Responsive Ad Slot

Jiribam Hill Tax chungchanga MLA Chaltawnlien Amo interview pui na

Monday, March 11, 2019

/ Published by LALRINTLUONG KUNGATE
Tulaia Jiribam a tribal han hill house tax leia buoina an tuok mek le 7th Session of 11th Manipur Legislative Assembly nei a ni huna House-a a thu put luthai, mi tamtakin ama a inthawka thu hriet an nuom leiin Virthli palai chun March 10, 2019 a Rengkaia kohran tum tumin General Assembly an hmang hai uop ve dinga va thang- Dr. Chaltonlien Amo, Tipaimukh MLA chu March ni 10, 2019 zantieng khan Saikot ah interview thawin tiem thei a nih.

Virthli Palai= VP
Chaltonlien Amo= CA
     

VP  :Pu Chalton, Churachanpur ah I hung hi remchanga lain inpawla thu ramtin indawn che ka nuoma, hun I nei thei dim ?
CA : Ni raw se, i nuom nuom min dawn la, thei ang angin ka dawn ding an nawm.

VP : Tuta tuma Manipur Assembly a khan ei hnam sung thu I hril nasa ti thu ei lo dawng a?
CT : Ni e, Lo theilo a nih a, ei inti senior deu ta a chu tulna leiin ei insum thei bik naw a ei tawng rawn deu a ni khah.

VT : Ani leh kha hma meta Jiribam Meitei Organization pakhat in News paper le TV a hai chen an attack che kha ienglei tak am a ning a ta ?
CA : Jiribam District sunga Tribal, unau tawng dang dang hmanghai chengna biel sunga umhai hin hamthatna sawrkara inthawk an dawng ve theina dingin “TD Block”/”Sub-division” siempek ve nisien, Chun, Lal/Village Chief haiin kumtina Hill House Tax sawrkara an sung hlak kha a san mumal um lova kum 2017 a inthawka pek phal talo hi pek sunzawm ni rawse, Hill land hi suvey ni naw rawse… tihai Jiribam tribal hai thil demand House a ka put lut le ka hril leiin an nak a khei a ni awm. Ei hriet senga, ei unauhai hi Ram an dit/du-am a, mihriem ruok chu an mi ngaina naw hle. All Jiribam Tribal Union(Hmar,Kuki, Zeliangrong etc.) thuoituhaiin clarification an thaw ta khah.

VP : Jiribam Tribal leader hai leh Manipur Chief Minister in inhmupui ti thu ei lo hriet a, Iem a ngaidan..? Iem a lo hril?
CA : CM khawma Dan le Dun hre vawng biklo a na, Chief Secy.,Revenue department a officerhai le Law tienga mihai leh la hung inrawna, danin a phal anga Tribalhai chanvo dinghai chu sukbuoi thei ni naw nih a ti kha tie. A lo tawng tha hle tho, darker khat vel kan inpawl kha tie.

VP : Anleh, Hmar Inpui inkhawma khan i hung thang nawh a, hotu dinga an thlanghai kha iengtin am I ngai a ?
CA: Manipur Assembly kan neilai a ni leiin a nikhat ni/ Rorel ni ka thang thei nawh a, a ni hni kha chu Insung tieng tulna taluo, maksan thei chi nilo a uma, Rorel ah ka thang hman chuong ta nawha, Election kha chu ka thang a tul chuong lem nawh a. Thlang tlinga um hotuhai thu a chu Hmar hotu/Palai fekhawm haiin tha tia a tam lemin an thlanghai chu an tha tawl ka ring el a. Hotuhai chun an nina, Hmar mipui po po, Pastors, Officers (IAS/IFS/MCS/Doctors/Engineer/Prof/Lecturers,MDCs/EMs/MLA) le khawvel pumpuia Hmarhai inkhaikhawmna Inpui thuoitu ngirhmuna um an ni ti hre zingin fimkhur le Pathien rawn zing puma ro rel hlak dingin kan fui nuoma, var le famkim vawng an ni bik naw leiin mi tuel khawma hotuhai chun Ro fel le thiem taka an rel hlakna dingin tawngtaina a san zing a tul a nih.

VP : Thu dang deu ah, I biel Tipaimukh biel sungah “Hmarram Kohran Inzawm khawm” Ram le hnam ta dinga thahnemngai leiin ei ram sunga sin thawhai dam an kan hlak ti hriet a nih a. An thil tum le hma laknahai I hrietpui ve hlak am ? Iengtin am I ngai a ?
CA : Election tawm khan MLA candidatehai po RPC Biekin, Parbungah mipui lai thu an min hriltir ngei kha tie. Ei ram le hnam ta dinga tha le thaw dinga an dithai chu an hung hril zawm ka lo ring hlaka. Tu chena chu inrawn tuona le inhmupuina khawm kan la nei chuong nawh a. Ram le hnam ta dinga in pumpe khawm nilang thawtheilo, thawtum, la thawzo theilo le la hmanlo khawm tam tak a um an nawm. Ka harsatna le ka thaw hlawtling theinawhai thang tlanga thaw chi khawm um naw nim ie. Ka hmalakna hlawtling khawm mita hmu thei le na a hriet thei khawm a tam ve tho naw maw…? Hun remchang ah an thil tum le hma lak tul a an ngai hai mi la hung hril ve rawi naw nihai am. Pathien rama rawngbawltuhai  khawma ringnawtu, drugs thaw, zu dawn le inruihai cho nilo, ram le hnam invawina an hung nei sa ve chu ka lo lawm khop el.


VP : Anleh, mi popo invawi, NH-2 (CCpur to Tipaimukh) Road ti hi invawi ve am ? I hma lakna nekin mi thenkhathai hmalakna hi hril a hlaw rawn baka ?
CA : Mi naran le sawrkara thawklai hai hmana thaw rawn le thawtua an inhril chun kei Ram le hnam ta dinga mani sin khawm thlakhla hlei theilova bangsana inpe chun ka um mei mei chu I ring hrim hrim a mani ? Sap thuvar ah “Work more Talk less” a ti kha tie.
Bau nei ei ni tawla, ei nuom nuom ei hril hlak a ni hi. Pu Kaisang thu hril ka la hriet zing chu “Tuiruongah Silchara inthawk Lawnglien sipin Thim kan hung tawl” a ti kha tie. Kei le nang le ei hotu tamtakin hma ei laktlang hlak leiin ei ramah hmasawnna chi hran hran, ei thawra a hung inlang hlak a ni hi. Ei duthusam chu khawvela ei damsung hin hmu vawng nghal naw mei nia, amiruokchu ei hmu theiin hung inlang pei a tih.

Ei rama ei mamaw em em ei invawi, NH-2 chau nilo, Lamlien khawtin sun ding sen veng vunga nawra um le blacktop a siem mek hai le Motor hmel ieng ang am ti khawm hrelohai khawma an hmu phak tawl tahai khawm nangni ngei khawma in hmu hlak an naw ? Sawrkarin a thaw ding reng a nih tia la hril tawk tawkhai chu mi thil thaw that hmu le hril nuomlo, a awngkar zawng tawk tawkhai ning an ti ie.

VP : An leh social media le titi na hmun a hai a an dem le an hrilsiet hlak che hi iengtin am I ngai a ?
CA : Mihai mi dem le mi hrilsietnahai chu ngaisak hman ka ni nawh. Thurawn mi petuhai chu ka ngaisanga, thahrui mi petu an ni hlak.


VP: Ani leh, tulaia I hma lakna hai I mi hril thei ding am?
CA:  Hma lak meka um hai hi tuel a, vawizan tieng chaua hril vawng seng ni naw nih a, hi chu hun thawveng deu pha la hril de mei nih.

VP : Aw leh,i hun hlu tak i mi pek theia ka lawm khawp el. Pathienin thuoipei sienla che, ei ram le hnam ta dinga I ngaituona le I thil tumhai hlawtling pei dingin ditsakna kan hlan che.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate