Responsive Ad Slot

HNU EWC Meeting nei

Thursday, June 4, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Rengkai, June 4, 2020, Virthli (ONP): Hmar National Union (HNU) chun june 4, 2020 khan Pu L. Thanzam Pulamte a chengna In, Zote Veng, Rengkai-ah EWC meeting nei a nih. Hi huna hin Dr. Chaltonlien Amo, Gen., President, HNU a inthawkin tulaia Covid-19 hri inleng mek le inzawma a hmalak dan hai le hmatieng peia thang a lak tum dan hai ngaithlak ani a, mipui hai ditsakna le thuoitu ni dinga an thlang chu a mawphurna hai hlen pei a tum thu a hril a, Tipaimukh MLA ni dinga a biel mipuihaiin an thlangtling chu inzain a biel mipui abikin tulai natna hri inleng mek leia Quarantine Centre a um mek hai ta dingin hma nasataka a lak ding thu a hril.

Hi huna fekhawm EWC members han HNU General President a hmalakna chu tha le lawmum an ti thu an hril a, tulaia harsatna tuok mek mani chipuihai a thangpuina chungthuah an thlawp pei ding thu an hril.

Hi huna hin Delimitation chunchangah inrawntlangna le hriltlangna nguntakin nei ani a, HNU chun a theitawp suoin hma lak tulna le athaw ding um hai chu an thei ang anga an bawzui pei ding thu an hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate