Responsive Ad Slot

Assam Sixth Schedule huomsunga Municipal Board le Hmar hai

Thursday, June 13, 2019

/ Published by Simon L Infimate
Guwahati le Sixth Schedule area ti lo hmun dang popova town le khawpui hai hi Assam Municipal Act 1956 in a lo enkai hlak a. Amiruokchu, kum 1994-a India sawrkarin 74th Constitution Amendment an hung bawzui khan Assam sawrkar khawma Assam Municipal Act 1956 le Guwahati Municipal Corporation Act 1969 chu khawvel le inhme peiin a zuk modify ve a. Sixth Schedule ruok chu a tawk chang nawh.

1994-a inthawk khan Assam a urban body popo hieng hin sawrkar chun a rem tha ta a nih:

1. Municipal Board

(Town mihriem 10,000 neka tam umna ah MB indin theiin a hung um a. Ward sawm a inthawk sawmthum chen a um thei bawk. ST ta dingin reservation a um bawk)

2. Town Committee

(Town mihriem 10,000 neka tlawm umna ah Town Committee indin thei a hung ni a. Ward pali a inthawk sawm chen a um thei bawk. ST ta dingin reservation a um bawk)

3. Municipal Corporation hi chu a hran liuvin GMC Act 1969 in a enkai.

Assam pumpuiah Urban Local Bodies (ULBs) 101 a um a. Chuong hai chu hieng hai hi an nih:

A. Municipal Boards (MB) 34 Nos.

B. Town Committees 66 Nos. le

C. Municipal Corporation 1 No.

Hieng za le pakhat hai hi hieng hin thehran nawk ei tih:

1. Assam pumpui General Area huomsunga urban bodies po

-Municipal Board 33

-Town Committee 47

-Municipal Corporation 1

2. Assam a Sixth Schedule Area hnuoia urban bodies po

-Municipal Board, 1 No.
(Bodo rama Kokrajhar Municipal Board)

-Town Committee 19 Nos.

*NC Hills a khawm urban body pali a um a.

Chuong hai chu

1. Haflong -Town Committee (June 3, 2019 hma)

2. Mahur -TC

3. Umrangshu -TC

4. Maibong -TC.

Khi a chunga ei tarlang urban bodies hai khi 74th Constitution Amendment 1994 le Assam Municipal Act 1956 hnuoia enkai an ni a. Assam sunga chu Urban Development Dept le Town and Country Planning Dept, Govt of Assam in rawl insangtak an nei. Central ministries le indawr hlak an nih.

Sixth Schedule hnuoia Autonomous Council hai power hi 73rd le 74th Amendments sirsana Rural Local Bodies (Village Panchayat) le Urban Local Bodies (Town Panchayat) nekin an sang lem a. Chun civil le criminal case iemanizat Council hnuoia Village Council haiin an relfel thei bawk. Amiruokchu, Sixth Schedule in a ti ang tak democratic Village Councils chu NC Hills a NCHAC/DHATC huomsunga ei la nei thei nawh. MAC/MDC election regular takin an nei zie a chu grassroot Village Council elections tuchen hin an la nei thei nawh. Chuleiin customary law le unwritten code hmangin gaon burah le siemchawp village council system sirsana lan todel zing an nih. Sawrkar khawma a suosal chuong nawh. A mansapui a suklien pek zing.

Kum 2012 khan India sawrkar, Assam sawrkar le DHD haiin inremna bulpui an lo ziek a. Chu huna chun DHTAC, Special Economic Package, State sawrkar through-a 14th Finance Commission a inthawk grants hmu thei popo hmu dan ding, NCHAC MAC seats belsa dan le council subject le power pek belsa dan hai an hriltlang a. Chu le inzuol pei chun January 23, 2019 khan Council chu subject sawmthum pek belsa a nih.

14th Finance Commission in vel tam Assam a urban local bodies hai sum hmu dan ding thuah Assam sawrkar guidelines a lo pek ta a. Election le technical thil le thil dang dang leiin nuom angin Assam sawrkarin sum huoilut dan FC guidelines a kip a kawiin a lo zui thei ngai nawa. Amiruokchu, Assam ah sawrkar a hung thar a. Thuoitu thar haiin ngaidan thar le hriemhrei thar hmang nuomna lungril an hung nei ta a. Mipui an hung sukphur tan a. Council sum lamdawkin an intodel hne nawa. An sum mamaw popo state grants le subsidies khawma a hrukbit hne nawh. Central thangpuina popo hlak state through vawng a ni nawk a. An ning intelin, hun sawtnawten Central FUND le GRANT state through-a hmu thei thil le kiltin kiltang ah sum hnar nei a lo pawimawzie an hung sopui ta a nih. Chu huoilut dan kha an thutawp a hung ni ta a nih. NCHAC election result nuhnungtak kha ei hriet seng. Kutpar nekin lawtas tieng an inhem vawng. Council, State le Central sawrkar hai party pakhatin an enkawl ta leiin, hi hi remchanga hmang an hung tum ta a nih. Town Committee hi urban local body tak tak hai angin sum le pai, fund le grant thuah a hausa nawa. Town harsatna le beidawngna hai hrukbittu ding chun insit a um hle. Municipal Board hi urban local body puitling a ni a. Sum lut le suok ding a tam. Sum lamdawk dan lampui a hauva. A ngainatu an tam. Chuleiin sawrkara inthawkin thangpuina a hmurawn. Hi hi an hriet leiin Haflong Town Committee hi Haflong Municipal Board a hlangkai phetphet an tum a nih. Nakie pha Mahur, Umrangshu le Maibong la hung upgrade tum pei an tih. Bodo, Karbi le Dimasa hai ang bawkin Aizawl le Shillong khawma an khawvel tawng le inhme peiin ngaidan tha an huoilut vat vat ve tah. Cachar a khawm Silchar Municipal Board (31 Wards) le Lakhipur Municipal Board (10 Wards) a um ve. Hmarkhawlien mipui 40% bawrin rengthei bil le lo an nei a. Gaon tienga hai mamaw le development thil chu Gaon Panchayat sirsanin an hmu zing. Rengthei bil nei ve lo le lo neilo Town/Municipal Board hnuoia cheng an um bawk. 73rd le 74th Constitution Amendment Act hnuoia Local Bodies (Panchayat le Municipality) hi Hmarkhawlien chun an sawr thei ve ve. Tuhin chu Gaon 74 Fulertal Panchayat le Lakhipur Municipal Board Ward No. 6 le Ward No. 7 hai hi Hmarkhawlien hai "Political Schools" an ni tah. Town le Gaon boruok a leng an ni tah.

Haflong Town Committee hnuoia hin mihriem 42,972 an um a. Chuong hai chu In 8,739 ah an inlawi. Haflong Town Committee hi ward sawmpali in an the a. Eini khawm biel hni ah ei cheng ve. Tuhin Karbi Anglong khawpui Diphu Town, Bokajan Town le NC Hills khawpui Haflong Town hai khawm Municipal Board in an upgrade tum zing. Vawisun hin Haflong Town Committee huomsung ah mihriem 42,972 an um a. Chuong hai civic amenities le khawpui hmasawnna chu Town Ward members sawmpali kuta innghat a nih. Dan in mihriem 10,000 neka tam umna town ah Municipal Board an din thei a. Member khawm sawmthum chen an nei tir thei. Haflong TC hi Haflong MB in an hlangkai chun wards sukpung hung ning a ta. Board area sunga mihriem i zirin members an hung siem huna ei delna khuo hai sierkawp tha deuva chawka biel hni biel thum beka siem dan proposal pek dan lampui ngaituo thei inla nuom a um. Khasi hai dam Haflong Town Chairman an ni thei chun eini khawm ei la ni ve thei dan ding lampui siem a hun.

Eini anga cultural identity le customary law humhal tuma an hnam aia ngirsuok hlak Bodo, Karbi le Dimasa hai khawma Municipal Board hi an sawisel ngam ta nawh. Diphu Town Committee khawm Municipal Board a upgrade dingin an ngen zing. Bodo khawma an khawpui dang hai Municipal Board in an hlangkai tum zing. Chuleiin khawtlang le ei hnam sukhmasawn ei tum chun ei khawvel pal mek le inhme peia ei lungril hai ei thlaktleng a tul. Ei delna biel Ward pahni ah annawle pathuma bek iengtiklai khawma Hmar ei tling thei dan ding lampui satdawk tum ei tiu. Ei sir le vela hnam dang hai hin Sawrkar dan le hriemhrei hmang dan an thiem tawl hle. Mazu khawma kuo a nei an ti kha an hriet a. Mazu kuo an zui el.

Sixth Schedule hnuoia MDC/MAC hmangin hnam rawng bawl ei ta. Haflong Municipal Board sirsana hnam rawng bawltu um bawk ei tiu. Chu chu Sixth Schedule le 74th Constitution Amendment Act hmunkhata ei sawr thei dan lampui umsun a nih. Hmarkhawlien hai chun 73rd le 74th Amendment Act 1994 an sawr zing.

-Ziektu

Dada le Jojo-pa
Hmarkhawlien
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate