolte

CCPur, September 6, 2014: Hmar Students’ Association (HSA) chun an Platinum Jubilee le inzawmin  Street Corner Campaign chu Sept. 6, 2014 sun dar 12 ainthawka zantieng dar 6 inkar sung khan ropui takin Tuithaphai, Churachandpur khawpui sung le Hmar khuotin fangin hi hun hi ropui le puithu takin an nei. Hi hun hi Sinlung Royal Riders’ (SRR) le a bul ainthawka a tawp chen HSA ditsaktu le ngainatuhaiin an motor hai leh an tawiawm baka, khaw tum tum a lo tawiawmtu an thahnem thei hle. Hi hun a hin HSA Platinum Jubilee Celebration le inzawma Event Coordinators haia inthawk HSA Platinum Jubilee Lawm dan ding chungthu, tuchen a hmalaknahai le Thuhril tawitete ngaithlak a ni baka HSA Platinum Jubilee Theme Song HSA PJ Group Songs, Solo, Live Band HSA PJ Band le Sinlung Royal Riders’ Sinlung Gurup (Live Band) haiin mipui hla le rimawiin an in awi a, mipui mit le na a suktlai hle. Tiddim Road line a lem chun Traffic a sukbuoipha met.

Hi hun a thil tum puong a um hai lai HSA Platinum Star Hunt Audition Round chu Pu HL Daka Hall, HSA Campus, Rengkai, Churachandpur (Manipur) a Sept. 13, 2014 ainthawk a tan a ni ding thu, HSA Platinum Football Tournament Qualifying Round/Trail khawm Tuithaphai/Churachandpur Joint Headquarters Level a mi chu Sep. 8, 2014 a inthawka tan a ni tading thuhai a thang. Hi hun a hin Donation Box a mi thahnemngaihaiin an phal ang tawk tawk sum an thawlawm tawl. Hi sum hi Hmar Students’ Association hmalakna le inzawma hlu tak a hmang a ni ding thu HSA PJCC Event Coordinator in a hrilbawk. HSA Education Fund khawm tuta hma khan indin tan a lo ni tah. Hi Education Fund hi nakie chun Hmar Nau Inchuklai lekhathiem thei tak tak tamtakin an la sawr thangkai ding a nih. Tuhin hi le inzawm hin Bank Account khawm hawng a lo ni tah. HSA Education Department in hi Education Fund hi enkai a tih. Inhnikna neihai tadi’n HSA GHQ thuoituhai indawn chieng thei a ni bawk thu HSA PJCC i/c Media (Publicity) chun a hril.

HSA PJ Live Band a hin Tv. Stephan P. Songate (Guiterist), Tv. Japhet Hranngul (Basist), Tv. Joseph Remruotsang (Drummer) hai hi an nih a insit an um naw hle. Chuongang bawka insit umlo HSA PJ Group Songs Tv. Vanlalchhunga Joute, Nk. Lalrindiki, Nk. Clearance Mawite, Nk. Priscilla Lalliensung Darngawn hai an nih a. Anni hin PJ Theme Song tudio a khawm an Record zo tah a. Hun sawtnawte ah HSA Website ah upload ning a tih. Anni sak hi HSA PJ Theme Song Demo a hmang ding a nih, tiin HSA PJCC chun an hril bawk. Tulaia rawlthar laia malzaia inlar thar mek Nk. Grace Famhoite in “Aw HSA, Aw HSA...” ti hla a mipui a hang in awisa ngat nawk pei lem chu mipui mit le na a tlai hle. Chu chau khawm chu a la ni nawk nawh! Pu Lien Shakum in “Punk Pawisa Neilo ti le Bithu D’” ti hla a hei sak nawk pei lem mipui an um tawk tawk thei ta nawh! Tawp zai khawm rel an tak pha hiel a nih. Hmar ni suk hlutu laia mi Sinlung Royal Riders’ (SRR) Band (Sinlung Gurup) Pu David Buhril (Drummer & Singer), Pu Nicky Joute (Lead Guiterist), Tv. Blessing Buhril (Rhythm Guiterist), Tv. Immanuel Pulamte (Bass Guiterist) hai an nih. Hmar hi Pathien zarin ei lo duoi naw zie an lang chieng hle. Pu David Buhril-in “Pistol Puokruk” a hang sak lem chu mipui khawm a hip hle Traffic a jam pha hiel! Press inlar tak takin hi hun hi an hung cover bawk. Hmatienga Event tum tum la um hai phur thar a um hle. An hawi dei deu. Grand Finale huna lem chu an hawi ding zie lo ngaituo el rawh. MDCs/MLA Music Nite khawm la nei tum niin chanchin ei dawng bawk.   

Hi hun hi Hmar Inpui President le General Secretary khawmin an tawiawm. Zantieng dar 6pm an riin Ngurte khuo ah hun dit khawplo takin suktawp a nih. HSA Platinum Jubilee Lawmna le inzawm hi roupi taka HSA General Assembly nei a a lo umna hmasatak Ngurte, Tuithaphai/Churachandpur ah 11 – 14, 2014 December khin nei ning a tih. Hi hun a hin India ram le khawvel huopa Hmar inchuklai le Hmar MDCs, MLA, Officers han fiel an ni angin uop an tih. Hi hun ropui tak hi Central le State Sawrkar tieng a milien mi lal hai khawmin fiel an ni ang ngeiin an hung uop ve ngei dinga beisei a ni bawk. Hmatieng a HSA Platinum Jubilee Lawmna le inzawm hin Platinum Choir Hunt, Cultural Dance Competition, Debate, Traditional Sports le a dang dang khawm Item la nei tum pei niin chanchin ei dawng bawk. Hi hun mi thuoi tlungtu ei Pathien hring le hi hun hlawtlingna ding a hung hai po po le chanvo peka um ang a mani chanvo ngaipawimaw a hung sukpuitlingtu, hun hmangna hun le hmun haia lo tawiawmtu hai po po baka Donation Box a thahnemngaina suklang a thilpek le thawlawm thlaktuhai po po kuomah HSA PJCC chun Lawmthu a hril.

To God be the Glory! He Leadeth me... HSA Celebrating 75 Years of Serving the Nation.

(Thlalak hai chu nakie tieng a remchang angin hung upload ning a tih)

Rengkai
Rengkai Bazar
Saikot
Ngurte
Khawmawi
Pu David Buhril, Gen.Secy., Hmar Inpui


Photo Credit: Alan Famhoite
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate