Responsive Ad Slot

Dr. Chaltonlien Amo, Tipaimukh MLA in Tuibum Leilak hawngna a nei

Saturday, August 10, 2019

/ Published by Simon L Infimate
SITAM, August 9, 2019, Virthli (ONP): Dr. Chaltonlien Amo, Hon'ble MLA, 55-Tipaimukh A/C chun August 8, 2019 khan a biel mipuihai sawr thei dingin Tuibum Leilak hawngna a nei. Tuibum Leilak hawnga um hi Pastor Lalhmathuoi P/S, ICI in Pathien kuomah inhlanna a nei a. Hi hunser hi Pu Lalhmangpui Fimate Hon'ble MDC/ADDC, Pu L. Thanzam Pulamte, Gen. Secy., HNU GHQ, Senvon VA, Parvachawm VA, Organisation tum tum a thuoitu le khuo dang dang a inthawka fekhawm mipui han an uop.


Hi huna hin Tv. George F. Tuollai, Section Officer-I in Executive Engineer, CCPur Division, PWD Manipur aiawin lawmlutna thucha hrilna a nei a, hi hunser uop dinga fekhawm mipui le khuollien hai chungah PWD hmingin lawmthu a hril a. Hi project hung intan dan hai hrilna a neina a chun hi project hi tan a ni theina san chu bieltu MLA, Dr. Chaltonlien Amo in State sawrkar a Planning Department a hai hma nasataka lo lain hieng ang project hi tan a ni thu a hril a. Chun Department le a buoipuituhai vawi tam tak presentation hai pein Delhi hmun ngeiah an fe hlak thu hai a hril a. A hril peina a chun hi project hi a um ding reng um a ni naw thu, a hnawta hnawtdawk a ani thu a hril a.

A hril peina a chun Tuibum Leilak hi Manipur-a ding chun Inter-Village connectivity a dinga la sei pawl tak a ni thu a hril a, a dung 140ft, a khang 26ft le 19ft a insang a ni thu a hril bawk.

Leilak umna hmun hi Manpura hmun kilkhawr pawl tak ani leiin duthusamin sin hi hrat thei naw sien khawm, sin tha taka zo a ni theina san chu Pathien zar le mipui le contractor le Department hai thang tlangna lei a nih tiin a hril a. Inthuruol a pawimaw zie thu hrilin harsatna le hrietthiemnawhai a um chun Department ah indawn thei zing a ni thu a hril. Senvon VA le Parvachawm VA, Sin latu- Tv. Roland Ralsun, Special Contractor hai chungah khawm PWD hmingin lawmthu a hril bawk.


Dr. Chaltonlien Amo, Tipaimukh MLA in Leilak hawngna a nei zoa thu a hrilna a chun buoina le remchang nawna leia Manipur CM-in hi hunser a uop theinaw chu pawi a ti thu a hril a, kum 2019 a Tipaimukh biel mipuihai chau nilova, inzinmihai le invakmihai ta dinga Leilak tha tak el hawng theia a um chu lawmum a ti thu a hril a. Tuibum Leilak daw theia a um hi vangnei um a ti thu le hi hai po po mi thawpektu Pathien kuoma le Manipur sawrkar kuomah a lawmthu a hril a. Hieng ang leilak siemna ding hin Manipur sum ringawtin siem thei an naw thu, inter-state connectivity a mi central fund lien lem hnawt dawk a ni thu, PWD hmanga hi sin thaw a ni thu a hril a. A bula inthawka a tawp chena sin zo fel tu PWD hai chungah lawmthu a hril bawk. A thil tum , a proposal a hlawtling hi lawmum a ti thu a hril a. A hril peina a chun a um naw a inthawka proposal ei pek a, um a na. Pathien le mipuihai  tha mi pekna zara hieng anga hma ei lak thei chau a ni lem a nih tiin a hril. A biel sunga mipui han electric (meivar) an hmu naw chungchangah pawi a ti thu a hril a, Department hai hmalakna hrat tawk naw lei a ni thu hrilin, hi chungchang hi Assembly House a khawm a lo khekpui rawp hlak thu hrilin an siem zo huna Sipuikawn a Power Station hi hmang a ni ding thu, a hung bawizui pei ding thu a hril.


Ram hmasawnna ding thil hai reng reng-ah thurawn inpe hlak ei tiu a, ei rama sawrkarin hmasawnna dinga  thil ami siem pek hai hi a venghimtu sin thaw tlang ei tiu a, sawrkar thil hai hrim hrim hi mani ta anga enkultu sin thaw hlak ding ei nih tiin a hril, a hril peina a chun hun hmatieng peia hai a biel sukhmasawnna dingin sawrkar ah proposal hai siem pei a tum thu, mipui hi tha mi petu in ni a, ei ramah hmasawnna ei keilut pei theina dingin ei thang tlang a tul a nih tiin a hril. Chanchintha hung lut hmasatakna Senvon khuoah khawm Tourist Lodge siemna dingin proposal sawrkar ah a siem mek thu, pi le puhai lo khawsakna, lo chengna hmun, sulhnung tamtak an mi maksan pekna hmun Senvon, Zopuitlang hi khuolzinmihai ta dinga hmun hmu nuom um a siem tum a nih ti thu hai hi huna a thuhrilna a chun a hril.

Hi huna Pu Lalhmangpui Fimate, MDC/ADCC in thu a hrilna a chun Dr. Amo in hma a lakna zar a Tuibum Leilak daw le hawng theia a um hi lawmum a ti thu a hril a. Senvon le Parvachawm Village Authority Chairman hai khawma thu hrilna hun neiin, Tuivai Leilak chungchangah bieltu MLA hmalakna hai an hmuin lawmum an ti thu an hril a, an khuo mipui aiin Dr. Amo kuomah lawmthu an hril.

Tuibum Leilak hawngna hunser hmang na a hin Senvon PMS student han hnam lam mawi tak el inentirna hun an hmang a, khuo tum tum a organisation hrang hrang han Chawimawina Parthi Dr. Amo inhlanna an nei a. Hun khar tawngtaina Pastor Lalrolien, EAC in a nei zoin hun khar a nih.

Tipaimukh MLA, Dr. Chaltonlien Amo chun liemtah August 7, 2019 khan Parbung CHC, Parbung SDO Quarter, IB le hmun hrang hrang hai a fang zo hnungin Parbung Dawrkawn-ah Parbung VA, Khawtlang thuoituhai leh hohlimtlangna le inrawntlangna hai a neipui a, hma tieng peia hma lak dan ding hai hriltlangna nei a ni zovin thlaithleng awt tlang a ni a, hi huna hin thu pawimaw tam tak el hril tlang a ni thu Virthli Palai an hril.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate