Responsive Ad Slot

HAA Summer Concert zan khatna hlawtling taka nei; Logo thar tlangzar

Friday, June 8, 2018

/ Published by Simon L Infimate
CCPUR, June 8, 2018 | Virthli (ONP): June 8-9, 2018 aw ding Summer Concert (Extra Music), Hmar Artists' Association (HAA), Gen. Hqrs. huoihawt chu HSA Campus, Rengkai, CCPur ah zan khatna June 8 zan khan hlawtling taka nei a nih. Upa Zalawi in Thuvarhai 16:1-na mipui fekhawm hai hmaa suklangna a nei zoin Pathien kuoma ṭawngṭainain hun hawngna a nei a, Summer Concert hi ṭan a nih.

Hi huna hin HAA founder President Pu James Songrolal Songate chun Logo thar tlangzarna a nei. Hi huna a thuhrilna a chun HAA hi 1984-'85 laia indin, famtah Pu Hatim Joute, Pi Vanlalhriet, Tv. Lalzarlien Zote hai leh bul an lo ṭan le indin, ama President an inni tir thu le 'Artiste' tia an lo indin chu hmadawm suklien peia umin tuhin chu thiemthil chi tum tum hai huopin 'Artist' tia hung thlakthleng a ni ta thu hai a hril.


Hi logo siem thar a um hi Tv. Freddie Songate (Freddie Graphics, Mumbai/Rengkai, CCPur) in a designed a ni a, lawmman-in Memento, T-Shirt le Sumfai HAA-GHQ chun an inhlan. HAA hi Sawrkar a khawm Registration sukfel tah le Estd. 1985 a ziek a nih.


Zan khatna June 8 zan hi Hla lenglawng/Saihla (Modern/Love Song) sak zana hun hmang a ni a, zan hnina June 9 zan ruok chu Pathien hla (Gospel Song) le Social-Gospel Message Pastor David Ralsun ainthawk ngaithlak ning a tih. Hieng hun haia hin HAA member Artiste inlar tak tak haiin hla mawi tak tak an sak/an sak hlak ding a nih. Hlutsak le ṭhahnemngai taka Ticket lo inchaw pektu hai popo kuomah HAA chun lawmthu an hril a, Ticket inchaw ta hai chun zan hni an ticket hai an hmang thei ding thu hai an hril bawk. CCPur laia TV Cable Operator inlar pahni Hornbill Cable Network/HCN (Manipur a Cable Network Service hmasatak) le Manmasi Cable Network/MCN in an Channel a insuo dingin full video coverage an thaw a, HAA a lawm hle. Mipui mit le na khawm a tlaiin an lam nasa hle a nih.

Ticket man chu Rs. 1,000/- le Rs. 50/- ning a tih. Hi huna ṭhang ding hin HAA chun mitin a fiel a. Hi taka sum hmusuoka um hai chu HAA Joint Headquarters indinna ding le HAA Fund ding ani thu HAA ṭhuoitu hai chun an hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate