Responsive Ad Slot

Parbung SDO, Parbung ah Office a kai ṭan

Thursday, August 16, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Parbung, August, 16, 2018, Virthli (ONP): HSA hmalakna zarin Sub-Divisional Officer, Parbung Pu Lalsuong Gangte MCS le a staff pahni hai chun an headquarters innghatna Parbung khuo a ngei vawisun Office an kai ṭan. Parbung a hin kum 30 vel bawr deu thaw SDO office kai talo a um anni a, hienga SDO office hawng nawk a um le an kai ṭan hi mipuiin an lawm hle a, Parbung Village Authority hai khawmin an lawm hle leiin SDO hi a Office ah inpawltlangna an nei pui nghe nghe a nih.

Vawisun hai khawm student mamaw certificate chi dang dang hai an peksuok ṭan a, chun Job Card le inzawma lekha sukfel ṭul hai khawm an thaw ṭan nghal a nih. Parbung SDO hi chanchin ei dawng dan chun tuta hungtlung ding Inrinni hin Tuiṭhaphai, Churachandpur tieng a la kir nawk ding thu dawng a nih. Iengtik am a kir nawk ding? ti ruok chu hrietna ei la nei thei hri nawh.


Hienglai zing hin HSA chun Tuiṭhaphai, Churachandpur a SDO Parbung le Vangai Range, Camp Office um hai chu an la khar zinga, an thil ngiet a puitling hmakhat khar sunzawm pei an tum thu dawng a nih.

HSA chun zanikhan Pherzawl khuo ah Independence Day inser le lawm zo a niin Pu S. Thienlaljoy Gangte ADC, Pherzawl khawm a kir ding phal loin an lo dang a, lekha ziek ngeiin Pherzawl ah a um ta ding thu HSA hai kuomah a pek leiin an inthla a nih.

Pu S. Thienlaljoy Gangte MCS, ADC, Pherzawl in HSA ngenna le hmalakna a kal naw a. DC, Pherzawl rawia Official taka inbiekna hun a hai khawm khan ṭawng a nei nawh. Pu Lalsuong Gangte MCS, SDO, Parbung khawma a kal naw a, ṭawng a nei nawh. Sawrkar in a thaw ding tam tak a um, HSA le mipui khawmin thaw ding tam tak a um. A thu el a zo theilo a um a nih tiin inbiekna hun haia Observer chun a hril.

Manipur khawpui Imphal a inthawk chun District Headquarter Pherzawl hi 243 KMs le Parbung hi 274 KMs vela hla a um a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate