Responsive Ad Slot

HWA GHQ in Unit OBs hai inhmelhrietna an neipui

Thursday, August 21, 2014

/ Published by VIRTHLI
CCPur, August 21, 2014 (HT): Hmar Women Association (HWA) General Headquarters chun zani 11:30AM khan VTI Auditorium, Muolhlum Rengkaiah Tuiṭhaphai biel sunga HWA Unit Office Bearers hai bakah HWA GHQ Executive Members le Advisors hai ko khawmin inhmelhrietpuina an nei. Hi huna hin Dr John Pulamte, President, Hmar Inpui GHQ khuollienin a ṭhang a, David Buhril aiin Pu Vanlalhlun Traite @ Buonga chu Guest of Honour in a ṭhang.

Pi Elizabeth, Asst. Secy. HWA GHQ in ṭawngṭainaa hun a hawng zovin Pi J.L. Sawmi, President, HWA GHQ chun welcome address le keynote address a hril a, nuhmei hai chu Pathienin a bik (special) taka a mi siem an ni leiin inngaihnuoi ding an ninaw thu, ram le hnam ta dinga thil ropui tak tak thaw thei an ni thu hai a hril.

Hi huna hin khuollien le guest of honour hai khawmin thuhrilna an nei a, Tui- ṭhaphai biel sunga HWA Unit OB hai chu an ṭhangkim hle. Khuollien chun, Kohran, Association le Organisation tum tum han an ngaisak le ngaisang angin HWA khawmin Pathien chu a hmasa taka sie le ngaisak dingin an fui.

Hi programme hmangna huna hin tulaia mihriema sumdawngna (human trafficking) nasa taka a hung pung le inzawma inhrilhrietna hai neiin HWA in hmatienga hma a lak pei dan ding hai an hriltlang a, Nk. Lalparzo chun mipui fekhawm hai hla mawi takin an awi bawk. Mrs Lalrothar, Vice President, HWA GHQ in hun khar ṭawngṭaina a nei zovin zantieng ruoi hlim takin an kiltlang.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate