Responsive Ad Slot

Pu Lalditsang MDC (Senvon Constituency) IN PARVACHAWM to VAWNGKAWT(Daido le in kar) motor lampui a siem ding

Monday, March 11, 2019

/ Published by Ralsun Hmar
Parvachawm, March 11, 2019 Virthli (ONP): Kâr liemtah khan  MDC Pu Lalditsang (Senvon constituency) chun Parvachawm khuo nithum sung châmin a hung sir a, hi huna hin Parvachawm le Mizoram (Daido) in fe pawna lampui chu Motor tlân thei dinga siem tumin hma a lak țan. Hi lampui siem ding hih Parvachawm le Vawngkawt (Mizoram) inkar a ni a, siem tlang ani phat chun  Parvachawm a'nthawk khawma Aizawl le Ccpur awlsam taka tlung thei ni tang a ta, chun Hmarbiel tieng a'nthawk khawma Aizawl awlsam taka tlung thei ani ta ding a nih. Lampui siem dinga um mek hi a bik takin Parvachawm life-line pawimaw tak ni ngei a tih.

Tuta kar vek khan sin țan nghal tum nisien khawm, ei khawmuol infuk naw el bakah JCB Mizoram a mi hai an la rem in changnaw deu leiin țan hman a la ni nawh.

MDC Pu Lalditsang hin a biel mipuihai mamaw em em an châkkhâi lakna lampui hi siem dingin hma a lak mek a, kar liemtah khan Lampui riruong ding awm Parvachawm Village Authority hai in va en thlithlai in an hmatieng sin thaw thei dingin bieltu MDC Pu Lalditsang chun hma a lâk mek.
Hienga mani hmasielna nei lova, sawrkar a'nthawk fund hran um lova, a biel mipuihai ta dinga nei le nei lova an mamaw laklut na ding lampui siem a tum hi parvachawm khawtlang chun lawm um an ti hle. Hieng anga Parvachawm hmangaitu, lainatu le sawmdâwltu MDC an nei hi lawm um an ti hle thu ei dawng.

Chun Parvachawma a châm  sunghin  a biel sunga Students' Class X le Class XII top 3 chena pass hai Chawimawina, a pek ding thu a hril el bakah Parvachawm khaw sunga Student țhuoituhai leh inpawl tlangna neiin infuina thucha le thilpek a pek bawk.

Pathien in hun țha a mi pek ani chun motor lampui hi tuta inthawka sawtnate ah nawr țan dinga hma lak ning a tih. Chun Parvachawm in Food Security Act hnuoia Bufai an hmu țhanaw thu le a rate indik taka sem an naw a hrietin a ngaimaw hle a, a rate in dik tak 1Kg=₹3 in an fak dan ding lampui a theitawp insuo a lampui dap dingin hma lak a tum thu dawng a ni bawk a, chun  Mizoram le Parvachawm inkâr Châwlhmun (Rest-Camp) lai tui lakna ding khawm siem a tum thu ei dawng bawk a nih.

Lampui ruong-am ding hi Parvachawm Village Authority hai le inpawl tlangna le hriltlangna khawm Pu Lalditsang hin a neipui a. Parvachawm lamlien a siem ding hi, ama țhahnemngaina lieu lieu a tuor a țul le tuora chân a țul le chân inhuoma thaw tum a nih a. Hieng ang țhuoitu țha le inpezo MDC Parvachawm in an nei chu Parvachawm mipui hai chun an suong in an lawm hle thu dawng a nih.Sin tamtak thaw ding a nei hai hma la țan ding le thil buoipui țul hai buoipui dingin parvachawm khuo suoksanin Mizoram tieng a lo pan tah.

Pu Lalditsang  MDC  hi ei Pathien in țhangpui pei sienla,  varna,  hrisêlna, huoisenna le tumruna in  inthuom pei sien la Ram le hnam ta dinga ban pawimaw tak hung ni pei dingin ditsakna ei inhlan a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate