Responsive Ad Slot

Fahra le rethei hai ta dingin ''Ministry Of The Saints" hawngna nei

Saturday, March 7, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Tuithaphai, March 7, 2020, Virthli (ONP): Naupang fahra le rethei hai thangpui le dawmsangna dinga Ministry Of The Saints ( II Corinth. 8:4) indin a um chu vawisun March 7, 2020 dar 1:30 PM khan Young Leaners' School Auditorium ah  hawngna hunser hmang a nih. Hi huna hin Ministry of the Saints a Board member- Rev. Alan L. Thiek chu hun vawngtu niin Rev. Varsanglur in hun hawng tawngtaina a nei zoin Rev. H.B. Hluothangin Ministry Of The Saints (MOTS) hawngna a nei.

Hi huna hin hi vision neitu Rev. H. Chungthang Thiek in hi Ministry chungchang le a hung intan dan hai hrilna a nei a. Hi rawngbawlna hi Lalpa rem ti ngei ani ti thu chieng taka a hriet hnunga Upa Haulienhlu Tusing hai le inrawnin january 8, 2020 khan Chanchintha dawngna hmasatakna khuo -Senvawn a zu tan hi thaa an hriet leiin an tlan thla thu a hril a. Hmarram Kohran Inzawmkhawm (HKI) a hotuhai le Senvawn Kohran Inzawmkhawm a executive committee hai leh January 9, 2020 khan inpawltlangna nei niin hi Ministry a thiltum le vision hai hriltlangna nei ani thu a hril a, tha an ti thu le theitawpa an thlawp ding thu lo hrilin thu an pass nghal bawk a nih. January 13, 2020 in Kohran Inzawmkhawm hai hmalaknain nu le pa nei lo, fahra le retheina leia lekha inchuk theilo mi 43 thlang dawkin sponsorship form hai fill up ani thu a hril a. Lungthulien ah fahra pali laksa an ni thu hrilin ring nekin mi an tam ta leiin khuo dang khawm sir chuong ta loin an hung nghal thu a hril a. Hi rawngbawlna hi hmutheiin vawisun ni hin Ministry of the Saints hi Lalpa'n a mi puong pek ta a nih tiin a hril a. A hril peina a chun hi rawngbawlna hi sukpuitling dinga Lalpa Pathien Upa Haulienhlu le a nuhmei Pi Ramsiemzo hai kuoma an lar ni'n a hriet leiin lawmum a ti thu a hril bawk.

Hi huna hin Upa Haulienhlu Tusing, Chairman, Managing Board (MOTS) in thu a hrilna a chun  fahra , retheina le pasietna leia lekha inchuk theilo mi 43 hai lai hin mi 16 in a chawmtu ding an hmu nghal thu hrilin mi tuel khawm hi ministry a kut hung rawl nuom hai ta dingin iengtiklaikhawm kawt lientak an hawng zing thu a hril.

Hi hunser a hin Rev. Hrangchunghnung, External Chairman, HKI a inthawk le hi ministry a inhnikna nei fekhawm hai anthawk thuhril ngaithlak a ni a, hunser hmang ani sung hin Kona Rawl Trio le Nk. Ruth Buhril hai anthawkin inpakna hla ngaithlak a nih. Hun khar tawngtaina Rev. Saithanglur Joute,   Secretary Evangelism, RPC in a nei zoin hun suktawp a nih. Hi huna hin Ministry Of The Saints  chun naupang fahra le rethei leia lekha inchuk theinawhai a tlawna chawm ding le an hma khuo sukeng pek a,  pasietnaa inthawka chawikang dingin le Pathiena hringna tha tak inneitir ti chu an thil tum pawimawi tak ani thu Virthli Palai an hril.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate