Responsive Ad Slot

BERMUDA TRIANGLE (Devil’s Triangle)

Wednesday, May 30, 2012

/ Published by Simon L Infimate
~Darsanglien Khawbung

Bermuda triangle an ti hlak hi ei hriet ta hlak ka ring a. Atlantic tuifinriet a, hmun khawlai a ma ni ah triangle ang kilthum nei a um anga ngai a nih.

North America sim sak tienga um a ni a,kil thum nei dik tak ruok chu a ni lem nawh, Hmar tieng a kil pakhat chu Bermuda thlirkar-ah a um a, sim tieng a kil pakhat chu Florida-ah a um nawk a, Florida a’nthawk chun khawsak tieng Bahamas thlirkar le Puertorico thlirkara  fe thlangin 40’W longitude bul-ah a kil pakhat a um nawk a. Chutaka inthawk chun a kil pakhat Bermuda thlirkar-a  mi kha a hang zawm nawk a ni. Bermuda Triangle hi tulai khawvel thil mak zuolhai lai a pakhat a ni a. Hi triangle sungah hin lawng le vuongna tam tak an hmang ta a nih. A makna em em pakhat chu Lawng le thil dang inhmang reng reng hi sulhnung sui ding pakhat khawm a um ngai naw hi a nih. Hieng taka thil mak hi a ni leiin khawvel mivar scientist-hai chun hrilfie tumin nasa takin an bei a, ni thei awma an ring thil chi hrang hrang an hril a, a fiena tak tak ruok chu an la hrietthei chuong nawh. Theory tam tak an siem a, an vawr dar chiem chiem bawk a. Scientist-hai theory lai a “hi hi a lo ni ngei eh” tih ding bik a um chuong naw leiin, khawvel chun mak tiin tu chen hin Bermuda triangle hi a la thlir a nih.

Vuongna  le lawnghai inhmang  hma  minute sawt naw te chenin pilot-hai le an vuong suokna hmun an naw le an ṭumna ding hmuna umhai leh an inbiek paw thei zing hlaka, radar khawl a hai khawm an lan lang thei zing hlak a, amiruokchu, hun sawt naw te ah an chin hriet lovin an in hmang dai hlak a nih. An mangang khek rihai chu  radio khawlin a man fuk pal hlak bawk tho a nih. An compass hmang a buoi zo vawng ti dam, an zawn hnuoi tuifinriet umdan chu a  a pawl ti dam, van boruok rawng a danglam thut ti dam chu an thil hril an man pal hai  chu a ni hlak.

Hieng anga vuongna in hmang  hai laia, a rapthlak tak chu, April 19, 1962  kha a ni a. Hi ni hin Florida a’nthawkin Flight no.19 an ti, vuongna 5 vuongsuokhai le a chuonghai chu an inhmang fai vawng a. Khaw tha elkhen hnuoi-ah ni si, iengkhawm hmu thei lovin vuongna ding tieng  khawm hre lovin an chi-ai a ni ti chu hmunpui tieng a’nthawk  chun an hriet thei a. Hieng vuongna inhmang zawng dinga vuongna dang mi 13 chuongna an tir nawk khawm chu chin hriet lovin an hmang nawk ta pei a. Chuleiin, Bermuda Triangle hin theory a a hau em em el a, mithiemhai ringdan tam tak hai khawm an ang naw tawl hle a nih.

Mi ṭhenkhat hril dan chun, “Inhmalai khan Atlantic tuifinriet umna-ah hin khawmuol lien tham ve tak a um hlak a, chutaka mi chenghai chu ‘Atlantian’ an ni a, hieng mihai hih an changkangin an var hle a, science leh technology tieng a khawm  an insang hle a. Chu thlirkar Atlantis an ti chu tui-ah chun a pil ta dai a, a mihriem chenghai chu anvar em leiin tui-ah pil hai sienkhawm an thi hmang vawng naw a, tuchen hin atlantic tuifinriet mawng inthuk takah civiliazation ropui tak indinin an la khawsa zing a. Chuong mihai chun ei khawsak dan le ei changkang tak dan hi an hung en thlithlai zing a, ei vuongna le ei lawng  an hung tawng fuk phak phak an man a, a mihriem chuonghai ṭhangin tuipui mawng inthuk taka an la sie ṭha a. Hieng Atlantian-hai hi tlengdarvuongthei siemsuoktuhai ni’n an ring bawk, a san chu hieng tlengdarvuongtheihai hi “Atlantic tuifinriet anthawka hung suokin an lut nawk hlak ni in an hriet lei a ni, an ti bawk.

Khawvela thilmak tak tak lawrkhawm, thil umthei khawm a ei ngai naw, nisienlakhawm, dik ni bawk si an ziek khawmna a khawm Atlantis thlirkar chanchin hi hiengang hin an ziek tlat a nih. Chu chu, “Tien laiin Africa leh Europe ram inkar-ah hin thlirkar mawi tak a um hlak a. Chutaka mihriem chenghai chu  thilthawthei tak, changkang tak, indo thiem tak an ni a. An nungchang ṭha an inhmang leiin hremna an tuok a, tuipui hnuoiah an pil ta dai a” ti a nih. Hi thu hi Greek mivar pakhat Plato an ti chun a lo ziek a. Plato hril dan chun hi thlirkar hming-ah hin Atlantis ti a phuok a, tuta Straits of Gibralter ei  ti bula um hi a nih. An hril dan  chun hi thlirkar lien zawng hi Lybia le Asia inbelkhawm nekin a lien ni in an hril a nih. Plato hin a pu Solon an thawka a dawng sawng a ni a. Chun, Solon  hin Aigupta puithiemhai an thawka a hriet sawng a ni nawk a nih. An hril nawk pei dan chun Solon a pieng hma kum 9000 vela hi thlirkar hi pil hmang a ni a. Khawvel varna hmanga sut ruok chun hi thil hi um thei awm khawm in an lang nawh. Tuta a um ang hin kum makteduoi tam tak sung chu Atlantic tuifinriet hi lo um ta nia hriet a ni si a,atui hnuoi-ah chuong ang thlirkar lien tham tak innghat ni awm hmu ding a um bawk si naw leiin.

History anthawka thil hriet pakhat ruok  chu hi hi a nih. Kha hma khan Kupra thlirkar vela hin ram changkang tak. Minoan Lalram an ti chu a um ta hlak  a. Kum zabi 15-na tawp tieng chun hi lal ram hi anhmang ta dai   ani an ti a. Tulaia archeologist-han an suina-ah chun hi thlirkar inhmangna san hi tlangkang nasa takin an khum hmang lei niin an hriet. Kum 1470 BC khan Kupra thlirkar hmar tlang tieng deuva thlirkar pakhat Thera an ti chu tlangkangin  a suosam rak el a. A thlirkar laihawl vel hmun lientak chu ft.1200 laia inthuk khur-ah a pil hmang ta a, a vel tla pil mahla chu tuhin Santorini thlirkar ti a hriet a la nih. Tu hin hi thlirkar  khawm hi tlangkang lung feet 100 vela sa in an khum tlat el a. Hi hnuoi a hin a ni Minoan lalram sulhnug khawm kha an hmu chu.

Thil pakhat ei hriet nawk hmasatak ding chu Bermuda triangle sunga vuongna vuonghai hi an hmang zie hlak tina chu a ni chuong naw a. Buoina ieng a ma ni bek an tuok hlak a nih ti chu hril ding tamtak a um. Vuongna ṭhenkhat  chu an ṭumna hmun ding an tlungin minute 10 velin an inhnu hlak a ni. Chun, van sang ei ti boruok um ta nawna hmun Space ei ti khin eng tlukin a mani, inzin ta la, hun hi a pawtkir thei bawk niin Einstein chun a lo hril bawk a. Eng tluka hratin vuong ta la chun, Hnuoi tieng  hi hmu thei zing ta bawk in la. Hnuoi tienga sana chu a let zawngin an vir ding tina a ni chu.

Chuleiin Atlantian le Lemurianhai hi an chengna khawmuolpui tui chunga a um lai khan Hun kawtkhar (Time Window) hi an hmang ṭangkai hlak a. Hi hun kawtkhar inumtirtu hi hnuoiin Ni a helna ah a um hmun  thu le magnet anga a khawsakna inlaichinna lei a ni a. Electric amani Thirhipthei amani thahrattak  neiin Bermuda Triangle sunga hin hun kawtkhar chu a suk hawng thei a. Hi hi an dik a ni ti sukfie ding chun vuongna vuongsuok laia hun indik taka vawng si, mihriem chuonghai sana chu hnuoi-ah an ṭum hnunga minute 10- 15 vela an sana an hnuzie  anthawk hin, hi Time window hin hieng sanahai hi a suk danglam thei a ni el thei.”

Russia mithiemhai in Bermuda triangle an enfiena-ah chun khawmuola ṭhawngaleivir ang hin tui-ah livir nasa tak, a lien zawng kilometer 200 vel laia lien  hi Sargossa tuipui-ah an hmusuok bawk a nih.

Bermuda Triangle anga lawng chin hriet lova pil hmang ziena hmun pakhat a um chu,  Hongkong, Taiwan le Philipines inkar tuipui a ni. Hi hmun hi Devil’s Sea ti’n an inbuka, kum 600 lai liemta anthawk khan mi’n an buoipui ta a ni. Hieng hmunhai le Indopui-II laia Burma le China inrina vela Japan Sipai le kumpinu sipai battalion khat ve ve lai chin hriet lova an in hmang vawng na hmunhai hin inlaichinna a nei di’m maw? ti hi mi thil chikmihai ngaiven a ni. A dang khawm Article vel le a chanchin hi tiem ding tam tak chu hmu ding Internet vela chu a um hriet bel ding khawm tamtak a um bawk a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate