Responsive Ad Slot

Tleirawl ṭhenkhatin mi 4 an vuok hliem

Tuesday, June 3, 2014

/ Published by Simon L Infimate
CCPur, June 3, 2014 (HT): June 1, 2014 (Pathienni) zan dar 7:00PM vel khan Vengnuam, Hiangtam Lamka hmuna tu ti hrietlo tleirawl hawn khat chun pasal 4 an vuok hrawn a, mi 4 hai laia mi 2 hai chu an hliem inrik leiin hi zan ma hin Shija Hospital, Imphal panpui an nih.

Vuok hliema umhai chu Ramhluna (40) s/o Dolien Colney of Zenhang Lamka le Zomuana (45) s/o Phunthanga of Vengnuam, Hiangtam Lamka hai an nih.

Vuok hliema um midang pahni District Hospital-a admit hai chu Lalrinsang (38) s/o (L) C. Lalmuana of Hmuia Veng le Albert (40) s/o (L) Vanmawia of SA Road hai an ni a, Albert hi zanikhan Hospital-a inthawk insuoktir a nitah.Ei thu dawngnain a hril danin vuok hliema um hai hin Vengnuam hmuna hin pass lawmin bu an fak khawm a. Zan huna anni laia pakhat chun a motor innghat zu sie ṭha dinga a zu suok huna tleirawl hawn hin hmawl le lung hai hmanga an lo vuok hrawn, chuphing leh a ruol dang han an va hnawtzui huna tleirawl ruol hin an lo vuok hrawn vawng el niin ei thu dawngna chun a hril.

Police chun hi thil tlung an hriet le inruolin thil tlungna hmun hi an pan nghal a, sienkhawm mi vawtu hai hi an lo tlanhmang vawng ta leiin man an neinaw bakah mi vawtu hai hi tu ham an nia ti chieng taka hriet a la ni nawh.

Police chun hi thiltlung thuah hin FIR No. 65 (6) 2014 CCP-PS U/S 325/34 IPC an registered a, iengleia hiengang thil hi tlung el am ti a san indik tak hriet a la ninaw a, Police han thil umdan an suizui mek.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate