Responsive Ad Slot

Tuolpui, NC Hills, Assam

Sunday, April 6, 2014

/ Published by Simon L Infimate
Tuolpui hi tlamgram inhawi em em el Cachar saktieng tlang a um a ni a, Hmar khuo hlui ve pawltak lai a mi niin in 130 vel umna khuo a nih. Haflong a inthawk a km 45 vel a hla a um a ni a, Mahur a’nthawk chun km 20 vel a ni bawk. Haflong a’nthawk a Nagaland le Manipur infepawna lampui a um a ni a, Jinam Biel fepawna lam a hraw a ni bawk. A tlang a’n sang leiin dei khawm a dei hle a, NC Hills a chu hmun deina pawltak ni a hril hlak a nih. Thlasik a chu vur khawm a tla hlak a nih.Tuolpui khuo sattu chu Thuomhmang Ngulthuom Changsan a ni a, Manipur lai a nih. Chu hnung chun Mizoram lutin, chu hnungah Cachar a’nthawk North Cachar hmun iem mani zat a umhmun hung khuor peiin 1795 a’nthawkin tuta khuo hi tienlaia Tuolpui hming chawiin an um tan a ni a, kum 200 vel chu alo hmu der tah. Changsan Pahnam hai inlalna ani a, vawisun chen hin chu Lal nina chu anla chel zing a nih. Hi Tuolpui hming chawi hin Cachar Tuolpui khawm NC Hills Tulpui le inruol hin khuo satin anlo phuok ve a nih.

Kum 1958 khan Kristien sakhuo zawmtu an hung um tan ve chauh a, Hmar khuo a chu Kristien sakhuo lut nuhnung pawlna tak a nih. Pi-Pu khawsak dan hai le kin le kawng hai khawm hi hmunah hin chu an la lak un hle a, kum upa tieng met hai chu khawvel lai hun tawng le sir phak deu vawng anal nih. Kohran chu tuhin ICI, EFCI, Presbyterian le RPC an um.

School hi Kristienna lut hma a’nthawk ta khan Bengali Medium kum 1939 lai khan LP School tan alo ni a, chu hnunga hi Bengali Medium School hi inphawitir ani nawk a, hun sawttak school bo a um hnungin a bul tan thar nawk a ni a vawisun hin chu Sawrkar LP School pahni , ME School , High School le Convenant English School (Nursery- Class VII) , Standard English School (LP) le Diamond English School (LP) hai a um ve tah. Higher Secondary school sie dingin sawrkar nawr mek a nih.

Tuolpui khuo hi inhma chu nunghak hmeltha tamna a hril hlak ani el khelah lekhathiem suokna khuo a hriet ani hlak. ACS dam, Officer lien dang dang, Engineer, Doctor, British Royal Army, Pastor le mi suongum tak tak hai suokna khuo alo nih.
HSA khawm an hrat hle a, naupang inchuklai hai dam coaching pein, lekhatiem hun hai an siem pek hlak a, sawrkar school hai le khawsung a school hai siemthatna dingin school visit, parents, le managing committee hai fielin inchukna tienga hmalak dan ding dam hriltlang hlak a nih. HSA hin Office le Guest House inhawi tak a nei bawk a nih.

Thilhluihai:
Sikpui Lawmlai lungphun , Tartenu lungphun , Zawllung le tienlai thil hlui tamtak le British hai kut hnung khawm hmu ding a um.

Fak zawng dan:
Lohma a fak zawng a ni deu taka huon le leilet hai khawm thaw a nih. Coffee a tha in a hlawtling thei hle a,Coffee huon a fak zawng le Sap maite (Iskut/Squas) atha hle leiin huon nei an tam bawk. Aithing , hmarcha, fanghma le lo thlai a tha hle a, lohma a fakzawng hi an fak zawngna ani deu tak.

Sawrkar hratna ani naw leiin electric eng ala tlung ve naw a, amiruokchu RGGVY hmangin tukum Christmas hma hin chu electric eng hmu ta ding a nasataka hma lak a nih.


~Source: Inchuklai Nun
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate