Responsive Ad Slot

NC Hills a Department ṭhenkhat a appointment um mêk thu ah ISF le IWF ha'n Department Officer hai an inhmupui

Saturday, January 11, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Haflong/CCPur, 11 Jan. 2020, Virthli (ONP): NC Hills Indigenous Student Forum le NC Hills Indigenous Women Forum hai chun Department dang danga fein 2010 laia GoM (Group of Ministers) haiin recommendation an lo thawna thu ah NC Hills district hming chu Dima Hasao a thleng a lo ni tah a, recommendation an lo thaw dungzuiin sawrkar sin hrim hrim hnam tinin an population ratio anga hmu ding le Council hnuoiah a thi an lo um khawma Compassionate groud a an sung-le-kuo hai (Next of kins) pek ding tia zieka lo um tah chu vawisûn ni chenin Council hin a sukpuitling naw a,  term hmasak khawm khan  Council hin department dang dang 3rd le 4th grade appointment a lo pek a khan hnam pakhat  Dimasa haiin 95% deu thawin thawkna an hmu a, population ruok chu 33% chauh an nih.

Department exam lo zo tasa hai khawm Council haiin an dit hai an lo tling naw leiin department tin deu thaw hi written exam hai re-examination an in thaw tir nawk hlak a, hi anga thiemnaa inelna um loa hnam khat chauh in ditsakna anga um an tâk leiin IPF hnam sunga Inpui, Student le Women organisation dang dang hai in rawntlângna nei a ni a, hnam inzawmkhawm ISF le IWF hai chun GoM Recommendation hai chawiin Department tina fein a ṭul ang angin hma an lak ṭan zing tah a nih.

Zani khan Department dang dang hai exam lo conduct tah le la conduct ding hai kuoma chun GoM in Recommendation a thaw ang taka hnam tinin an population ratio anga kan hmu ngei hi kan right ani leiin tuta appointment thaw ding meka um a hin hnam tin an phu ang peia pe dingin hril an nih. Chun Department hotu haiin hieng ang Government order a um ti hi an lo hriet naw thu le Council thu neitu haiin an lo hril ngai bawk naw thu an hril a, chuleiin department hotu hai chun term hmasak a appointment peka lo um tah hai kha chu chawkbuoi lo dingin an ngen a, tuta appointment dinga sin ruok hai hi Board sunga an lo in rawn ding thu an hril bawk a nih.

Chun, NC Hills ISF le IWF palai hai chun tuta ṭum chu appointment hi hnam tinin an chan ding ang an hmu naw chun High Court a hek an ni ding thu le tharum an insuo ding thu an hril pek tawl bawk niin NC Hills ISF le IWF ṭhuoitu haia inthawk chanchin ei dawng.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate