Responsive Ad Slot

Pherzawl DC Team han Pherzawl District ah Covid19 Vaccination Campaign an nei

Monday, July 12, 2021

/ Published by VIRTHLI
Pherzawl, July 12, 2021, Virthli (ONP): Pherzawl DC Pi Mannuamching le a team hai chun July 6-8 inkar sung khan Pherzawl district a khuo hai- Tinsuong, Pherzawl, Sipuikawn, Taithu, Lungthulien, Parbung le H.S. Damdiei ah Covid19 chungchangah Vaccine Awareness Campaign an nei. Hi huna hin covid19 vaccine inkap a pawimawzie ursuntakin mipuihai hrilhrietna hun an hmang a, vaccine chungchang a thu belchieng dawl lo, thu vung va social media a inthang vel hai chu ring el lova mi tuel khawm vaccine la seng dingin mipuihai an hril. Khawtin an fang huna hai Pherzawl CMO- Dr. Phirthanglien Buhril in vaccine lak a pawimawi zie fumfe takin mipui hai a hrilhriet hlak.
Hi huna chun Pherzawl DC chun khawtin a Village Task Force hai tlawmngaina le inpekzona hai a hmuin lawmum a ti thu a hril a, sawrkar a'nthawka sum le pai thangpuina beisei el lova mani thahnem ngaina lei le khawtlang hmangaina leia an hma lakna a hmuin khawtin a task force hai chungah a lawmthu a hril.

 A hril peina a chun sawrkara inthawka mipuiin bufai an dawng hlak chu an dawng tlawm nasan hrilin, ration card le aadhar thlungzawm a hung ni tak leiin hi chungchang la sukfel lo hai chu cut an hung ni ta pei leiin aadhar card la submit lo haiin an hma tienga submit fel vat dingin a hril a, hi kawnga hin SDO staff hai khawma an bawzui mek thu le iengtiklaikhawma mipui  an thei ang angin an lo thangpui pei ding thu a hril. 

Covid19 Vaccine Awareness Campaign a fe Pherzawl DC Team a hin Pherzawl CMO, Addl. SP le  SDO staff hai an thang.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate