Responsive Ad Slot

Thingfanghma Hna Tui-Cancer damdawi thatak?

Friday, May 23, 2014

/ Published by Simon L Infimate

Website thenkhat a hai Thingfanghma (Papaya) hna tui hi Cancer damdawi thatak a nih tiin tarlang'n a um tawl a, eini lai hin Cancer damdawi ang a hmang ani thu chu hriet ding a la vang hle. An hrildan tawite hang suklang ei tih.Scientifically Tested or Proven?
Thingfanghma hna a'nthawka lakdawk tui hi Scientific Research an thaw a, cancer cells hai a sukbo thei le tumor cells ei ti hai an thanglien ding a veng thei ti an hmusuok a nih. Hi research an thawna ahin cancer chidang dang hieng liver, lung, cervix, pancreas le breast cancer haia ensin a ni a, hi thingfanghma hnatui hin sin a thaw tha hle ti an hmusuok bakah a dose an sang po leh a sinthaw a hrat zuolpei ti an hmusuoksa a nih. Tulai hnai el khan United States ah hi chungchang hi suichiengna an neina a chun Thingfanghma hna-a damdawi um hi cancer sukdam na dinga damdawi hman lai mek hai laia hrattak nekin a sinthaw a hrat lem zie an hmu suok a, a sinthaw hi tuta damdawi hmang mek hai nek hin maktaduoi lai zet a hrat in an hmusuok a nih.

Thingfanghma hna a'nthawka Cancer sukdam
Hmun hran hran ah Thingfanghma hnatui hmang leia Cancer sukdam thei talo ding ti hai chen khawm an sukdam thu hril a nih. 

Gold Coast Bulletin 1978 suoka Stan Sheldon an ti chun thingfanghma hna tui a inthawka a cancer invawi a sukdam thu alo tarlang taa, Lung cancer thi ngei ngei dinga an ti chu thingfanghma hna a inthawka tui lakdawk chu thlahni sung a dawn a,a n hang test nawk chun a cancer chu alo bofai vawng thu ziek a ni a. Doctor hai khawm'n mak anti thu an hril a nih. Stan Sheldon hin Thingfanghma hna a inthawka tui damdawia a hmang tanna hi kum 1962 lai kha a ni a, hi damdawi a hmusuok tawite hnunga a nuhmei in cancer a hung invawi ve a, a thawdan ang bawkin thingfanghma hnatui chu a pek ve a, a nuhmei cancer invawi chu a dam ve der a nih. A nuhmei bak ahin cancer invawi mi 16 hai khawm pe ve in an dam pui vawng thu hril a nih.

Stan Sheldon hin thingfanghma hnatui in cancer a suk dam thei ti thu a hung insuo a'nthawk hin cancer natna a na mi tamtak in an hmang sin tawl ve a, an dam pui ngei thu hril a ni bawk a nih.

A siem dan
1. Thingfanghma hna a lairawl iemanizat, tawl vang ta chu at-phit a, tui litre hni vel bur a saucepan ei ti haia suong thlawk ding a nih.
2. A tui chu a zatna vel zet a kang hun chen chu suong ding a nih
3. A tui chu a hna hlek a'nthawkin thlitfai ding.
4. A tui chu glass container a sie ding a nih. Nuom chun fridge (refrigerator) ah nithum/nili hai chen sie thei a nih. An hril dan chun a thatlai zingin a tui siemthar hlawk chu a tha tak a nih.

A fak dan
Thirhaihawte (spoon) thum or 50 ml peiin nikhata vawithum dawn ding, hi damdawi hi a thei hram chun chawl lova thla hni vel bek fak ding a nih.


Thingfanghma hnatui thatna dang hai
1. Dengue ei ti hai khawm hi a veng thei a nih. Pharmaceutical company hai chun thingfanghma hnatui hmang hin Dengue sukdamna ding damdawi an siem mek a nih. Doctor hai chun thingfanghma hnatui hi 20-25ml nikhata vawihni vel dawn chun dengue natna hi sukdam vat thei a nih an tih.
2. Malaria natna khawm a sukdam thei a nih.
3. Thingfanghma hnatui a hin vitamins A, C le E immune system ta dinga tha a um a, Viral infection ei ti hriltlang hai khawm hi a sukdam thei a nih.
4. Phingpui hratnaw hai ta ding khawma tha em em a nih. Thingfanghma hnatui a hin vitamins A, B1, C le E, calories, protein, carbohydrates, calcium, phophorus, iron and water hai a uma digestive system ta dingin a tha hle a nih.
5. Serthlum at-har le Thingfanghma hnatui hin thau (fat) khawm a suktlawm thei a nih.
6. Nuhmei thinei infuklo hai ta ding khawmin a tha bawk a nih.
7. Thingfanghma hnatui a hin vitamin A le C a tam leiin vun hriselnaw hai ta ding khawm'n a tha.
8. Sam til le sam hriselnaw hai ta ding khawma a tha bawk a nih.

Thingfanghma hnatui damdawi a hmangthu hi internet/website  tamtak a zieklang a ni a, a hriesap nuom hain chun google a zawng el thei a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate