Responsive Ad Slot

HMAR ṬAWNG

Friday, May 9, 2014

/ Published by Simon L Infimate


Hmar hawrawp hi ei ni Hmar haiin ei siem a ni naw a, Hmar ţawng hmang khawm ni lo hai tuipui ral sap hai daiin ei unau Lushai hai hmang dingin Sap alphabet zûlin hawrawp an siem pek a ei ţawng leh an hnai leiin eini khawmin ei zuk hmang zawm ve el a na. Hi chungthu a hin lawm a um tak zet Sap hai zarin hawrawp nei lo hai khan hawrawp ei hung nei pha ta a. A siemtu lo thi ta hai sienkhawm a hnam chipui hai kuomah Hmar hnam hminga lawmthu hrilna khawp, Hmar hnam dan a lawmlut lei a an ram a Bawng zu thatna khawp hiel a nih. Chûnglaizing chun ka hril nuom tak chu Hmar ţawng hmang an ni naw tlat leiin ei hawrawp hi anfu zo zat nawna a um a nih ti chu a ţawng hmangtu hai ngeiin hrieng ei tih. A siemţhatna sin chu ei nien ei thaw naw chun hnam dang han mi hung siemţha pek ta naw ni hai a tuipui ral a sap hai hungin mi hung siemţha pek ta bawk nawng an tih. Chuleiin ei hawrawp hmang an fuk zo zat naw hai siemţhat chu ei mawphurna lieu lieu a na ei liengko a innghat a nih. Sap hai siem a ni a kum tam tak a liem ta a siemţhat intak tang a tih ti ţhangsan a ei lak chun khawvel um sûng hmar hawrawp hi siemţhat ni um naw nih.
Sap hai hawrawp (alphabet) hi ankawp a um naw a, eini ruokchu hawrawp (alphabet) inkawp pathum ei nei a nih, chûng hai chu: AW, CH, NG
Chun ei hawrawp lai hin pawimaw rak lo, chu chu um naw sienkhawm a pawilo ding hawrawp a um bok a chûng hai chu: G le J.
A AW B CH D E F G NG H I J K L M N O P R S T Ţ U V Z.

Ei hawrawp inkawp hai hi hawrawp inkp kher lova hawrawp pakhat cho hmang a ri pangngai tho insuktir a siem dan a um a entirnan: Sap han W an ti hi Aw aiin hmang inla chu umzie chu AW= W, Chun CH aiin C hmang inla CH=C.. Hi hi ei nuom phawt chun ei hmang thei a san chu Sap han E an ti hi ei ni chun A ei ti dai a, I an ti hi eini chun E ei ti nawk dai a, U an ti hi Uo ei ti a chun O an ti hi Ou ei ti nawk a, chuleiin W an ti khawm hi Aw in hmang inla a pawi chung ding am manih? Chun G(ek) ei ti hi pei inla a san chu G hi ek ei ti a, E ei nei a chun K ei nei nawk bok a, E le K ziek kawp chun EK a siem a chuleiin a hranpa a G(ek) nei hi a ţangkai chûng am manih? G nei naw inla khawm E le K ei nei tho annawm. Chun NG aiin G hmang nawk thung inla NG=G, chu umzie chu G chu NG ri in a fe ding tina a ni chu. Chun J hi pei inla Z ei nei thova J in a hriltum chu Z in a hrilfie phâk vawng tho. Hieng ang a lo ni chun Hmar hawrawp chu hieng ang hin a fe ding tina a ni chu.

A W(aw) B C(ch) D E F G(ng) H I K L M N O P R S T Ţ U V Z.

Chun Hi hawrawp hmang hin thulam hang siem sin ro.
Hieng ang a ei thaw chun sei deu deu a thu ei ziek hai kha hung suk tawi pha sawt a ta, word tlawm tein fel kawk a ziek dan a um lem ring a um.
Ka ngaidan mei mei a nih ka hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate