Responsive Ad Slot

Guwahati-a Hmar Hostel-Cum-Community Hall hmun ding

Guwahati Hmar,Hmar Hostel-Cum-Community Hall

Monday, June 16, 2014

/ Published by Simon L Infimate
Guwahati, June 16, 2014: Guwahati hmuna Hmar nauhai ta dingin Hostel-cum- Community Hall nei ngei tum'n Guwahati Hmar Welfare hai chun hun iemanichen a'nthawk khan hma anlo lak tan taa, hi le inzawm hin ni 14.06.2014 khan Pu Thanghlun Hmar, IRS, inrawina hnuoiah Guwahati Hmar Welfare thuoitu hai chun Pu Maji, Minister, Land & Revenue chu a chengna in-ah an inhmupui. Hi huna hin Guwahati khawpui sunga ngei Hmar Hostel-Cum-Community Hall bawlna ding hmun ngenna an siema, an ngenna siem angin Pu Maji hin Circle Officer hai rawn in Begha khat chu an pek thei ding thu Welfare thuoitu hai chu alo hril a nih. Hi le inzawm bawk hin hung tlung ding 17th June, 2014 khin Welfare thuoitu haiin Sonapur Circle Officer inhmupui an tum nawk thu dawng a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate