Responsive Ad Slot

Assam Education Minister Pu Dr. Ranoj Pegu Muolhoi ah

Saturday, January 22, 2022

/ Published by VIRTHLI
Haflong, January 22, 2022, Virthli (ONP): Assam Education Minister Dr. Ranoj Pegu chun January 19, 2022 zân khan Muolhoi khawpuia ropuitaka lawmlût a nih.

Liemtah January 11, 2022-a a Office ngeia HLS ṭhuoitu- Pu Lalhmarthang Tuolor le Pu S.K. Khobung hai fielna chu ngâi pawimawin January 19, 2022, zantieng dar 6:00 PM khan CH. KHAWTHLANG HALL, Muolhoi ah Assam Education Minister hi ropuitakin lâwmlut a nih.


Hi hunser a hin Hmar Child Artist inlâr 'Kalmawizo Hmar' in Assam hlapui 'O Mur Apunar Dekh' ti thiemtaka sakin mipui fekhawm hai an awi a. Hunser hmangna hi Pu Lalnunthar Khobung-in hnêtakin a keihruoia, Pi Lalropui Hmar, President HWA Assam Region in lawmlûtna thucha thiemtakin a hril.


Hi huna hin Upa Dr. VLT Bapui, President, HLS, Assam in thuhril tawi neiin, HLS chanchin lê Assam rama Hmar ṭawnga inchûkna inṭhanglien pei dân, an harsatna le an thil mamawhai hrilna hun hmangin 'Memorandum ' Khuollien Pu Dr.Ranoj Pegu kutah a'n hlân.


Hun kâr lakah Nk. Jedidia Joute anthawkin hla ngaithlak a ni a, Muolhoi Cultural Troupe ha'n 'Sikpui Lâm' mawi tak el an pholang a, hi hin Khuollien a sukphûr zuol hle thu dawng a nih.


Hi hun hin Education Minister chun thuhrilna hun hmangin hun sâwttak a inthawk Hmar hai a lo hriet tâk zie, Education tienga Hmar hai dangchâr zie hai hrilin a theina zawnah thei tâwpa ṭhangpui a'n huom thu hai a hril a. An thil ngên hai chu a'n rang tienga a bawzui ngêi ding thu a hril a. Assam a  tlîngmi hai hin hnam lien lem hai el tumna lungril an nei a ṭûlzie hai uortakin a hril a, hieng nêka program phuisui lem a hai ṭhang a la nuom pei thu hai a hril.
Hunser hmang a ni sung hin HLS Assam le HSA Assam Hills JHQs inkawpin Joint Memorandum an pêk bawk a nih.


Hi hunser hi ursûntaka hmang niin hun khârna ṭawngṭai Rev. Lalmalsawm Faihriem-in a nei zoin hun suktâwp a nih.


Hall tieng hun hmang a ni zoin Upa Darrova Darngawn, Vice-President, HLS a chengna In-ah hotu fiela um haiin Education Minister Dr. Ranoj Pegu hi ṭha takin inpawlpuina hun an hmang a.


Hunser hmang a ni huna hin Pu Ngamrothang Hmar, Hon'ble EM, NCHAC khawma Khuollien Dr. Ranoj Pegu hi a bul a inthawk a tâwp chenin a ṭawiâwm a, a suk phusui zuol hle niin thu dawng a ni bawk.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate