Responsive Ad Slot

HSA CCPur Govt. College Unit Freshers’ Meet 2014

HSA CCPur Govt. College Unit Freshers’ Meet 2014

Sunday, August 17, 2014

/ Published by VIRTHLI
CCPur, August 17, 2014: Hmar Students’ Association (H.S.A.) CCPur Govt. College Unit chun zani Aug., 16. 2014 khan Pu H.L. Daka Memorial Hall, H.S.A. Campus, Rengkai, Churachandpur ah an Unit sunga mi 90 vel hai lawmlutna hunser Freshers’ Meet 2014 chu ursun takin an hmang. Hi hun a hin Pu (Tv.) Emmanuel L. Fimate MPS, SDPO CCPur chu Chief Guest niin minutes 55 lai thu tha tak tak hrilna le infuina a nei a.; Chu hun a chun hieng thu hai hi a hril. Tumruna le titakna  nei phawt chun ram dang le hmun dang kher kher pan lo khawma CCpur a College kai khawma hlawtlingna a umzie le mi tamtak chun pawnga mihai lifestyle a tha le a tha naw thlier thiemlo a copy ei ching hi bansan a tul zie hai a hril a. Inchuklai ha’n hotuhai kai that naw suonlam lova, an kai thanaw a lo ni khawma School/College kai zing tho ding le inchuklaihai ei fe zing tho chun hotuhai khawm kailovin um um pei bik naw ni hai tiin an fui bawk. Inchuklaihai chu an inchukna ngai pawimaw a Social le Kohran a inhmang dan chin tawk thiem di’n an fui bawk.

A hril peina a chun, tulai hnai le August thla CCPur Police-in Zu do thla a a puong hi hrattaka fepui mek a nih a. Zu hin ei rama inthatna le suolna chi tum tum, mi tamtak fahra a siemtu le nupuitebawp tamtak hmeithai a siemtu a ni thuhai a hril. Chuleia a do a ni thu le zu dawl pawl Nupui Pawl tum tum in a hma lakna an lo thlawpna thu ah lawmthu a hril bawk. Zu siemna hmun le an thupna hmunhai po po khawm report an dawng thu le hrietchieng hle thu a hril. Kristien inti ha’n zu ei dawn a. A thuppuitu ah ei la hang thang nawk pei lem hi chu thil awmlo le inzak um a ni thuhai a hrilin, Pawimaw le mamaw hai khawm hriet karthlak a ngai ziehai a hril bawk. CCPur ngei a khawm Bank Account tehlem siema, sum du mana Negro mikhawhlo tak takhai le inthlawp hlak tam tak man thei ding hriet suok an ni ta thu le mitin hiengang laka fimkhur di’n an fui sa bawk.
Hi hun a Guest of Honour Pu Joseph Joute, Freelance  Journalist chun ama ngei khawm CCPur Govt. College a BA zo le hi College a’nthawka seilien tamtak an um tak thu hai a hril. Chu hai laia chun a lo kai pui hlak, Pu Jimmy Hrangate, Dy. Comdt., BSF (Manipur & Nagalanle) le Pu V.L. Renga Hriler Ministry of Defence (GoI) a nina in sang tak chel phak hai ngei khawm an ni thu hai a hril. Khawvel thiemna an sang tak zie le technology hung suok pei hai khawm thiem taka hmang a tul zie hai a hrilsa bawk. Hi hun hi H.S.A. GHQ thuoitu le H.S..A. JHQ, CCPur thuoitu haiin an tawiawm bawk.

Hi hun a hin an Unit sunga mi 32 Graduate thar hai Chawimawina Lekha inhlan a nih. Hun karlak ah Hip Hop hmu nuomum tak el SNUMB Crew in an inentir bawk. Nk. Esther Lalsanhim (Hmarram Lelte) le Nk. Eljoykim Infimate ha’n hla’n mi fekhawmhai an in awi bawk. Mr. Fresher 2014 in Tv. Hosea le Miss Fresher 2014 in Nk.Sharon hai thlang an ni bawk. Zantieng programme hmangzo a ni hnungin ruoi inhnik taka buotsai chu kiltlang a nih.  

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate