Responsive Ad Slot

HSA Platinum Year-long Celebration Hawngna le HL Daka Memorial Hall inhlanna nei

HSA Platinum,H.S.A. Platinum Jubilee

Saturday, June 28, 2014

/ Published by Unknown
H.S.A. Founder General President, Late Pu H.L. Daka hrietzingna ding H.L. Daka Hall hawngna le Pathien kuoma tawngtaina a inhlanna nei.

H.S.A. Platinum Jubilee Yearlong Celebration Hawngna Pu PK Jha IAS, DC, CCpur in a nei.

CCPur, June 28, 2014: June 28, 2014 11:10 AM khan H.S.A. Platinum Jubilee Launching –cum- H.L. Daka Hall Dedication –cum- H.S.A. Platinum Literary Competition Programme chu ursuntaka H.L. Daka Memorial Hall, H.S.A. Campus, Rengkai, Churachandpur le Rengkai Govt. Hr. Sec. School hmun hai ah ursun taka hmang a nih. Hi hun a hin mipui 300 chuong fekhawm a nih. Mipui fekhawm hai lai hin Hnam sung a pawl tum tum Thuoitu hai, Sawrkar tienga Civil le Sipai Officer, H.S.A. Adviser le Thuoitu hlun tak tak hai bakah Student Organisation unau hnam dang dang a mi hai khawmin hi hun hi an hung tawiawm bawk.

Rev. HP Runremthang in HL Daka Memorial Hall hawngna a nei lai
Tanna Hla Mipuiin “Tinkim ka  dawn changin…” ti hla an sak zovin. Hunser pawimaw tak H.S.A. Founder President Late Pu H.L. Daka hrietzingna le chawimawinna dinga thangthar H.S.A. GHQ in H.S.A. Campus, Rengkai, Churachandpur, Manipur hmun a Pu H.L. Daka Memorial Hall dinga building a pek suok chu H.S.A. Thuoitu lo ni ta hlak le H.S.A. tadinga hun tamtak lo hmang ta hlak, Rev. H. P. Runremthang Evangelist-at-Large & Youth Co-ordinator, Independent Church of India (ICI) chun hi Hall hi hawngna le Pathien kuoma tawngtaina a inhlanna a nei a. Chu zo chun Hall sung programme hmang zawm pei a nih.

Hi hunser hmangna hun hi Session 1-na hun ah Nk. Margaret Tryte, HSA Legal Adviser in a keithuoi a, hi hun a hin thuoitu hmasa fam lo chang tahai inzana in Silent Prayer hun hmang a ni a, hun inhlan tawngtaina Rev. Samuel Khuma Joute, Principal, AG High School in a nei a. Chu zo chun Pu John H. Pulamte, President, Hmar Inpui & Hon. Chairman, H.S.A. PJCC, in Keynote Address hun a hmang a. Platinum Jubilee & Literary Competition hawngna, Meiser sitin Khuollien Pu P.K. Jha DC, CCPur chun a nei zawm ngal a, Hi hun a fe khawm mipui,  Hnam tum tum a thuoituhai chibai bukna a nei zovin hieng thu hai hi a hril. Thalaihaiin thiltha thaw hmasa dingin an fui a, H.S.A. thilthaw that hai iemani zat hrilna a nei a, chuhai lai chun, vawisunnia thangthar inchuklaiha’n thanghluihai hmalakna le an hnungzuia kum 75 a tlingna le inzawma an hma lakna chu entawn tlak le var a ti thu hai a hril sa bawk. DC, CCpur hi H.S.A. Platinum Jubilee Celebration Committee (PJCC) chun thilpek Vaimim hna tawl, thing-le-ruo hmang a siem ngat International Trade Fair a khawm zawr hlaw tak el Par (dry flower), Khiengkawi mansa, Ngotekher Muffler, Memento (Thu ziek) le Parthi hai lawmthu hrilna le ditsakna’n an inhlan. Hi hun a hin Nk. Clearance Mawite le Nk. Elizabeth ha’n “Ei hnam mawina chu…” ti hla’n mipui an inawi chun mipui na a tlai hle. Pu Rochunghnung Chairman, PJCC in Mipui fekhawm le Event Sponsortu hai kuomah lawmthu hrilna a nei zovin Famtah Pu H.L. Daka naupa Rev. Jonathan Infimate, Manipur Field i/c, ICI in thu hrilna hun tawite a nei a. Chu hun a chun, Mipui fekhawmhai chu ei hnam, ei tawng inzapui lova, Pathien thei tawpa chawimawi dingin an fui bakah inchuklai hai hriet zing dinga thu pawimaw le tha tak tak infuina a nei. Chu zo chun ama chanvo Hun khar Tawngtaina le Inruolsiek dinghai tawngtai pekna hun Rev. H.P. Runremthang in an hmang zovin. Session 2-na le Inruolsieka hun chu hmang zawm pei a nih.


Hi Platinum Jubilee Celebration hi tukum 2014 sung kumtluon a inser ning a ta. Thlatin item chi tum tum haia hmang zui zawm pei ning a tih. A hmasatak a dingin hi ni hin Rengkai Govt., Hr. Sec. School ah H.S.A., GHQ Level a Spot Competition Essay le Drawing & Painting a tan a nih a. Essay a hin mi 245 lai le Drawing & Painting a hin mi 8 lai an thang. Essay hi Category I (Class IX-XII) & II (BA/BSc & Above) a the a nih a. Drawing & Painting Category I (Class IV-VI) & II (Class VII-VIII)  haia the a ni bawk. Topic hi a hun tan hma, inruolsiek dinghai hmuhawi ngei a lekha pawt a ni a. Chu dungzui chun, Category I & II hai chun Topic 2 pei an ziek a nih. Essay Category I, (1) “Fak le dawn nitin khawsakna a ei intodel thei dan ding” (2) Sakhuona le Politics . Category II hai chun, (1) “Inchukna Hnam Damna A Nih” (2) “Tawng A Dam Chun Hnam A Dam” ti hai hi an ziek bawk. Drawing & Painting Category I chun, (1) “Kan School, Ka Inchukna In” (2) “Tlawmngaina” Category II hai chun, (1) “Thing-le-ruo, Ramsa le Rannung hai Humhal” (2) “Insung le khawtlang a naupang hai thangkai ve thei dan” ti hai hi an nih. Result puongna le Lawmman semna chu tuta inthawka hun sawtnawte a nei ning a tih. Tuta inthawk Thlatin hi Platinum Jubilee le inzawm hin item chi tum tum hmang zawm pei ning a ta. Quiz, Monologue, Football, Platinum Star Hunt & Choir Hunt, Tui lilut, Thingkungkai inel le a dang dang hai nei zawm pei ning a tih. Grand Finale chu H.S.A. 1939 a indinna le Assembly neia a umna hmasatak khuo Ngurte, Churachandpur hmun ah hung tlung ding Dec. 11 – 14, 2014 khin ropui tak le ursun taka hmang ding a inbuotsai mek a nih. Hi hun a hin Central tieng a Union Minister hai khawm an hung thang ngei beisei le in dawr pui mek a nih.

Hi Programme puitlingna ding a sum le pai, tha-le-zung hung thawlawmtu, thilpek chi tum tum petu, hi ni le hun a ngai pawimaw a mani sin tul tam tak maksan a hungkhawm mipui, inchuklaihai le an hotuhai, hi Programme a bul anthawka a tawp chen a, Coverage hung thawtu Press/Media tum tum hai inzawt senglo  hiel hai kuomah LRS Puruolte,  i/c Advertising & Publicity Department, PJCC chun lawmthu a hril. Hmatieng peia event hran hran haia Sponsor, Co-Sponsor, Event Partner, Media Partner ni nuom hai tadingin kawt lientak hawng zing a ni bakah. In cash, in kind/gift items haia thang thei zing a ni bakah mani sunghai hrietzingna, Memorial ang zawng khawm a Lawmman tum tum hai tum thei zing a nih. Event le Items a tam leiin Ram le hnam tadinga ei thangtlang theina a nih ti hrie tlat a, ei theina zawn seng ah kut rawl ve di’n mitin a ngenin, a fiel bawk.


Photo Credit: Alan Famhoite

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate